Maliye Bakanlığından Yeni Taşeron Genelgesi: 5 Kritik Madde Yayımlandı

Maliye Bakanlığı taşeron işçilerin kadroya alınması süreci devam ederken kritik bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgede 5 kritik maddeye yer verildi.

Ekonomi 30.01.2018, 12:08
5517
Maliye Bakanlığından Yeni Taşeron Genelgesi: 5 Kritik Madde Yayımlandı

Maliye Bakanlığı tarafından taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili bir genelge yayımlandı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede taşeron işçilerin kadroya geçişleri ile ilgili 5 maddeye yer verildi. 5 maddede taşerona kadro için başvuru birimi, kadrolara geçme, bütçe kapsamı, ödenekler, taşıt satın alma ve kiralama ile ilgili bilgilere yer verildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulanması hususunda Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın (Bundan sonra "Usul ve Esaslar" şeklinde belirtilecektir.) "Tereddütleri giderecek idarelerin belirlenmesi" başlıklı 51 inci maddesi uyarınca Bakanlığımız görev alanına giren hususlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Başvuru

Usul ve Esasların "Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz." denilmektedir.

"Hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birim" ibaresinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesini imzalayan birimin anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle, 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurulmuş olması kaydıyla, hizmet alım sözleşmesini imzalayan birim dışında başka bir birime veya idareye başvurularını yapmış olanların herhangi bir hak kaybına uğramamalarını teminen, bu başvuruların sözleşmeyi imzalayan birime derhal gönderilmesi gerekmektedir.

İşçi Kadrolarına Geçirilme

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "... her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir." hükmü yer almaktadır. Söz konusu fıkrada belirtildiği üzere sürekli işçi kadrolarına geçirilecek kişilerin istihdam edilmesinde ve bunlara ilişkin kadroların ihdasında yükleniciye hakediş ödemelerini gerçekleştiren teşkilat ve bütçe esas alınacaktır. Örneğin, sürekli işçi kadrolarına geçirilme, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki hakediş ödemeleri idare bütçesinden yapılmış ise idarenin, döner sermayeden yapılmış ise döner sermayenin kadrolarına yapılacak ve bu kişilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları geçtikleri yerden ödenecektir.

Hakedişlerin ödendiği bütçe ve teşkilat dışında başka bir birim veya idarede fiilen çalışılmış olması durumunda da işçi kadrolarına geçirilme işlemi hakedişlerin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yerine yapılacaktır.

Bütçe Türü Kapsamı

Usul ve Esasların "Kurum ve bütçeler itibarıyla kapsamın belirlenmesi" başlıklı 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için;

- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması,

-Yukarıda sayılan idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine ilişkin ödemelerinin; merkezi yönetim bütçesinden, sosyal güvenlik kurumu bütçesinden, fon ve kefalet sandığı bütçesinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesinden, döner sermaye bütçesinden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan diğer idareler için kendi bütçelerinden karşılanmış olması,

gerekmektedir.

Bu çerçevede, bütçeler itibarıyla sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesine ilişkin kapsamın belirlenmesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenicilere yapılan hakediş ödemelerinin yukarıda belirtilen kurumlarca ilgili mevzuatına uygun olarak söz konusu bütçelere gider kaydedilerek yapılmış olması gerekmektedir.

Ödeneklerin Aktarımı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler nedeniyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri içerisinde yapılması gereken ödenek aktarma işlemlerinde; aktarma yapılacak tertibin başlangıç ödeneğinin %20'sini geçmeyen ödenek aktarma işlemleri ilgili idarelerce, ihtiyaç olması halinde %20'yi aşan ödenek aktarma işlemleri ise Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, işçilere yapılan personel gideri mahiyetindeki ödemelerin bütçeleştirildiği (01.3) ve (02.3) ekonomik kodlu tertiplere ilişkin yapılacak ödenek aktarmaları toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek ihtiyaçları ile söz konusu ekonomik kodlu tertiplerin kendi aralarında yapılacak bütçe işlemleriyle sınırlandırılmıştır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler nedeniyle 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında bütçelenen ödeneklerin (01.3) ve (02.3) ekonomik kodlu tertiplere aktarılmasında ve ihtiyaç olması halinde yapılacak ödenek eklemelerinde anılan Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamalar uygulanmayacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler kapsamında sözleşmeleri feshedilen veya iş eksilişi yapılan yüklenicilere ödenecek tazminatlar merkezi yönetim kapsamına dahil idarelerce "03.4.9.06 - 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri" ekonomik koduna gider kaydedilecektir.

Taşıt Satın Alma ve Kiralama

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinde, feshedilmiş sayılan veya iş eksilişi yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında idarelere ait işyerlerinde hizmetlerin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim malzemelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu idarece belirlenenlerin satın alınmasına veya kiralanmasına en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından karar verileceği belirtilmiş ve buna ilişkin açıklamalar Usul ve Esaslarda detaylı olarak yapılmıştır. Bu çerçevede geçici 23 üncü madde kapsamında yer alan "taşıtlar" hakkmdaki uygulama aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri bu kapsamda hiçbir suretle taşıt satın alma yoluna gitmeyeceklerdir.

- İhtiyaç duyulması halinde, sözleşme süresinin aşılmaması ve 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller"de belirtilen hususlara uyulması kaydıyla şoförsüz olarak Bakanlığımızdan ayrıca izin alınmasına gerek kalmaksızın komisyon kararı üzerine hizmet alımı yoluna gidilebilecektir.

- 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde belirtilenlerin dışında kalan idareler ise satın alma veya kiralama suretiyle taşıt temin edebileceklerdir.

6) 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde yapılan açıklamalar geçici işçi pozisyonlarına geçirilecek kişilerin işlemlerinde de dikkate alınacaktır.

Genelgenin tam metnine gitmek için lütfen TIKLAYIN

Taşeron haberleri için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-6°
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 26 Ocak 2020
İmsak 06:28
Güneş 07:55
Öğle 13:06
İkindi 15:44
Akşam 18:07
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 21 43
2. Real Madrid 20 43
3. Sevilla 21 38
4. Atletico Madrid 20 35
5. Valencia 21 34
6. Getafe 20 33
7. Villarreal 21 31
8. Athletic Bilbao 21 31
9. Real Sociedad 20 31
10. Osasuna 21 28
11. Real Betis 20 27
12. Granada 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü