Zirve Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

Bugün ki Resmi Gazetede Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair Yönetmelik yayımlandı.

EĞİTİM HABERLERİ 03.07.2016, 09:39 03.07.2016, 09:58
Zirve Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Değişti
Bugün ki Resmi Gazetede Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair Yönetmelik yayımlandı.  

Yönetmelik 29761 sayılı Resmi Gazetenin Yönetmelikkler bölümünde " Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " başlığı ile paylaşıldı. 

Yönetmelik toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. Yönetmeliğin detayları ise şu şekildedir;

MADDE 1 – 17/10/2010 tarihli ve 27732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 8/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından kabul edilen ilkeler çerçevesinde alınabilir. Özel yetenek gerektiren programlara, ÖSYM birinci basamak sınavı sonuçları ve ön kayıt-özel yetenek sınavlarına göre öğrenci alınır. Adayların Yükseköğretim Kurulunun izin verdiği durumlar dışında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan, İngilizce hazırlık eğitimi alması gereken bölümlerin öğrencileri, 14/9/2014 tarihli ve 29119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, Üniversite tarafından düzenlenen ve ilan edilen İngilizce yeterlik ve seviye belirleme sınavına alınırlar.
(2) İngilizce hazırlık ile ilgili esaslar ve hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık programlarından muafiyet getiren ve yeterlik sınavına eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar, Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, lisans/önlisans öğretimlerine başlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler; kayıtları yenilenmeyen dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar, öğrenime devam edemezler ve sınavlara giremezler. Kaydı yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin zamanında ödemedikleri eğitim ücretlerini, kanuni gecikme faizi ile birlikte ödemeleri gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencinin değişim programında aldığı eşdeğer olan veya yerine alınan derslere ait notların karşılığına, ilgili bölümün teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Bu derslerden alınan notlar, Üniversitedeki ders kodu, ders adı, kredisi ve başarı notu uygulanmakta olan not sistemine dönüştürülerek, akademik ortalamaya dahil edilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel öğrenciler
MADDE 17 – (1) Bir başka yükseköğretim kurumunda önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına ilgili yönetim kurulu kararı çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilir. İlgili programın AKTS kredi yükü kadar ders alabilirler ve ilgili dönemin öğrenim ücretini öderler.
(2) Özel öğrenci kabulü iki dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.
(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(4) Öğrencilere, kayıtları Üniversitede kalmak şartıyla sağlık ve benzeri nedenlerle ilgili yönetim kurulu kararıyla iki döneme kadar izin verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Belirtilen bu azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
(2) Üniversitede öğretim dili; yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin AKTS toplamı değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders yükü, kayıt olduğu derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü, 30 AKTS’dir. Üçüncü yarıyıldan itibaren alt yarıyıllardaki başarısız ders ya da başarı notu yükseltilmek istenen dersler için alınacak ders yükü, bir buçuk katını geçmemek koşuluyla danışmanın onayıyla belirlenir. Ders yükü hesabında, derslerin AKTS değeri esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5), (6) ve (8) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir dersten S, D ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten F, U, I, P, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir. Entegre sistem uygulayan fakültelerde başarı durumları ve sınıf geçme şartları Senatoca ayrıca belirlenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından ara sınav, ödev, seminer, proje, arazi çalışması ve benzeri ile yarıyıl sonu sınavından alınan notlar dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasına ilişkin diğer esaslar ilgili akademik birim tarafından belirlenir.
(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sınavlar, yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Ancak, dersleri veren öğretim elemanınca, ders bilgi formunda belirtilmek koşuluyla sınavın sözlü, proje veya ödev olarak yapılmasına da karar verebilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kpsscafe.com.tr / ANKARA
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:48
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gaziantep FK 14 17
12. Çaykur Rizespor 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Antalyaspor 15 13
16. Kasımpaşa 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Altay 15 20
9. Fatih Karagümrük 14 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 14 19
12. Adana Demirspor 15 18
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü