Resmi Gazete'de Yayımlandı! TPE Alımlarında KPSS ve YDS Şartı Aranacak

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

Gündem 29.05.2018, 09:31 29.05.2018, 09:35
4052
Resmi Gazete'de Yayımlandı! TPE Alımlarında KPSS ve YDS Şartı Aranacak

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Patent Uzmanı ve Marka Uzmanı alımlarında KPSS ve YDS şartı aranacak, adaylar sözlü sınav sonuçlarına göre atanacak.  Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe aşağıdan göz atabilirsiniz: 

MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği”nin adı “Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan, Resmî Gazete’de ibaresinden sonra “Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde” ibaresi eklenmiş, “Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazetenin en az birinde bir defa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yönetim Kurulunca her sınav döneminde tespit edilecek; KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanına ve YDS için belirtilen dil seviyesine sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde yer alan “aslı veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınavın yapılacağı yer, gün ve saat belirtilerek sınava çağrılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve duyuru panosunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı geçen süreleri ile aylıksız izin süreleri hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,”

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanmış, görevinde iki yıllık süreyi tamamlamasını takip eden bir ay içerisinde, tez ve tez danışmanını seçer. Tez konusu belirlenen uzman yardımcısı, daire başkanı veya dengi yada üstü yöneticiler, bağlı bulunduğu birimde görev yapan uzmanlar veya üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı seçebilir.”

“(6) Uzman yardımcısı, tez danışmanını değiştirmek istemesi halinde aynı usulle tez danışmanı yeniden belirlenir. Bu durum, 20 nci maddede belirtilen tez hazırlama süresini uzatmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu birimi aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına sunar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavı, Kurum tarafından yazılı şekilde yapılır. Sınai mülkiyet uzmanlarına Kurumun görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test uygulanır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türk Patent Enstitüsünde” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumunda” olarak, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü Başkanı” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı” olarak, (b) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılarını” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılarını” olarak, (ç) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, (d) bendinde geçen “Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü” ibaresi “Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu” olarak, (n) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüde” ibaresi “Kurumda” olarak, 6 ncımaddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüden” ibaresi “Kurumdan” olarak, (b) bendinde geçen “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, ikinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, üçüncü fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, beşinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibareleri “Kurum” olarak, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, üçüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, dördüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, sekizinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, dördüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüdeki” ibaresi “Kurumdaki” olarak, 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde geçen “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, 32 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Enstitü Başkanlığı” ibaresi “Kurumca” olarak, (ç) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, (b) bendinde geçen “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüde” ibaresi “Kurumda” olarak, “Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, 40 ıncı  maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüsü” ibaresi “ve Marka Kurumu” olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcılarının” ibaresi “sınai mülkiyet uzman ve uzman yardımcıları” olarak, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcıları” ibaresi “sınai mülkiyet uzman ve uzman yardımcıları” olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde geçen “patent uzman yardımcılığı ve marka uzman yardımcılığına” ibaresi “sınai mülkiyet uzman yardımcılığına” olarak, (j) bendinde geçen “patent uzmanını ve marka uzmanını” ibaresi “sınai mülkiyet uzmanını” olarak, (k) bendinde geçen “Patent uzman yardımcısı ve marka uzman yardımcısını” ibaresi “sınai mülkiyet uzman yardımcısını” olarak, (m) bendinde geçen “patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı yeterlik sınavını” ibaresi “sınai mülkiyet uzmanlığı yeterlik sınavını” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlığı, “patent uzman yardımcısı veya marka uzman yardımcısı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzman yardımcısı” olarak, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “marka ve patent uzmanlarından” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlarından” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent veya marka uzman yardımcılığı” ibaresinin, “sınai mülkiyet uzman yardımcılığı” olarak, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent ve marka uzmanı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanı” olarak, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “marka ve patent uzmanlarından” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlarından” olarak, 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent ve marka uzmanlığının” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

KPSSCAFE - ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:26
Güneş 07:53
Öğle 13:07
İkindi 15:47
Akşam 18:11
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü