YTB 5000 TL Maaşla Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 7 YTB Uzman Yardımcısı Alım İlanı yayımladı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) pozisyonunda alınacak personellere 5000 TL maaş ödenecek.

Haber albümü için resme tıklayın

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 7 YTB Uzman Yardımcısı Alım İlanı yayımladı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) pozisyonunda alınacak personellere 5000 TL maaş ödenecek.

GENEL BİLGİLER

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yarışma sınavıyla 7 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yapılacak yarışma sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami YTB uzman yardımcısı sayısı 7’dir. Yarışma sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 07 Ocak-25 Ocak 2019 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.   Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanda belirtilmeyen hususlar 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC +03:00) göre belirlenmiştir. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlık ile temasa geçilmesi mümkündür.

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE

E-posta: [email protected]

Tel: +90 312 218 41 55/56

SINAVA KATILIM ŞARTLARI Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 ve sonraki tarihte doğanlar),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların 15 Mart 2019 tarihine kadar denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adaylar yazılı ve sözlü sınavda başarılı olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

Fakülte

Bölümler

1

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

(Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

2

Diğer Fakülteler

Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin birinden mezun olmak.

Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İstatistik, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye İlahiyat ve Uluslararası İlahiyat

ç) Almanca, Arapça, Danca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Danca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması almış olmak veya İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak.

BAŞVURULARIN YAPILMASI

(1) Eleme sınavı başvuruları 07 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) İş talep formu.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi)

ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurtdışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge.

d) Adli sicil beyanı.

e) Yazılı özgeçmiş.

f) Vesikalık fotoğraf.

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi.

h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.

Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın Sınava Katılım Şartları başlıklı II. bölümünün 1. maddesinde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

SINAVIN AŞAMALARI VE UYGUNLANMASI Yarışma sınavı eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Eleme Sınavı

a) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar eleme sınavına katılacaktır.

b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda her soru 1,25 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır;

Genel Kültür Genel Yetenek Anayasa ve İdare Hukuku Uluslararası İlişkiler Sosyoloji Makro İktisat Başkanlık görev alanı

c) Eleme Sınavı, 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

ç) Eleme sınavı sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden altmış (60) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (7) yirmi katı olan 140 aday  (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) yazılı sınava girmeye hak kazanır.

Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte Eleme Sınavında belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir geliştirebilme vb. özelliklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

(2) Yazılı sınav sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (7) dört katı olan 28 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

 Sözlü Sınav

(1) Sözlü sınav adayların,

Bu İlanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

V.         SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

(1) Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

02 Oca 2019 - 13:14 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Xman - Bu kadar ilan var. Bunun için bir sürü koşul var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 13:14Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?