İşte 2016 Eylem Planında Eğitim Alanında Yapılacaklar

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 2016 eylem planında eğitim alanında ne gibi yenilikler yapılacak? İşte detaylar...

EĞİTİM HABERLERİ 11.12.2015, 11:55 11.12.2015, 12:03
595
İşte 2016 Eylem Planında Eğitim Alanında Yapılacaklar
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 2016 eylem planında eğitim alanında ne gibi yenilikler yapılacak? İşte detaylar...

İşte 64.Hükümetin Eğitimdeki Eylem Planı Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da, 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nı açıkladı.64.hükümet tarafından eğitim alanında bir çok yenilik geliyor. İşte Eğitim Alanında yapılacaklar...

  64. Hükümet Programı'nda, "Eğitimde Kalite"nin en öncelik verilen alanlardan biri olacağı ve bu kapsamda "Eğitimde Kalite Seferberliği"ni başlatılmasının hedeflendiği ifade edildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Meclis'e sunulan 64. Hükümet Programı'nın "İnsani Kalkınma ve Nitelikli Toplum" başlıklı üçüncü bölümünde, 64. Hükümet'in reform hükümeti olacağı belirtilerek, eğitim de reformların yoğunlaştırılacağı alanlar arasında sıralandı.

Hükümet Programı'nda, AK Parti Hükümetlerinin eğitimi; uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğe yatırım olarak kabul ettiği, insanın yaşam kalitesini yükselten, insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan bir süreç olarak gördüğünün altı çizildi.

Programda, "Bu yaklaşımla, bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulması, bu sisteme uygun öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın geliştirilmesi ve uygun ortamların tesis edilmesi en temel önceliğimiz olmaya devam etmektedir. 64. Hükümet döneminde de eğitim en öncelikli gündemimiz olacaktır.

İktidarlarımız döneminde eğitim alanındaki temel altyapı ve erişim sorunlarını önemli ölçüde çözdük. Önümüzdeki dönemde başta eğitimin kalitesini yükseltmek olmak üzere, çok daha büyük atılımlar hedefliyoruz. Eğitim ile öğretimi bir bütün olarak görmekte, bedensel ve ruhsal gelişmeyi en az zihinsel gelişme kadar değerli bulmaktayız" denildi.

Bu kapsamda eğitimde yapılacaklar sıralandı. Buna göre, eğitimin her kademesinde insan hakları alanında farkındalık bilincini geliştirilecek. Toplumsal değerlerin daha fazla özümsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için değerler eğitiminin eğitim ve öğretim sisteminin bütününde yer alması sağlanacak. Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal örgütlenmesi, eğitim sisteminin ulusal düzeyde politika belirleme, koordinasyon ve denetiminden sorumlu olacak şekilde geliştirilecek.

Öğrenciyle ilgili sorunların okul düzeyinde çözülmesi ilkesi esas alınarak, merkezden yerele doğru yetki devri gerçekleştirilecek. "Eğitimde Kalite" öncelik verilen alanlardan biri olacak. Bu kapsamda "Eğitimde Kalite Seferberliği"ni başlatılacak, "Eğitim Kalite Endeksi" hazırlanacak. Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıkları azaltılarak eğitimde fırsat eşitliğine bütün boyutlarıyla hayatiyet kazandırılacak. Bu süreçle uyumlu bir şekilde öğretmen yetiştirme ve eğitim yönetimi alanlarında da önemli dönüşümleri hayata geçirilecek.

"Öğretmen Akademisi" sistemi başlatılacak Milli eğitimde uygulanacak politikaların odağında yer alan Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanıp yürürlüğe konulacak. Öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncellemelerini sağlayacak "Öğretmen Akademisi" sistemi başlatılacak. Eğitim fakülteleri, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm, anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş şekilde yeniden yapılandırılacak. Eğitim fakültelerinin müfredatı yenilenecek.

Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkanı sağlanacak. Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumları ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanları, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonları dikkate alarak belirlenecek. Şubat'ta 30 bin öğretmen ataması yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapılacak. Şubat 2016'da 30 bin öğretmenin ataması yapılacak.

Müfredatın eğitimin her kademesinde öğrenciyi hayata hazırlayan, öğrenmeyi öğreten, istidatlarını ortaya çıkaran, temel becerileri veren, özgüveni pekiştiren, evrensel değerleri aktaran bir içeriğe sahip hale getirilmesi yönündeki çalışmalar devam edecek. Müfredat bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun hale getirilerek, eğitsel e-içeriklerin genişletilmesi ve daha da geliştirilmesi sağlanacak.

Oyun tabanlı öğrenme etkin hale getirilecek. Mobil öğrenme sistemleri geliştirilecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılması sağlanacak. Öğrencilere yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik verilecek. Bu amaca yönelik olarak öğretme sistematiği ve müfredatı gözden geçirecek, dil öğrenimi etkin hale getirilecek.

Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojileri yaygınlaştırılacak. Uzaktan eğitim dezavantajlı kesimler için etkin şekilde kullanılacak FATİH Projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Uzaktan eğitim yöntemlerinin, dezavantajlı kesimler ile eğitim çağı dışında kalanların kaliteli eğitim imkanlarına erişmesinde etkin araç olarak kullanılması sağlanacak. Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin şekilde verilmesi hedefi sürdürülecek.

Eğitim mekanlarının yenilikçiliği teşvik edilecek, bu mekanlar erişilebilir, fonksiyonel ve yerel mimariye uygun bir yapıda ve yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip olarak tasarlanacak. İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Okullar akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa göre değerlendirilerek, sonuçların kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu kaliteli elemanlar için mesleki eğitimin kalitesini arttıracak tedbirler alınacak.

Okullarda ikili öğretime son verme hedefi doğrultusunda, tüm okullarda tam gün eğitim-öğretime geçilmesi için yeter sayıda derslik inşasına devam edilecek. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak. Eğitim ortamları, öğretim materyalleri ve eğitim-öğretim uygulamaları, bireysel farklılıkları dikkate alan ve öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla düzenlenecek. Öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından geride olan öğrencilerin öğrenmesini desteklemek amacıyla tedbirler alınacak ve telafi edici programlar uygulanacak.

Eve yakın okul Ortaöğretimde okullar arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler alınacak. Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde öğrenim görmesinin alt yapısı oluşturulacak. Ortaöğretimi bitiren her öğrencinin bir spor dalından lisans alabilecek düzeyde veya bir müzik enstrümanını belirli yeterlilikte kullanabilecek düzeyde eğitim alması sağlanacak. Bu dönemde özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla özel programlar ve yeni uygulamalar geliştirilecek. Meslek liselerinde özel kesimin katkısı artırılacak. Kamu-özel kesim işbirliğiyle meslek liseleri ve meslek yüksekokulları yeniden yapılandırılacak.

Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek. Meslek yüksek okulları mezunlarının, diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilerek, kamu ve özel sektörde iş bulmaları kolaylaştırılacak.

Organize Sanayi Bölgelerinde meslek lisesi kurulması uygulaması yaygınlaştırılacak. Çıraklık eğitimi gözden geçirilecek ve altyapısını güçlendirici tedbirler alınacak. Yükseköğretim Çerçeve Yasası hazırlanacak Yükseköğretim reformu hayata geçirilecek. Bu kapsamda yeni bir "Yükseköğretim Çerçeve Yasası" hazırlanarak, üniversitelerin yeniden örgütlenmesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun oluşumu sağlanacak.

Kamu, özel sektör ve yükseköğretimin temsil edildiği, eğitim sisteminin talep ve arzı arasında bağlantı kuran ve bu çerçevede yükseköğretim politikalarını ele alan bir "Yükseköğretim Planlama Kurulu" oluşturulacak. Sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılmasını temin edilecek. Mevcut üniversitelere ilave olarak bundan sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler için; öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranları gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştirilecek.

Üniversitelerin ihtisaslaşması desteklenecek. Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkan verilecek.

Bağımsız araştırma merkezlerinin kurulumu desteklenecek Yükseköğretim kurumları bünyesinde veya yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde bağımsız ileri araştırma merkezlerinin kurulması için yeni destek mekanizmaları oluşturulacak. Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla daha fazla yabancı öğrenci kabul etmeleri ve öğretim elemanı istihdam edebilmeleri sağlanacak.

Yükseköğretim kurumlarının dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmaları desteklenecek. Yükseköğretim öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yurt yapımına devam edilecek, özel sektörün bu alana yatırım yapması teşvik edilecek, mevcut yurtların kalitesi artırılacak.

Öncelikle üniversitelerde veya araştırma ve geliştirme merkezlerinde olmak üzere, yurtdışındaki yetişmiş insan gücünün ülkeye dönüşü hızlandırılacak, yeni politikalar geliştirilecek. Mevcut devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerin de kurulması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Eğitimin finansman kaynakları çeşitlendirilip artırılacak, özel sektörün payının artırılması yönünde yeni modellerin kullanılması sağlanacak.

Eğitim-istihdam bağını güçlendirme çerçevesinde hazırlanan "Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Öncelikli Dönüşüm Programı"mıyla iş piyasasındaki insan gücüne olan talep ile yükseköğretimin de dahil olduğu eğitim sisteminin o alanlarda sağlayabileceği arz arasındaki uyumu sağlanacak.

Şirketlerin, sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapılacak. Mesleki ve teknik okul ve kurumlarında atölye ortamları sektörel bazlı olarak iyileştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul yönetim modeli geliştirilecek, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin katılımı sağlanacak. Eğitimin tüm kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenecek. Ortaokul ve liselerde seçmeli ders sayısı artırılacak, bireysel yeteneklere göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sistemi oluşturulacak.

(kamudanhaber)

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 2016 eylem planında eğitim alanında ne gibi yenilikler yapılacak? İşte detaylar...

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-8°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 26 Ocak 2020
İmsak 06:28
Güneş 07:55
Öğle 13:06
İkindi 15:44
Akşam 18:07
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 21 43
2. Real Madrid 20 43
3. Sevilla 21 38
4. Atletico Madrid 20 35
5. Valencia 21 34
6. Getafe 20 33
7. Villarreal 21 31
8. Athletic Bilbao 21 31
9. Real Sociedad 20 31
10. Osasuna 21 28
11. Real Betis 20 27
12. Granada 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü