İş Güvenliği Tasarısı Mecliste

Merak edilen yeni iş güvenliği tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. İşte taslağın ayrıntıları

Merak edilen yeni iş güvenliği tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. İşte taslağın ayrıntıları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

TASARININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"(2) İşverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde mevzuat ve teknik gelişmeleri gözönünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri yakın ve hayati tehlike arz etmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu haklan saklıdır."

"Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 2- 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İş sözleşmesi ile çalışanların bu maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine yazılı olarak hatırlatıldığı halde yerine getirmemesi, işveren bakımından iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhal fesih hakkı doğurur."

MADDE 3-6331 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu fıkra ile 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzman ve uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır."

MADDE 4- 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "mülki idare amiri tarafından" ibarelerinden sonra gelmek üzere "kolluk kuvvetleri marifetiyle" ibareleri ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kamudan ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi sayılır.

(8) İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir."

MADDE 5- 6331 sayılı Kanuna 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.

"Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama

MADDE 25/A- Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı karan ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. Karann bir örneği siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve internet sayfasında ilan edilir."

MADDE 6- 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"o) Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına (n) bendinde belirtilen miktarda,

ö) 25 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan işverenlere ellibin Türk Lirası, p) 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen yönetmelikle belirlenmiş acil durdurmayı gerektiren hallerin tespiti halinde yirmibin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar,

r) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarım gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına (n) bendinde belirtilen miktarda," "(2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezalan, 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalan hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Tahsil edilen idari para cezalan genel bütçeye gelir kaydedilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalan ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalannın tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır. Verilen diğer idari para cezalan tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezalan tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlan adına da düzenlenebilir.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezalan;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmibeş oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında arttmlarak,

b) On ila kırkdokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında arttmlarak,

c) Elli ila ikiyüzkırkdokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında arttmlarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüzelli oranında arttmlarak, ç) İkiyüzelli ila daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında arttmlarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde ikiyüz oranında arttmlarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde üçyüz oranında arttmlarak,

d) Maden ve yapı işyerleri için çalışan sayısına bakılmaksızın yüzde üçyüz oranında arttmlarak,

uygulanır.

(4) Birinci fıkranın (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen idari para cezalan ile çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu Kanuna göre tahsil edilen idari para cezaları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine ilişkin harcamalarda kullanılır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ödenek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde öngörülür. Söz konusu ödeneğin eğitim amacıyla kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir."

MADDE 7- 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) İşyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartlan, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar, acil hallerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması."

MADDE 8- 6331 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sımfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sımfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır."

"(3) İkinci fıkraya göre iş güvenliği uzmanlığı belge yükseltme sınavlannda başanlı olup belge almaya hak kazananlann haklan saklıdır."

MADDE 9- 6331 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere geriye dönük 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmaz. Ancak bu süre içinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere Bakanlık kayıtlan esas alınarak gerekli idari para cezası uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (r) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır."

MADDE 10- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına "ilk iki çocuk için % 7,5" ibaresinden sonra gelmek üzere ", üçüncü çocuk için % 10," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun;

a) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Milli Emlak Dairesi Başkam" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı" ibaresi eklenmiş, "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürü," ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı," şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürü," ibaresi eklenmiştir.

b) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına "Gelir İdaresi Grup Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine "yabancı dil" ibaresinden sonra gelmek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunlan yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamulaştırma nedeniyle idarece ödenmiş olan ancak kesinleşen yargı kararlan gereği geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin; borçlusuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarece tebliğ edilmiş olması halinde bu Kanunun yayımım izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde, tebliğ edilmemiş olması halinde ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi şartıyla kamulaştırma bedeliyle birlikte ödenmesi gereken faizin tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak tebligatlarda ödeme için verilen üç aylık sürenin bu maddede yer alan altı aylık sürenin içinde kalması halinde üç aylık süre altı aylık sürenin bitim tarihine kadar uzar. Bu madde hükmünden yararlanan şahıslar bu konuyla ilgili dava açamazlar. Bu şahıslar hakkında başlatılmış icra takipleri ödeme süresince durur, ödemeyi müteakip sonlandınlır, icra ve yargılama masraflan talep edilmez."

