Danıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı(İptal Edildi)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DURDURULMUŞTUR 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DURDURULMUŞTUR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesi uyarınca Başkanlığımız...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DURDURULMUŞTUR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesi uyarınca Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 06.06.2011 tarihinde ilan edilen personel alımı başvuruları yeni sınav takviminin belirlenmesine kadar durdurulmuştur. 06.06.2011 tarihinden itibaren yapılan mevcut başvurular geçerli olup, yeni sınav takvimi ve başvuru şartları için duyuru yapılacaktır. 15.06.2011

Danıştay Başkanlığı, 657 sayılı Devlet İhale Kanununu 4/B Maddesine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli toplam 90 personel alacak. KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle kurum tarafından yapılacak yerleştirme ile 10 lisans, 20 önlisans, 10 ortaöğretim mezunu olmak üzere 40 zabıt katibi, 10 lisans, 15 önlisans ve 25 ortaöğretim mezunu olmak üzere de 50 destek personeli istihdam edilecek.

Adaylarda 2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları şartı aranacak. Zabıt katibi adaylar için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, Adalet Yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, Adalet Meslek Lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya denge okul mezunu olmaları, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmaları istenecek. Destek Personelinde ise şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Danıştay Başkanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi ve 06.06,1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1- UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b-) 2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR-

Zabıt Katibi

Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet böJümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve ya denge okul mezunu olup başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

Destek Personeli

Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı'nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr/. temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdan örneği (T.C. Kimlik No'lu) (Aslı ile birlikte)

c) KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren),

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,

3- BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru süresi, 06/06/2011 Pazartesi günü başlayacak ve 20/06/2011 Pazartesi günü sona erecektir. Müracaat saatleri; 09:30 ile 17:00 arasındadır.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı'nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr/. temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; Danıştay Başkanlığı Ana Hizmet Binası Ihlamur Sok. No:4 Sıhhiye ANKARA adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya diğer yollardan Danıştay Başkanlığına gönderilen/ulaştırılan/teslim edilen Başvuru Formu ve ilgili belgeler geçersiz sayılacak ve müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki (2) başvuru da geçersiz sayılacaktır. Her sözleşmeli personel pozisyon sayısının bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir.

c-) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasi ar ın Ek-1 inci maddesinde: "...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihten itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez..." hükmü yer almaktadır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a-) Yerleştirme; 2010 Yılı KPSS (B) gruu puanından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

b-) Yerleştirmesi yapılan adayların listesi, http://www.danlstay.gov.tr/, sitesinde yayjnlanacaktır.

c-) Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklar için ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.

d-) Göreve başlatılmaya hak kazanan asıl adayların, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan asıl aday. bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

e-) Alım yapılacak unvanlar için belirlenen kontenjanın asıl adaylarla karşılanamaması durumunda yedek adaylar arasından atama yapılacaktır. Yedek adaylar için yukarıda bahsedilen internet sitesinde tebligat sayılmak üzere ayrıca duyuru yapılacak olup, 4 günlük başvuru süresi tanınacaktır. Yedek adayların da kendileri için belirtilen sürede şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel ve Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adaylar bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

f-) Alım yapılacak unvanlar için belirlenen puan türünden kontenjan sayısı kadar başvuru olmadığı takdirde diğer puan türlerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

5. SÖZLEŞME İMZALANMASI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) İkametgâh belgesi,

b) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış, yeni tarihli),

c) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş),

d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

e) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

f) Başvuru tarihi itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çaiışılmadığına dair beyan dilekçesi.

6, SÖZLEŞME ÜCRETİ

Yerleştirmesi yapılan adaylarla; "Alım Yapılacak Unvan Listesi"nde gösterilen Aylık Brüt Sözleşme Ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.

Zabıt Katibi :Lisans ve Önlisans için sözleşme ücreti Brüt 1.252,00 TL, Ortaöğretim için Brüt 1.225,00 TL

Destek Personeli:Lisans , Önlisans ve Ortaöğretim için sözleşme ücreti  Brüt 1.165,00 TL

06 Haz 2011 - 11:48 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )