Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı İlanı(26 Aralık 2012)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (11) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:   AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI.

 


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (11) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...

 


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (11) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde münhal bulunan ve aşağıda alım yapılacak fakültenin bölümleri, adedi, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam (11) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır.

 

SIRANO

FAKÜLTELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ1

İnşaat Mühendisliği

6

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-92

Mimarlık

2

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-93

Şehir ve Bölge Planlama

1

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-94

İşletme

2

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9TOPLAM

11

 

 

  

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

 

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri mezunları için KPSS P1; İşletme bölümü mezunları için KPSS P29 puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

 

4) Sınavın yapıldığı gün itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (27/01/1978 tarihinden sonra doğmuş olmak),

 

5) İngilizce dilinde, ilan tarihinden önce 2 yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan ya da ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan uluslararası geçerliliğe sahip TOEFL-IBT sınavından en az 84 puan, TOEFL-PBT sınavından en az 561-562 puan veya IELTS sınavından en az 5 puan almış olmak.

 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

 

1) Başvurular, 04/01/2013 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayınlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

 

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Bakanlığımıza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

3) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler sınava ilişkin hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi iseler, durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

 

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

1) Giriş sınavı, Bakanlığımız tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav 27 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

 

2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati, sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

 

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak, alım yapılacak öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

 

4) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde kendi adlarına düzenlenerek e-posta adreslerine gönderilecek olan “Sınav Kimlik Belgesi” nin bir çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

 

5) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) bulundurmaları zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

 

6) Yazılı sınav konuları;

 

a) Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Grubu:

 

- Asıl alan: temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları

 

- İkincil alan: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

 

b) İşletme Grubu:

 

- Asıl alan: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi

 

- İkincil alan: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

 

7) Test olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday, son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar da dahil, sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce, Bakanlığımız internet sitesinden (www.sanayi.gov.tr) ve Bakanlık ilan panosunda duyurulacaktır.

 

8) Sözlü sınav, Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

 

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

9) Yazılı sınav puanının yüzde 70'i ve sözlü sınav puanının yüzde 30'u alınmak suretiyle tespit edilecek nihai başarı puanı sıralaması sonucunda her bir öğrenim dalı için ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile İnşaat Mühendisliği bölümü için 2, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve İşletme bölümleri için de birer adet olmak üzere toplam 5 adet yedek aday belirlenecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

 

10) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecek ayrıca kendilerine yazılı bildirim yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanırlar.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Sınavla ilgili olarak ;

 

(0312) 201 60 56

 

(0312) 201 60 21

 

(0312) 201 57 08 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

26 Ara 2012 - 14:50 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?