LGS'de Çıkacak Türkçe ve Matematik Konular Nedir?

Milli eğitim bakanlığı Liselere giriş sınavı LGS'de çıkacak konuları açıkladı. Haberimizde Matematik ve Türkçe konuları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Milli eğitim bakanlığı Liselere giriş sınavı LGS'de çıkacak konuları açıkladı. Haberimizde Matematik ve Türkçe konuları hakkında bilgi alabilirsiniz.

TÜRKÇE

Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler
sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz
sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
8. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
49
Türkçe Dersi Öğretim Programı
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve
duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.8.4. YAZMA
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

MATEMATİK

M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
Terimler veya kavramlar: en büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili
problemleri çözer.
Alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.
M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
M.8.1.2. Üslü İfadeler
Terimler veya kavramlar: çok büyük ve çok küçük sayılar, bilimsel gösterim
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
a � 0 k, m, n tam sayılar olmak üzere
a0
=1, 1
an = a-n, an = 1
a-n , an
. a m= an+m, an
am
= a m-n
(an
) m = an.m, (a.b) k = ak .bk , ( b
a )
k
= bk
ak

(b � 0)
M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
Örneğin 82,53 = 8 .10¹ + 2 . 10⁰ + 5 . 10 ⁻¹ + 3 . 10 ⁻²
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
Örneğin 51,2×10 5 sayısı 512×10 4
 veya 5,12×10 6 şeklinde de ifade edilebilir.
M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
|a| , 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x10 n
 gösterimi
“bilimsel gösterim”dir. a’nın pozitif olduğu durumlarla sınırlı kalınır.
M.8.1.3. Kareköklü İfadeler
Terimler veya kavramlar: tam kare pozitif tam sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı
Semboller: , ℝ
M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden yararlanılarak bir sayıyla karekökü arasındaki
ilişki ele alınabilir.
Matematik Dersi Öğretim Programı
M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
Örneğin 31 sayısının 5 ile 6 sayıları arasında bulunduğunu ve 6’ya daha yakın olduğunu belirlemeye
yönelik çalışmalar yapılır.
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Paydasında a± c veya a± b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Paydasında a± c veya a± b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
Örneğin 18 ’i doğal sayı yapan çarpanlara 2 , 5 2 ve 18 sayıları örnek olarak verilebilir.
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tam kare olan ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmaya
yönelik çalışmalara yer verilir.
M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
Tam kare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı olarak belirtilemediğine (iki tam sayının oranı
şeklinde yazılamadığına) dikkat çekilir. π sayısı bir irrasyonel sayı olarak tanıtılır. İrrasyonel sayı olmasına
rağmen işlemlerde kolaylık sağlaması açısından π sayısı yerine 3; 3,14 veya 22/7 de alınabileceği
vurgulanır. 
Matematik Dersi Öğretim Programı
M.8.4. VERİ İŞLEME

M.8.4.1. Veri Analizi
M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur.
M.8.5. OLASILIK
M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
Terimler veya kavramlar: olasılık, çıktı, olay, eş olasılık, imkânsız olay, kesin olay
M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
Örneğin 3 kırmızı, 5 mavi renkli topun bulunduğu bir torbadan top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumların
sayısının 8 olduğu ifade edilir . Birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz.
M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
Olasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin bir okuldaki tüm öğretmen ve
öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele çekilen bir ismin öğrenciye ait olma olasılığının
daha fazla olduğu, 15’i erkek öğrenci ve 15’i kız öğrenci olan bir sınıftan rastgele seçilen birinin kız
öğrenci olma olasılığı ile erkek öğrenci olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır.
M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n
olduğunu açıklar.
a) Kazanım ifadesindeki n, olası durum sayısını temsil etmektedir.
b) Eşit şansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
c) Olasılığın bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçüm olduğu vurgulanır.
M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
a) İmkânsız olay ve kesin olayın olasılık değerleri vurgulanır.
b) Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamının 1 olduğu fark ettirilir.
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
a) Zar atıldığında tek sayı gelmesi gibi örnekler verilir.
b) Ayrık olan ve olmayan, bağımlı ve bağımsız olayların olasılığına girilmez.
c) Birden fazla olayın olma olasılığı ele alınmaz.
Matematik Dersi Öğretim Programı
M.8.2. CEBİR
M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Terimler veya kavramlar: özdeşlik, çarpanlara ayırma
M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
a) Terim, katsayı ve değişkenin anlamları üzerinde durulur. Sabit terimin de bir katsayı olduğu vurgulanır.
b) x+5, 3x, x², -6y², a².b, 2a+2b gibi temel cebirsel ifadeler üzerinde durulur.
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
a) y(3y-2), (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde durulur.
b) Cebirsel ifadelerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
c) Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerle yapmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
a) (a ± b)² = a² ± 2ab + b² ve a² - b² = (a-b)(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır.
b) Özdeşliklerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
a) Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a² ± 2ab + b² biçimindeki tam kare ifadelerin
çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır.
b) Cebirsel ifadelerdeki katsayılar ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.
c) Gruplandırarak çarpanlarına ayırma yöntemine girilmez.
ç) Tam kare olmayan ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılma işlemlerine girilmez.

04 Nis 2020 - 16:06 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?