Dershaneler bugün tarih oldu

Dershaneler bugün tarih oldu Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte dershane ibaresi tarihe karıştı onun yerine ise temel lise ibaresi geldi.

EĞİTİM HABERLERİ 05.07.2014, 16:22 05.07.2014, 16:22
859
Dershaneler bugün tarih oldu
Dershaneler bugün tarih oldu

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte dershane ibaresi tarihe karıştı onun yerine ise temel lise ibaresi geldi.

Dershanelerin özel okula dönüşümü programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının tanımı içerisinden "dershane" ibaresi çıkarıldı, dönüşümü gerçekleşecek okullarının ismi olarak belirlenen temel lise ibaresi ise eklendi. Yönetmelikte, temel lise "Dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullar" olarak tanımlandı.

Yönetmeliğe göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek okulların, 1 Eylül 2015'e kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekecek.

Dönüşüm programına alınan kurumlardan okul için düzenlenen kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile mevcut kurumlarının kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar dışındaki tüm okullarda normal öğretim yapılacak.

Kurslarda ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde eğitim verilemeyecek.

Okullar, haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında veya cumartesi günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursu açabilecek. Ancak, okullar 2014-2015 öğretim yılında pazar günleri de kendi öğrencileri için valilik izniyle derslere takviye kursları açabilecek.

Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgileri dikkate alınarak haftalık eğitimlerinin en az yüzde 50'si sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanlarda verilecek.
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ MEBBİS'E KAYDEDİLECEK
Temel liselerin 9. sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılacak. 9. ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan ortaöğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak.

Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak.

Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılacak.
BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME FORMUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK
Dönüşüm programına başvurular, 1 Eylül 2015'e kadar MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat edecek.

Onaylanan başvurular, inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna göre değerlendirilerek, her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puanı olacak. Uygun görülen kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu düzenlenecek.

Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu veya kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak.

Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmeyecek.

Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse, desteklerden yararlanamayacak.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA TÜRKÇE İSİM VERİLECEK
Özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan ve Türkçe ad verecek. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemeyecek.

Özel öğretim kurumları, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edilecek. Ancak, okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenecek.

Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve bakanlığa veya valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenecek.

Özel öğretim kurumlarından ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilecek.
HAKLARINDA KORUMA KARARI VERİLEN ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLECEK
Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verecek.

Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması halinde, gerekli şartları karşılayanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılacak. Bunun mümkün olmaması halinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenecek. Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan bu öğrenciler, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulacak.
BURSLUYA EK YÜK GETİRECEK BELGE DÜZENLENEMEYECEK
Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci veya kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemeyecek.

Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacak. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemeyecek.

Burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS'e işlenecek.
"E-OKULDA O DERSLİKTE EN AZ 12 ÖĞRENCİNİN KAYITLI OLMASI GEREKECEK"
Özel eğitim kurumlarına verilecek eğitim ve öğretim desteği için e-okulda o derslikte en az 12 öğrencinin kayıtlı olması gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24'ten fazla olamayacak.

Eğitim ve öğretim desteği verilebilmesi için e-okulda o derslikte en az 12 öğrencinin kayıtlı olması gerekecek.

Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin yüzde 35'i kasım, yüzde 35'i şubat ve yüzde 30'u da haziran aylarında okula ödenecek.

Her yıl temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde, illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için belirlenen okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilinecek. Tebliğde, her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenecek.

Eğitim ve öğretim desteği, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden yaşları 48-66 ay arasında olmak üzere en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince, diğer okullarda ise okulun öğretim süresi kadar verilecek. Nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise eğitim ve öğretim desteği süresi okulun kalan öğretim süresinden fazla olamayacak.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler, ağustosun ilk haftası içerisinde, MEBBİS'te oluşturulan modül üzerinden müracaat edecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek okullar ve asil öğrenciler ile bu öğrenci sayısının yüzde onu kadar yedek öğrenci, eylül ayının ilk iş gününe kadar tespit edilecek.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, MEBBİS'te oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilecek.

Öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, eylül ayının son iş gününe kadar okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerekecek. İle ayrılan eğitim ve öğretim desteği alacak öğrenci sayısının tamamının kullanılmaması durumunda, ailesi sağlık veya zorunlu bir nedenle nakil olan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlandırılabilecek.
SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİYE DESTEK VERİLMEYECEK
Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencinin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olması gerekecek. Eğitim öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek.

Tespit edilen okulların dersliklerine göre eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrenci sayıları, okulun eylül ayının 3. iş günü dersliklerinde kayıtlı olan öğrenci sayıları esas alınarak belirlenecek.

Destek verilirken, yapılacak değerlendirmede eşitlik olması durumunda, derslik düzeyinde boş kontenjanı fazla olan okullar, öğrencilerde ise öncelikle bir önceki yılın yıl sonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek.
İNCELEME RAPORU VEREN DENETLEYEMEYECEK
Özel öğretim kurumları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde denetlenecek. Bu denetim, kurumun açılışında inceleme raporunu düzenleyen maarif müfettişlerince yapılamayacak.

Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre yapılan denetimler sonucunda, durumunda değişiklik olduğu tespit edilen okulların grupları durumuna uygun grupla değiştirilecek.

Dönüşüm programına alınan okullar ve diğer özel öğretim kurumları ise maarif müfettişlerince her yıl denetlenecek.

Kurum binalarında, Kanun kapsamına girmeyen eğitim içerikli kültürel faaliyetler kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılacak.

Bakanlıkça sürekli kapatma kararı verilen okullar hakkında, kademeli kapatma uygulanmayacak.
GENEL MÜDÜRLER TC VATANDAŞI OLACAK
Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumları dışındaki kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekecek.

Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı görevlendirilebil. Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen; kurumun faaliyet göstereceği sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanların her biri için ayrı ayrı öğretmen, uzman öğretici ve/veya usta öğretici, görevlendirilecek.
ÖĞRETMENLER EN FAZLA 40 SAAT DERS OKUTABİLECEK
Okullarda görevli öğretmenler ile ders saati ücretli görevlendirilen uzman öğreticiler, haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere 40 saate kadar ders okutabilecek. Mesleki ve teknik liseler ile okul öncesi eğitim kurumlarında ise öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticilerin toplam haftalık ders saati sayısı dengi resmi örgün eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği aylık karşılığı ve ders saat ücretli girebileceği toplam ders saati sayısını geçemeyecek.

Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere 12 saat, diğer kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada 12 saat ders okutabilecek.
MAHKUMİYET ALMIŞ KİŞİLERE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEMEYECEK
Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gibi suçlardan mahkum edilmemiş olma şartı aranacak.
ÖN İZİN BELGESİ İÇİN BAKANLIKÇA KABUL EDİLEN BELGE İSTENECEK
Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde, kişinin alanında eğitim aldığına ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge veya sertifikası ile lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri istenecek.

Yabancı uyruklu öğretmen veya uzman öğreticinin yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü diploma veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu'ndan alınmış belge istenecek. Ancak öğretmenin ülkesinin resmi makamlarından öğretmen olduğuna ilişkin resmi belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri olması halinde Yükseköğretim Kurulu'ndan alınmış denklik belgesi istenmeyecek. Yabancı uyruklu usta öğreticiye ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kurulu'na gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumuna tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenecek.

Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilinecek. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemeyecek.

Çalıştığı iş yerinden ayrılanlar için valiliklerce verilen ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmeyecek.

Akşam liselerinde cumartesi günü de öğretim yapılması halinde buna ilişkin haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgeler, valilikten izin alınarak uygulanacak.

(sabah)
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-5°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:57
Öğle 13:05
İkindi 15:41
Akşam 18:04
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü