Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilana göre bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere ara bulucu kadrosu için 5 bin memur alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilana göre bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere ara bulucu kadrosu için 5 bin memur alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan KPSS şartsız 5 bin memur alım ilanının detayları şöyle;

A- 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım2019 tarihinde yapılacaktır. Ayrıca; 2020 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

B- Başvurular, elektronik ortamda, e-devletşifresi, elektronik imza yada mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 02 Eylül2019 Pazartesigünügece 23:59'da sona erecektir. Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos2019– 02 Eylül2019 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacakbaşvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

C- Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım2019Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. Adayların sınavda uyması gereken kurallar Ek-1’de yer almaktadır.

D- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Üniversitenin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav; çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, toplam 100 sorudan oluşacaktır. Cevap kâğıtları Üniversite tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sonuca etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacaktır.

E- Arabuluculuk sınavına başvuracakların;

Türk vatandaşı olmak, Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Tam ehliyetli olmak, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,  Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Sınava başvuracak adaylar, başvurularını 19 Ağustos2019– 02 Eylül2019 tarihleri arasında elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobilimza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurup, aşağıdaki evrakları tek tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sistemeokunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:

1-   Arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösterir belge,

2- Adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna ilişkin bilgiler, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS’e gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda yaşanacak mağduriyetten adayın kendisi sorumludur.

3- Öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge, (Denklik Belgesi)

4- Sınav başvurularının başladığı tarih itibariyle, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu (Mesleki kıdem hesabında hukuk fakültesi mezuniyetinden önce veya sonraki dönem ayrımı yapılmayacaktır.) gösterir her türlü belgenin aslı veya onaylı sureti,

5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.

Adayların, https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp internet adresi (UYAP Arabulucu Portal) üzerinden gerçekleştirdiği başvuruda sisteme aktardıkları evrak ile belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, başvurusunda sisteme aktardığı evrak ile beyan ettiği bilgilerinin eksik ve yanlış olması sebebiyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların sınav başvurularının kontrolü Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste Üniversiteye gönderilecektir. Başvuru esnasında, istenen bilgilerin bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar, sisteme yanlış evrak aktaranlar veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyerek kendilerine bildirilecek ve Üniversiteye gönderilecek başvuru listesine alınmayacaklardır. Başvuru şartlarını taşıyan adayların adı ve soyadının yer aldığı liste Daire Başkanlığının www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde 14 Ekim 2019tarihinde ilân edilecektir.

Arabuluculuk sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste Üniversiteye gönderildikten sonra listedeki adayların, Üniversite tarafından21 Ekim 201901 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır.

Aday listesinde yer alan adaylar, sınav başvurularını Üniversitenin sınav hizmetlerine ilişkin https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.trinternet adresinden belirtilen tarihler arasında yapacaklar ve sınav merkezlerini seçeceklerdir. Bu listede bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi dolduktan sonra, adaylar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır.

Sınav başvurusu için her aday Üniversiteye 125 (yüzyirmibeş) TL ödeyecektir. Ödeme, sınav başvurusu esnasında Üniversitenin sınav hizmetlerine ilişkin internet adresi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Başka yollardan yapılacak ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, Üniversiteye sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Ek 2’deki Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurup imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

G- Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 18 Kasım 2019-24 Kasım2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

H- Adaylar sınava girebilmek için sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, hâkim ve savcı kimliği, noter kimliği, avukat kimliği, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart)  ibraz  etmek  zorundadırlar.  Bunların  dışındaki  belgeler  (sürücü  belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav için gerekli olan kurşun kalem, silgi, kalemtıraş adaylar tarafından temin edilecektir.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamalarına yönelik olarak 25 Kasım2019–29 Kasım 2019 tarihleri arasında Üniversite’nin AHBV SEM Emniyet Mah. Muammer Bostancı Caddesi No:4 İİBF Kampüsü 06500 Beşevler adresine yazılı olarak itiraz edebilirler. Başka kanallardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,

Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 13 Aralık2019 tarihinde Üniversite tarafından adaylara bildirilecektir.

I- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve itiraza ilişkin talebin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka yollardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınava yapılan itirazlar Daire Başkanlığı tarafından Üniversiteye 7 (yedi) gün içerisinde bildirilecektir. İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında yazılı olarak gönderilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ayrıca Daire Başkanlığının www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

02 Ağu 2019 - 20:03 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

02

Sınıf öğretmeni - Sınıf öğretmeniyim Kurumlararası geçiş yapmak istiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ağustos 20:03
01

Sınıf öğretmeni - Bütün lisans mezunlarını kapsasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ağustos 20:03Anket Sosyal Medya Kapansın Mı?