2014 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Atama Kontenjanları

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil Sayılarına İlişkin yazı; BAŞBAKANLIK MAKAMINA 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil Sayılarına İlişkin yazı;

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altma alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) 02/01/2014 tarihli OLUR lan ile verilenlerin düşülmesi sonucunda kalan (25.800) adet atama izin sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2013 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2013 tarihi itibarıyla;

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2013 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2013 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2014 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2014 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti,

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.(I) SAYILI CETVEL


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI


Sıra No
Kurum Adı
Uygun Görülen


A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI


1
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
15


2
YARGITAY BAŞKANLIĞI
15


3
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
15


4
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
15


5
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
15


6
ADALET BAKANLIĞI
30


7
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
30


8
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
30


9
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
30


10
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI
75


11
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
30


12
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
30


13
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
30


14
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
30


15
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
30


16
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
20


17
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
30


18
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
30


19
EKONOMİ BAKANLIĞI
30


20
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
30


21
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
30


22
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
30


23
KALKINMA BAKANLIĞI
30


24
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
30


25
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
15


26
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
15


27
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


28
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
15


29
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
15


30
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
15


31
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
15


32
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
15


33
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
15


34
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


35
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


36
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


37
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
15


38
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
15


39
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.
3


40
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3


41
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
15


42
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
15


43
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
15


44
ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
3


45
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
3


46
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
3


47
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
3


48
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
3


49
T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3


50
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
5


51
Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


52
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


53
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


54
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5


55
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


56
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


57
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


58
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


59
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10


60
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
15


61
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
15


62
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
15


63
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
5


64
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
10


65
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
15


66
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
10


67
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
15


68
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.
10


69
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.
10


70
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.
10


71
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


72
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI
15


73
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
15


74
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15


75
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
3


76
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK
5


77
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10


78
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
10


79
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI
2

Sıra No
Kurum Adı
Uygun Görülen


B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI


1
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
5


2
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
5


3
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
5


4
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
5


5
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
5


6
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
5


7
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
5


8
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
5


9
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
5


10
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
5


11
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
5


12
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
5


13
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
5


14
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
5


15
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
5


16
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
5


17
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
5


18
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
5


19
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
5


20
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
5


21
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
5


22
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
5


23
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
5


24
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
5


25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
5


26
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
5


27
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5


28
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
5


29
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
5


30
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
5


31
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
5


32
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
5


33
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
5


34
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
5


35
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
5


36
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
5


37
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
5


38
EGE ÜNİVERSİTESİ
5


39
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
5


40
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
5


41
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5


42
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
5


43
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
5


44
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
5


45
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
5


46
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
5


47
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
5


48
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
5


49
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
5


50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
5


51
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
5


52
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
5


53
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
5


54
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
5


55
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
5


56
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
5


57
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
5


58
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5


59
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
5


60
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
5


61
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
5


62
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
5


63
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
5


64
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
5


65
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5


66
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
5


67
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
5


68
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
5


69
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
5


70
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
5


71
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
5


72
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
5


73
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
5


74
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5


75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
5


76
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
5


77
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
5


78
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
5


79
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
5


80
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
5


81
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
5


82
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
5


83
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
5


84
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
5


85
ORDU ÜNİVERSİTESİ
5


86
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5


87
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
5


88
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
5


89
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
5


90
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
5


91
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
5


92
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
5


93
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
5


94
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
5


95
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
5


96
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
5


97
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
5


98
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
5


99
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
5


100
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
5


101
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
5


102
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
5


103
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5


104
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
5

27 Oca 2014 - 23:06 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?