YÖK'ten Açıklama! 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Ne Kadar?

Yükseköğretim Kurulu, resmi web sayfasında yayımladığı ilan duyurusu kapsamında 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

EĞİTİM HABERLERİ 30.11.2016, 14:08
661
YÖK'ten Açıklama! 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Ne Kadar?
YÖK'ten Açıklama! 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Ne Kadar?

Yükseköğretim Kurulu, 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri hakkında çok uzun bir duyuru yayımladı. 

İşte o önemli duyuru ilanı;
''667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama (29.11.2016)
667 KHK uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama;

667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı
“Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci
maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı
öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt
yaptıranların 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve
ödenmesine ilişkin süreçler hakkında gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Buna göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı
öğrencilerden,
1. ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim
ücreti ile ilgili burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin herhangi bir açıklama bulunmaması
durumunda 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK
tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması
sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına
ödeyeceklerdir.
2. Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait
ödemeleri; banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen
belgelerle kanıtlamaları şarttır.
3. Belgelerini ibraz edemeyenler ilgili yükseköğretim kurumlarının programlarına ait ekte
yer alan tablolarda gösterilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.
4. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin
hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TUİK tarafından yayınlanacak olan
Ağustos ayı TÜFE artış oranları uygulanacaktır.
5. 667 sayılı KHK ile Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden
ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı başlamadan kapatılan
üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak
ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya
pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik
yıl için ücret ödemeyeceklerdir.
6. 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması
sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait
ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak
ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. 
Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her
ayın en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun belirleyeceği banka hesabına yatırmak
suretiyle ödenecektir.
7. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan
öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu tarafından burslu olarak kabul edilenler bu
durumlarını belgelemeleri durumunda öğrenim ücretini 1 inci maddede belirtilen koşulları dikkate
alarak ödeyeceklerdir.
8. ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri
yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim
ücretine ilişkin hususlar uygulanacağından, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere
verilmeyecektir.
9. Öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiyi kayıtlı oldukları
ve/veya özel öğrenci olarak eğitime devam ettikleri yükseköğretim kurumundan edinebilecektir.
10. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için kayıt tarihinden bu güne kadar olan zaman
içerisinde ödeme yapmış olan öğrenciler açısından tablolardaki tutarlara kıyasen fazla ya da eksik
ödeme durumlarına göre mahsup işlemi ya da ilave ücret alma yoluna gidilecektir.
11. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile
kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyeceklerdir.
12. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim
öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun
olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu
öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri
durumunda; öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına
ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi
ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak
ödeyeceklerdir.
13. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim
öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış
öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait
öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir
yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan
miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir.
14. Mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden ilgili
dönemde üç dersten fazla ders alması gerekenler dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.
15. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bir yıllık hazırlık
eğitimi için bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm
bulunmayan öğrenciler bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda hazırlık
sınıfı eğitimini tekrar edeceği eğitim öğretim dönemi başında ilgili programa ait öğrenim ücretinin 
tamamını ödeyeceklerdir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimini başararak ön lisans veya lisans
eğitimine başladıklarında bursluluk durumları devam edecektir.
16. Öğrenciler yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim
kurumunda özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmeleri durumunda da eğitim-öğretim
ücretini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir.
17. Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde öğrenciler, başarısızlıktan değil,
intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde eğitim-öğretim
ücreti ödemeyecektir.
18. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar
vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam
edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin
Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları
halinde programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.
19. Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde
eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim
kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamının ödeyecektir.
20. 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını
tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama
çalışmaları karşılığında ücret ödemeleri yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci
statüsünde eğitim gören öğrencilerin için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından
yapılacaktır.
21. Merkezi yerleştirme sonucunda çift anadal eğitimine devam edenler öğrenciler
a) Anadal eğitimine devam ettiği süre boyunca anadal eğitimine ilişkin ödemesi gereken
öğretim ücretini ödeyecekler, çift anadal dersleri için ayrıca öğrenim ücreti ödemeyecekler,
b) Anadal programından programın öğrenim süresinde mezun olan ve sadece çift anadal
eğitimine devam eden öğrencilerin bursluluk durumu 1 yıl daha devam edecek, bir yıldan sonra
ücretli öğrenciler gibi devam ettikleri çift anadal eğitimindeki dersler için anadal eğitimi için
belirlenen usul ve esaslara göre öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
Kamuoyuna duyurulur.''
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-2°
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü