MEB Şube Müdürü Kadrolarına Atama Başvuru Duyurusu 2014

2014  MEB İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Görevde YükselmeSuretiyle Atama Başvuru Duyurusu 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA.

EĞİTİM HABERLERİ 03.04.2014, 22:56 03.04.2014, 22:56
MEB Şube Müdürü Kadrolarına Atama Başvuru Duyurusu 2014


2014  MEB İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Görevde YükselmeSuretiyle Atama Başvuru Duyurusu

2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İL- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA...


2014  MEB İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Görevde YükselmeSuretiyle Atama Başvuru Duyurusu2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIİL- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU DUYURUSUMilli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il-ilçe milli eğitim müdürlükleri 1. derece 1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları 07/03/2014 tarihinde Bakanlık internet sayfasından duyurulmuştur.
Söz konusu Yönetmeliğin;
"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)bendinde; " Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak, ...",
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; "Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmetsüresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:
a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.",
"Yazılı sınava başvuru'' başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.",
"Atama" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav, ... sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınavpuanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; ... öncelik verilir."
Aynı maddenin ikinci fıkrasında; "Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir."
hükümleri yer almaktadır. Öte yandan, 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde;a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetiniolumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamayacağı; ancak, son genel nüfus sayımına göre Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde merkez nüfusu 50.000'i aşan IV, V ve VI. Bölge Hizmetindeki il/ilçeler ile merkez nüfusu 100.000'i aşan I, II ve III. Bölge Hizmetindeki il/ilçeler için yapılacak atamalarda bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmektedir.
6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlendiğinden, il merkezi ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfuslarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, başvurularda Büyükşehir Belediyesi olan illerin ilçeleri için 15 inci madde hükmü dikkate alınmayacaktır.
A- BAŞVURUDA BULUNACAKLARİl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki 1. derece boş 1709 şube müdürü kadrosuna atanmak için; şube müdürü görevde yükselme sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİBaşvurular 4-10 Nisan 2014 tarihleri arasında, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır.Boş 1709 şube müdürü kadrosu, başvurunun başlangıcı 04/04/2014 tarihinde Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ1. Başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birliktebaşvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.
2. Başvuruda bulunulurken yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.3. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir. 4. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılanbaşvurular işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler iptal edilecektir.D- YAPILACAK İŞLEMLERİl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aranan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 08/11/2013 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.
3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.4. MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki bilgilerin doğruluğundan, ilgili İl Milli Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri bölümü sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.
5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak İl Milli Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri bölümünde muhafaza edilecektir.
Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek elektronik ortamda onaylanacaktır.
E- DİĞER HUSUSLAR1. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.3. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.F- ATAMA1. Atama, Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde sözlü sınav puanı ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştirilen yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla;
- Yazılı sınav puanı yüksek olana,
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,- Hizmet süresi fazla olana
 öncelik verilecektir.2. Atama sonuçları 16/04/2014 tarihinde, Bakanlığımızın internet sitesinde duyurulacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34www.meb.gov.trhttp://ikgm.meb.gov.tr/Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA
 2014 MEB İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Duyurusu için tıklayınız.Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü