Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu

20 adet Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 2–6 Kasım 2009 tarihleri arasında Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

20 adet Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 2–6 Kasım 2009 tarihleri arasında Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Başvurular için aşağıdaki belgelerle, 28 Eylül- 16 Ekim 2009 tarihleri (saat 9.30-17.30) arasında Sosyal...
20 adet Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 2–6 Kasım 2009 tarihleri arasında Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Başvurular için aşağıdaki belgelerle, 28 Eylül- 16 Ekim 2009 tarihleri (saat 9.30-17.30) arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar/Ankara adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden:

SOSYAL YARDIM UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAV TARİHİ: 2-6 Kasım 2009 tarihleri arasında.

SINAV YERİ: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar/Ankara

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına (GİH) dahil 8 inci dereceden 20 (yirmi) adet “Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı” kadrosuna atama yapılabilecektir. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir:

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri mezunlarından (10 kişi),

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarından (5 kişi),

Hukuk Fakültesi mezunlarından (1 kişi),

Sosyoloji Bölümü mezunlarından (1 kişi),

Psikoloji Bölümü mezunlarından (1 kişi),

İstatistik Bölümü mezunlarından (1 kişi),

İletişim Fakültesi mezunlarından (1 kişi)

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İletişim Fakülteleri ve Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2008-KPSS Lisans) veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (A Grubu ve Öğretmenlik ); a) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri mezunları için KPSSP113 puan türünden asgari 70 puan, b) İletişim Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri mezunları için KPSSP70 puan türünden asgari 70 puan, c) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSSP21 puan türünden asgari 70 puan, d) İstatistik Bölümü mezunları için KPSSP25 puan türünden asgari 70 puan, almak şartıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde yukarıda belirtilen öğrenim dalları itibariyle alınacak Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı sayısının 5 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az ( C ) düzeyinde başarılı olmak,

5- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü (01/01/2009) itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

6- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut tecilli ya da muaf olmak,

7-Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Genel Müdürlüğe vermiş bulunmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Başvurular için aşağıdaki belgelerle, 28 Eylül- 16 Ekim 2009 tarihleri (saat 9.30-17.30) arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar/Ankara adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılmalıdır. İstenen belgelerin en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ:

1) http://www.sydgm.gov.tr adresinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak İş Talep Formu,

2) Son üç ay içerisinde çekilmiş (4,5x6) ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,

3) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli örneği,

4) KPDS sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli örneği,

5) Nüfus Cüzdanı Sureti,

6) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya tasdikli örneği.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVA GİRİŞ:

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 23 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://www.sydgm.gov.tr adresinde ve Genel Müdürlük ilan panosunda ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri 26-30 Ekim 2009 tarihleri (saat 9.30-17.30) arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine sözlü sınav tarihinin de belirtildiği Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Adaylar giriş sınav belgesinde belirtilen sınav tarihinde sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Sınava Giriş İçin Gerekli Belgeler:

1) Adayın öğrenim gördüğü okullar, daha önce çalıştığı işler, bildiği yabancı diller ve bilgisayar programları, yazışma adresi vb. bilgileri içeren kısa öz geçmişi,

2) Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

3) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıka kaydı belgesinin aslı,

4) İkametgâh Belgesi.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş sınavı, adayların; aşağıda belirtilen alanlarındaki bilgi düzeyleri, genel kültür ve yetenekleri (Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılâpları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi), zeka ve kavrayışları, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

Alan Bilgileri:

1) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Borçlar Hukuku,

2) İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

3) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

4) İşletme ve Muhasebe Grubu: İşletme Temel Kavramlar, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

5) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Türk Dış Politikası,

6) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Grubu: Sosyal Politikalar, İş Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Güvenlik Hukuku,

7) İletişim Grubu: İletişim Süreçleri ve Modelleri, Kitle İletişim Kuramları, Halkla İlişkiler,

8) İstatistik Grubu: Olasılık-Matematiksel İstatistik, Uygulamalı İstatistik, Örnekleme ( Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme dahil),

9) Sosyoloji Grubu: Sosyolojiye Giriş, Kent Sosyolojisi, Metodoloji, Toplumsal Yapı ve Değişim Sosyolojisi,

10) Psikoloji Grubu: Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi,

11) Bilgisayar Mühendisliği Grubu: Bilgisayar Programlama, Veri tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgisayar Ağları.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az yetmiş puan almak gerekir. Başvuruda esas alınan KPSS Puanı ve sözlü sınav puanının ortalaması esas alınarak, puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yukarıda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda aday, yedek listeye alınır. Giriş sınavı sonucu, sözlü sınavın bitimini takip eden 15 iş günü içinde http://www.sydgm.gov.tr adresinde ve Genel Müdürlük ilan panosunda ilan edilir ve kazananlara daha sonra yazılı olarak da bildirilir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerine, yedek listedeki adaylardan başarı sırasına göre atama yapılır. Ataması yapıldığı halde çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanların yerine de yeni bir Giriş Sınavı açılana kadar yedek listedeki adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

24 Eyl 2009 - 00:00 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?