MADDE 14- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden çıkanlmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 15- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalannı düzenlemek, yönetmek ve denetlemek."

"İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslan ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklanna ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 16- 3146 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü" ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17-3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlann görevleri sona erer ve bunlar en geç bir ay içinde derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklannı almaya devam eder. Söz konusu personelin atandıklan tarih itibanyla eski kadrolanna ilişkin olarak en son ayda aldıklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlan, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyannca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net

tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar aynca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bölge Laboratuvarlannda görev yapan personel kadroları ile birlikte çalıştığı birim dikkate alınarak durumuna göre İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aktarılmış sayılır.

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsüne tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına tahsis edilmiş sayılır."

MADDE 18- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"Şantiye şefi; konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan veya uygulatan, tekniker, teknik öğretmen, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeldir."

MADDE 19-3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi işlemlerine; yapı müteahhitlerinin iş gruplarına, ihtisaslaşmalarına ve yüklenilecek işin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasına ve bunların sahip olmaları gereken asgari eğitim, iş tecrübesi, teknik donanımı ve kapasitesi, mali durumu, idari yapısı ve personel şartlan ile niteliklerine; yapı müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutulmasına ve değerlendirilmesine ve bunlara uygulanacak idari müeyyidelerin derecelendirilmesine ve uygulanmasına; şantiye şefi çalıştınlması mecburi ve yapı müteahhidi olmaksızın da yapılması mümkün olan yapılara; şantiye şeflerinin görev, yetki ve sonımluluklan ile bunlardan hangilerinin iş güvenliği uzmanlığı görevini yürüteceğine, yapım ve denetim işlerinde istihdam edilecek fen adamlanna ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili hususlar, ilgili kurum ve kuruluşlann görüşleri alınarak,"

MADDE 21- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklannı 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa Göre Alanlar:" kısmının "1- Kadrolan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflannda bulunan personelden ek ödeme oranlan ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanlan bu bölümde yer alan personel;" bölümünün (e) sırasına "Genel Sekreter," ibaresinden sonra gelmek üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile smav ücretinin yansı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

EK MADDE 4- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içerisinde ölümlü veya sürekli ya da geçici iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak; ölümlü iş kazası meydana gelmesi halinde ise aynı şartlara tabi olmak üzere %3 olarak alınır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.

Bu maddeye göre teşvikten yararlanan işverenlerden birinci fıkrada belirtilen iş kazalarını bildirmeyenlere fiil başka bir suç oluştursa dahi 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezası, aynı maddenin üçüncü fıkra hükümlerine tabi olmaksızın on katı olarak uygulanır. Geçmişe dair yararlanılan primler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Bu durumdaki işverenlere beş yıl süre teşvik yasağı uygulanır. Haklarında yasaklama karan uygulananlann gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı teşvik yasağı uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 23- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Cernıe mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kazasının meydana geldiği işyerinde aynı tarih itibanyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aym maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren altı ay süre ile brüt asgari ücret tutannda Fondan aylık ödeme yapılır. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Aynca, aynı mevkide faaliyette bulunan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği kapalı olan maden işyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 tarihi itibanyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılann ödenmeyen net ücretleri işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere Fondan aylık olarak ödenir ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilir."

MADDE 24- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mallann Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 17- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce geçerli olan Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesinin belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bulunan alan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir. Bu alanda yer alan ve imar planında eğitim ve sağlık alanına aynlanlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar hariç Hazineye ait olan ve kullanıcısı bulunan taşınmazlar, öncelikle kullanıcılanna veya bunlann kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talebi halinde Ceylanpınar Belediyesine bedelsiz olarak devredilir.

Ceylanpınar Belediyesince devralınan bu taşınmazlar; öncelikle kullanıcılanna veya bunlann kanuni veya akdi haleflerine, satış tarihindeki 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri üzerinden doğrudan satılır ya da rayiç bedeli karşılığında genel hükümlere göre değerlendirilir. Ceylanpınar Belediyesince satılan taşınmazların satış bedellerinin tamamı, alıcılan tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatınlır. Tahsil edilen bedellerden beşinci fikraya göre pay aynlmaz. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerlerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Bu alanlar hakkında 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin bu madde hükümlerine aykın olmayan hükümleri uygulanabilir.

Bu madde uyarınca kullanıcılarına veya bunlann kanuni veya akdi haleflerine yapılacak satışlarda 5 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ödeme koşullan ile yedinci, sekizinci ve onuncu fıkralan hükümleri uygulanır. Ancak, varsa bu taşınmazlann üzerinde bulunan yapı ve tesisler hakkında 5 inci maddenin son fıkrası hükmü uygulanmaz."

MADDE 25- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) İşyerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına ve onaylanmış yapı projesine uygun olarak çalışmalann yapıldığım denetlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyanya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek."

MADDE 26- 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İdari müeyyideler ve teminat

MADDE 8- Yapı denetim kuruluşlarından bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hallerin durumuna göre, aşağıdaki idari yaptınmlar uygulanır.

a) Denetim personelinin görevi başında bulunmaması veya yapı denetim kuruluşunun denetim personeline görevi ile ilgili yazılı olarak bilgi vermediğinin anlaşılması,

b) Mevzuatın öngördüğü evrakın tanziminde eksiklik veya kusur bulunması,

c) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) veya (f) bendinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi,

hallerinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %10'u kadar idari para cezası,

ç) Hatalann yapının taşıyıcı sistemini etkilememesi kaydı ile, 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, tespite konu olan yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %20'si kadar idari para cezası verilir.

d) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (d) veya (e) veya (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %30'u kadar idari para cezası verilir.

Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işe yönelik yapılacak tespitler doğrultusunda yukarıdaki bentlerde belirtilen idari müeyyidelerden birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi halinde o işe ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla %50'si kadar idari para cezası verilir.

e) Aşağıda belirtilen;

1) Denetim hizmetinin bu Kanunda yazılı asgari hizmet bedelinden düşük bir bedel ile üstlenildiğinin tespit edilmesi,

2) Yapı sahibinden veya vekilinden, yapı denetim hesabına yatınlmaksızın yapı denetimi hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi,

hallerinde, üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %3'ü kadar idari para cezası verilir.

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi halinde üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %2'si kadar idari para cezası verilir.

g) Aşağıda belirtilen;

1) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilemesi halinde 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi,

2) 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne aykırı hareket edilmesi,

3) Yapı denetim kuruluşuna son bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması,

hallerinde, cezayı gerektiren fiil ve halin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve

denetimlerle tespit edilip öğrenilmesinden veya son idari para cezasının tebliğinden itibaren II Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.

h) Yeni iş almaktan men yönünde verilen ilk cezanın ilan edilmesinden sonra, yeni iş almaktan men yönünde cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra üçüncü defa yeni iş almaktan men yönünde ceza vermeyi gerektiren bir fıillin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi halinde, son ilan tarihinden itibaren Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydolunur.

Yapı denetim kuruluşunun, 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmüne aykırı hareket eden veya yapı denetim kuruluşunda görevli iken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve mühendislerine İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.

İdari para cezası, cezayı gerektiren fiil ve halin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilmesini müteakip yapı denetim kuruluşunun ve ilgililerin savunmaları alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir.

İdari para cezasına karşı onbeş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde idari para cezası kesinleşir. İtirazlar, zaruret olmayan hallerde evrak üzerinde incelenerek en kısa süre içinde karar bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararlan kesindir.

Yeni iş almaktan men ve faaliyetine son verme cezalarına dair işlemler, Resmi Gazetede ilan edilir.

Yeni iş almaktan men cezası, yapı denetim kuruluşunun denetimindeki diğer işlerin devamına mani değildir. Ancak, yapı denetim kuruluşuna yeni iş almaktan men cezası verilmesine esas olan yapım işinin devam edebilmesi için, yapı sahibi tarafından başka bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe, ilgili idare tarafından işin devamına izin verilmez. Faaliyete son verme cezası verilen hallerde de, yapı denetim kuruluşunun denetimini üstlendiği

yapıların devamına, yeni yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe ilgili idare tarafından izin verilmez.

Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortaklan, ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortaklan ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun karan ile iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denetçi mimar ve denetçi mühendisler, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Laboratuvar kuruluşlannın personel, tesis, makine, teçhizat ve kalite kontrol sisteminde olumsuz yönde bir değişiklik olduğunun veya gerçekleştirilen deneylerin belirlenmiş teknik kritere uygun olmadığının veya bu Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere aykın hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen fiil ve hallerin durumuna göre, İ1 Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İ1 Müdürlüğünce;

a) Laboratuvarlann kalite sistemine ilişkin idari ve teknik şartlar bakımından tespit edilen aykınlıklar için uyarma cezası,

b) Verilen ilk uyarma cezasının tebliğ edilmesinden sonra, aym türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa uyarma cezası vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ edilmesi halinde, laboratuar kuruluşuna 5.000 Türk Lirası idari para cezası,

c) Alet ve cihaz kalibrasyonlanmn zamanında yaptınlmaması veya kür havuzlannda veya kür odalannda kür şartlanna uyulmaması veya şantiye mahallinde alman taze beton numunelerinin zamanında toplanmaması veya karot numunesi alınması sırasında laboratuvar denetçisinin hazır bulunmaması veya laboratuvar kuruluşunun deney kapsam listesindeki deneyler hariç olmak üzere deney raporlannda Bakanlık logosunun kullanılması veya numune kayıt ve rapor defterinde boşluklar bulunması hallerinde, laboratuvar kuruluşuna 10.000 Türk Lirası idari para cezası,

verilir.

d) Bu fıkranın (c) bendine göre verilen ilk cezanın tebliğ edilmesinden sonra, aym türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa aym cezayı vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.

e) Aşağıda belirtilen;

1- Bu fıkranın (d) bendine göre verilen cezanın ilan edilmesinden sonra, aym türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra üçüncü defa aynı türden ceza vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi,

2- Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlannın gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi,

hallerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça Laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. Sözleşmesi feshedilir ve teminatı irat kaydolunur.

Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri, laboratuvar kuruluşu hakkında uygulanan idari müeyyideler için de geçerlidir.

Yeni iş almaktan men cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortaklan, ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortaklan ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denetçi mühendisler, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

İlgili meslek odalan, yapı denetim veya laboratuvar kuruluşlannabu madde uyannca idari yaptınm uygulanmasına sebep olan denetçi mimar ve mühendisler ile diğer mimar ve mühendisler hakkında, kendi mevzuatına göre cezai işlem yaparak neticesini Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirir.

Laboratuvar kuruluşlannın veya denetçi mimar ve denetçi mühendislerin izin belgesi alma safhasında gerçeğe aykın belge düzenlediğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması halinde, izin belgesi derhal iptal edilir.

Yapı denetim kuruluşlanna denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işte yeni bir iş almaktan men cezası almaşım gerektiren 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) ile (g) bendine aykın hareket ettiğinin aym anda tespit edilmesi halinde bir kez yeni iş almaktan men cezası verilir.

Laboratuvar kuruluşlanna uyan cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi halinde kuruluşa idari para cezasına esas olmak üzere tek bir uyan cezası uygulanır.

Laboratuvar kuruluşlanna idari para cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi halinde kuruluşa en fazla 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Bu Kanun kapsamında verilecek idari para cezalan İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir ve verilen idari para cezalan tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

Bu Kanuna göre yapı denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi verilmesi sürecinde Bakanlıkça belirlenecek miktarda nakit para, banka teminatı veya hazine bonosu teminat olarak alınır. Teminatın miktan, iadesi ve gerektiğinde kullanılması ve irat kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 27- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"(z) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler."

MADDE 28- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin madde başlığı "Çağn üzerine çalışma ve uzaktan çalışma" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Uzaktan çalışma; işverenin belirlediği mal veya hizmeti üretmek amacıyla, işçinin işyeri dışında, iş edimini yerine getirdiği yazılı sözleşmeye dayalı iş ilişkisidir.

Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan araç ve malzeme,

bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Uzaktan çalışmada, işçilerin çalıştıkları gün ve saatler işveren tarafından onaylanan günlük puantaj cetvellerine kaydedilir. İşin emsal işçi tarafından yapılabileceği süreye ilişkin bir hesaplamanın sözleşmeye eklenmesi zorunludur.

Uzaktan çalışmada işçiler, aynmı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, işçinin yürütmekte olduğu işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda işçiyi bilgilendirmek ve sağladığı ekipman, malzeme ve hammadde ile ilgili gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmada bölünemeyen haklar, çalışılan gün ve saate ilişkin kayıtlar, yıllık ücretli izin, bildirim sürelerinin belirlenmesi ve kıdem tazminatına hak kazanmaya esas süre, hafta tatili ve ücretine hak kazanma ile benzeri konulara ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 29- 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "haftalık otuz altı saati aşan" ibaresi "haftalık otuzyedibuçuk saati aşan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30- 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedibuçuk, haftada en çok otuzyedibuçuk saattir."

MADDE 31- 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi "Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri," şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve 65 inci" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Mazeret izni

EK MADDE 2- İşçiye; evlenmesi, eşinin doğum yapması veya evlat edinmesi ya da ama veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir."

MADDE 32- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar."

MADDE 33- 5510 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- 5510 sayılı Kanunun geçici 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Soma ilçesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 28/10/2014 tarihinde Karaman ilinin Ermenek ilçesinde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 61- Mülga 24/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu, mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet izni kaldırılan ve (ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan dahil) yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ya da doğrudan iflasına karar verilen bankalar ve bu bankaların; hakim ortaklan, yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortak olduğu şirketler ve anılan Kanunlar kapsamında bankanın Fona olan borcundan sorumlu tutulan kişiler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla haklannda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflas karan verilmiş ve işlemleri devam eden, iflas tasfiyesi sonuçlanmış olan şirketlerin borçlanndan, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 80 inci ve bu Kanunun 88 inci maddesi çerçevesinde müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunanlardan şirket yönetim organlannda görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler ve üst düzey yönetici veya yetkilileri hakkında Kurum alacaklanndan dolayı Kurumca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın ilgili mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumluluklan sona erer, yapılan takipler sonlandınlır ve bu kişiler hakkında uygulan hacizler kaldınlır. Haklannda icra takibi başlatılmış olanlardan, bu işlemlere karşı dava açmış olanlann bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için bu davalanndan feragat etmeleri şarttır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgililerin şahsi mal varlıklanndan tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir."

MADDE 36- 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Meslek standartlannı ve yeterlilikleri onaylamak."

MADDE 37- 5544 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ç) Denetim Dairesi Başkanlığı,

d) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı."

MADDE 38- 5544 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Sınav ve belgelendirme kuruluşlan ile eğitim akreditasyon kurumlanmn yetkilendirilmesini sağlamak ve bu kuruşlara yönelik rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.

c) Ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlanmn akreditasyonuna ve yabancılann sahip olduklan mesleki yeterlilik sertifıkalannın doğrulanmasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek."

MADDE 39- 5544 sayılı Kanuna 13/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/B ve 13/C maddeleri eklenmiştir.

"Denetim Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/B- (1) Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yetkilendirilmiş kurum ve eğitim akreditasyon kurumu olma başvurularım Kurum mevzuatı dahilinde incelemek ve değerlendirmede bulunmak.

b) Yetkilendirilmiş kurumlar ile eğitim akreditasyon kurumlanmn Kurumla ilgili faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

c) Denetim standartlarım ve akreditasyon ilkelerini esas alarak Kurum faaliyetlerinde kalite güvencesini sağlamak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak.

ç) İzleme, değerlendirme ve denetimlere ilişkin standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini arttırıcı görüş ve önerilerde bulunmak.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

(2) Bu madde kapsamında denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen uzman ve

uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır."

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/C- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine, güncelliğinin sağlanmasına ve yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen kurul ve yapıların oluşturulmasına, işletilmesine ve sürdürülmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

c) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve diğer bölgesel yeterlilik çerçeveleriyle referanslanması çalışmalarım ve diğer ülkelerin ulusal yeterlilik çerçeveleriyle karşılıklı tanıma çalışmalarını yürütmek.

ç) Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 40- 5544 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

ç) İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı."

MADDE 41- 5544 sayılı Kanuna 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

"Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 15/A- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yürütmek."

MADDE 42- 5544 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 16- (1) İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklanna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynaklan politikasım hazırlamak.

b) Kurum hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak, belirlenmiş politikalan ve ilkeleri uygulamak.

c) Kurumun evrak, arşiv, dokümantasyon ve taşınır hizmetlerini yürütmek ve koordine

etmek.

ç) Kurumun ihale, satın alma ve lojistik işlemlerini yürütmek.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 43- 5544 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Yürürlükte olan meslek standartlan en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Ulusal meslek standartlannm ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Değişikliklerin kabulü ve yayımlanması ikinci fıkrada belirtilen usule tabidir.

(4) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yükseköğretim programlan, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde ilgili ulusal meslek standartlanyla uyumlu hale getirilir, eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanır."

MADDE 44- 5544 sayılı Kanununun 23/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dahil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Kurum ve ilgili taraflann temsilcilerinden oluşan Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplan gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve kuruluşlann belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 45- 5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına "İktisadi ve idari bilimler," ibaresinden sonra gelmek üzere "fen ve edebiyat," ibaresi eklenmiştir.

"Personel sayısının mevcut pozisyon sayılannın yansını aşmamak kaydıyla arttınlmasına ve unvanlarda değişiklik yapılmasına Yönetim Kurulunun karan ve ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir."

MADDE 46- 5544 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Ulusal mesleki yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kurumlannın akreditasyonundan elde edilen gelirler."

MADDE 47- 5544 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Ulusal mesleki yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kurumlannın akreditasyonuna ilişkin giderler."

MADDE 48- 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren sekiz ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarım ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içerisinde yapılır.

(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalan tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir."

MADDE 49- 5544 sayılı Kanunun "İhdas Edilen Pozisyonlar Cetveli" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"POZİSYON CETVELİ

POZİSYON UNVANI SAYISI

Kurum Başkam 1

Başkan Yardımcısı 2

Meslek Standartlan Dairesi Başkam 1

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkam 1

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkam 1

Denetim Dairesi Başkam 1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı 1

1. Hukuk Müşaviri 1

Strateji Geliştirme Dairesi Başkam 1

İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkam 1

Uzman 90

Uzman Yardımcısı 45

Avukat 2

Mütercim/Tercüman 1

İstatistikçi 7

Mühendis 4

Bilgisayar Programcısı 1

Çözümleyici 1

Mali Hizmetler Uzmanı 2

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2

Muhasebeci 1

Bilgisayar İşletmeni 4

6

20

197"

Sekreter Büro Görevlisi TOPLAM

MADDE 50- 5544 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ulusal yeterlilik çerçevesiyle" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle", 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Ulusal yeterlilik çerçevesi" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", 23/A maddesinin madde başlığı "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi" ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin" ibaresi "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlam ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Resmi Gazete basılı olarak ve internet ortamında yayımlanır. İnternet ortamında yayımlanan Resmi Gazete ile basılı nüsha arasında farklılık olması halinde basılı nüsha esas alınır. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanlar, sadece internet ortamında duyurulur."

MADDE 52- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"a) Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programlan ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek,"

MADDE 53- 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandınlmasına Dair Kanunun 145 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) 10 uncu maddesi ile 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralan 11/1/2015 tarihinde, 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralan 11/7/2015 tarihinde,"

MADDE 54- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Toplam

GIH

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü

1

1

1

GIH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı

1

3

3

TOPLAM

4

4

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Toplam

GIH

Iş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliş

09 Ara 2014 - 17:05 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )