Basın-Yayın ve Enformasyan Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 3 kürtçe, 1 ermenice, 2 arapça, 5 ingilizce, 2 almanca, 1 çince, 1 sırpça tercüman ve 3 basın enformasyon personeli olmak üzere toplam 18 sözleşmeli personel alacak.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 3 kürtçe, 1 ermenice, 2 arapça, 5 ingilizce, 2 almanca, 1 çince, 1 sırpça tercüman ve 3 basın enformasyon personeli olmak üzere toplam 18 sözleşmeli personel alacak.

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

I- GENEL AÇIKLAMA

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde,

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

(1) Temininde güçlük çekilen dillerden Kürtçe (Sorani Lehçesi) dilinden iki (2) adet, Kürtçe (Kurmanci Lehçesi) dilinden (1) adet, Ermenice dilinden (1) adet ve simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Arapça dilinden iki (2) adet Basın-Enformasyon Personeli,

(2) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere üç (3) adet Basın- Enformasyon Personeli,

(3) Beş (5) adet İngilizce, iki (2) adet Almanca, bir (1) adet Çince ve bir (1) adet Sırpça dillerinde Mütercim-Tercüman,

olmak üzere toplam on sekiz (18) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için (6 adet) aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) En az lisans düzeyinde yükseköğretim programından veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programından mezun olmak,

(c) Arapça ve Ermenice dilinde ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

(ç) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(ç) Kürtçe (Sorani Lehçesi), Arapça ve Ermenice dillerinde başvuru yapabilmek için tercüme, iletişim, medya, halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında,

Kürtçe (Kurmanci Lehçesi) dilinde başvuru yapabilmek için medya veya TV programcılığı alanlarında,

en az üç (3) yıl özel/kamu sektör tecrübesi olması gerekmektedir.

(2) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın- Enformasyon Personeli pozisyonu (3 adet) için aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, karşılaştırmalı uluslararası siyaset, gazetecilik alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak (Yurtdışında yüksek lisans yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş olmak),

(c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

(ç) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(ç) Tercüme, iletişim, medya, halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında en az (3) yıl özel/ kamu sektör tecrübesi olmak,

(d) Daha önce Genel Müdürlükçe yapılan basın enformasyon personeli alım sınavının herhangi bir aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

(3) Mütercim-Tercüman pozisyonu (9 adet) için aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(c) En az lisans düzeyinde yükseköğretim programından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programından mezun olmak,

(ç) İngilizce ve Almanca dili için ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2012 ve 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

(ç) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil (İngilizce, Almanca, Çince ve Sırpça) bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak.

(4) Ortak Hükümler

(a) Yabancı dil belgesinin denkliği hususunda ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

(b) Yabancı dil belgesinin son iki (2) yıl içerisinde alınmış olması (2012 KPDS Sonbahar dönemi dahil) gerekmektedir.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Adaylar 02/06/2014 tarihinden itibaren (15) gün içinde (16/06/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar) başvurularını Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) bulunan "İş Talep Formu"nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak yapacaktır.

(2) Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen belgeleri dijital ortamda ekleyeceklerdir.

(a) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için;

- Diploma veya mezuniyet, denklik belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi (Arapça ve Ermenice dilleri için),

- Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge,

- Vesikalık fotoğraf,

- En az (3) yıl tecrübesinin olduğunu gösterir belge,

- Nüfus cüzdanı/Yabancı uyruklular için pasaport.

(b) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın- Enformasyon Personeli pozisyonu için,

- Yüksek Lisans Diploması veya mezuniyet, denklik belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge,

- Vesikalık fotoğraf,

- En az (3) yıl tecrübesinin olduğunu gösterir belge,

- Nüfus cüzdanı.

(c) Mütercim-Tercüman (İngilizce, Sırpça, Çince, Almanca) pozisyonu için,

- Diploma veya mezuniyet, denklik belgesi,

- KPSS Sonuç Belgesi (İngilizce, Almanca dilleri için),

- Yabancı Dil Belgesi,

- Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge,

- Vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı/Yabancı uyruklular için pasaport.

(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

(l)Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

(a) Arapça dilinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak belirlenen pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar simültane çeviri sınavına alınacak olup, bunda başarılı olan adaylar ayrıca mülakata alınacaktır.

Arapça dilinden başvuran adaylar için Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak yazılı yarışma sınavından 80 (seksen) ve simultane çeviri sınavından 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Ermenice dilinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak belirlenen pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

Yazılı yarışma sınavı neticesinde 80 (seksen) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(c) Kürtçe (Soranice ve Kurmanci) dilinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak "yazılı yarışma" sınavı neticesinde 80 (seksen) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın- Enformasyon Personeli pozisyonu (3 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla, basın, yayın enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır.

Yazılı Kompozisyon: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmelere ilişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde kompozisyon sınavına alınacaktır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Basın-Enformasyon Personeli pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak sınavlar neticesinde herbirinden seksen (80) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(3) Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

(a) İngilizce ve Almanca dilinden Mütercim-Tercüman pozisyonunun müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

(b) Sırpça ve Çince dilinden Mütercim-Tercüman pozisyonunun müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

(c) Mütercim-Tercüman pozisyonuna başvuran adaylar için Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak "yazılı yarışma" sınavı neticesinde 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(4) Ortak Hükümler

(a) Tüm bölümler için yapılacak yazılı sınav mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır (Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile).

(b) Tüm bölümler için yapılacak sözlü sınav, genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Genel Müdürlükçe gerekli görülen miktarda yedek belirlenebilecektir.

(c) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

(ç) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(ç) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer dillerden karşılanabilecektir.

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Belgelerinin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

(3) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(4) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(5) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(6) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

(7) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

VI- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 583 63 88 /583 63 65/583 64 85

İnternet/web Sayfası:http://www.byegm.gov.tr

Facebook Sayfası:http://www.facebook.com/BBYEGM

Twitter Sayfası:http://www.twitter.com/byegm

Linkedin Sayfası:http://www.linkedin.com/company/byegm

Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

02 Haz 2014 - 20:42 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?