2012 KPSS Tarih soruları ve cevapları (üyelerimizin paylaşımları)

7-8 Temmuz 2012 de gerçekleştirilecek KPSS'nin il oturumu olan Cumartesi sabah oturumunda adaylara genel kültür , genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanacak.

EĞİTİM HABERLERİ 07.07.2012, 16:58 07.07.2012, 16:58
751
2012 KPSS Tarih soruları ve cevapları (üyelerimizin paylaşımları)

7-8 Temmuz 2012 de gerçekleştirilecek KPSS'nin il oturumu olan Cumartesi sabah oturumunda adaylara genel kültür , genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanacak.

Resmi sorular ve cevaplar açıklanana kadar bu başlık altında facebook üyeliğniz ile direk yada sitemiz üyeliği...


7-8 Temmuz 2012 de gerçekleştirilecek KPSS'nin il oturumu olan Cumartesi sabah oturumunda adaylara genel kültür , genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanacak.Resmi sorular ve cevaplar açıklanana kadar bu başlık altında facebook üyeliğniz ile direk yada sitemiz üyeliği ile anında paylaşımda bulanabilirsiniz.Aklınıza gelen tüm soru ve cevapları paylaşmanızı bekliyoruz.Ayrıca Forum sayfamızda üyelerimizin paylaşımlarını görmek için Linklere tıklayınız... 2012 KPSS Genel Kültür Soruları ve Cevapları (üye paylaşımları) 2012 KPSS Genel Yetenek Soruları ve Cevapları (üye paylaşımları) 2012 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları (üye paylaşımları) 2012 KPSS Yorumları Üyelerimiz tarafından forum sayfamızda verilen soru ve cevaplardır. Resmi nitelik taşımamaktadır...TARİH (Kpsscafe.com)1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?Kpsscafe.com

A) Telkin

B) Toy

C) Kut

D) Balbal

E) ŞadCevap:C2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Anadolu Selçukluları

D) Artuklular

E) MengüceklilerCevap:C3. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadir Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından

sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir.

Bu bilgiye Karahanlılarda,Kpsscafe.com

I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,

II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hızlandığı,

III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve IIICevap:C4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?

A) Derbentler

B) Kervansaraylar

C) Bedestenler

D) Menziller

E) DârülkuralarCevap:E5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden

biri değildir?Kpsscafe.com

A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya katılmak

C) Dirliğindeki vergileri toplamak

D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak

E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirler almakCevap:6. I. Şer’i hukuk kuralları

II. Eskir Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki

uygulamalar

Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve IIICevap:7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisi’nin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?

A) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zorunluluğu

B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının kurulması

C) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi

E) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırma girişiminde bulunulmasıCevap:8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle

başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anayasal düzene geçildiği

B) Padişaha karşı sorumlu bir hükümetin kurulduğu

C) Devletin teokratik yapısının sonra erdiği

D) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı

E) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığıCevap:9. Osmanlı Devleti’ndeI. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler

II. bürokraside düzenlemeler Kpsscafe.com

III. Enderun mektebinin kurulması çalışmalarıUygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve III

D) Yalnız I

E) Yalnız IIICevap:10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra milli iradenin isteğiyle yeniden askeri görevi üstlenmiştir?

A) Birinci İnönü

B) İkinci İnönü

C) Kütahya – Eskişehir

D) Sakarya

E) Büyük TaarruzCevap:11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı

B) Bölgesel mahiyette olduğu

C) Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili olduğu

D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

E) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu oluştuğuCevap:12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılında her türkü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir. Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?Kpsscafe.comA) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının

B) Misakımilli’nin kabul edilmesinin

C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin

D) TBMM’nin açılmasının

E) TBMM ordusunun askeri başarılarınınCevap:13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasvir-i Efkâr

B) Minber

C) Yenigün

D) Hakimiyet-i Milliye

E) İkdamCevap:14. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mebusan Meclisinin açılması

B) Misakı milli’nin ilan edilmesi

C) Saltanat Şûrasının toplanması

D) Amasya Görüşmelerinin yapılması

E) Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasıCevap:15. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı

B) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi                                                                    C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler

D) Erzurum ve Trobzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi

E) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesiCevap:16. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) İstiklal Marşı’nın kabulü

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Saltanatın Kaldırılması

E) Lozan Antlaşması’nın onaylanmasıCevap:17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medeniyetleşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?

A) Halifeliğin kaldırılmasıKpsscafe.com

B) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

C) Medeni Kanunu’un kabul edilmesi

D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması

E) Saltanatın kaldırılmasıCevap:18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) İtalya

C) İngiltere

D) Fransa

E) Sovyetler BirliğiCevap:19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılması

C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi

D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması

E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıCevap:20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?Kpsscafe.com

A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi

B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması

C) Soyadı kanununun çıkarılması

D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması

E) Miladi takvimin kabul edilmesiCevap:21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Devlet rejiminin adının konulduğuna

B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine

C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine

D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına

E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığınaCevap:22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz?

A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe

Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılması

B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması

D) Türk Dil Kurumunun kurulması

E) Harf inkılabının yapılmasıCevap:23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.

Bu madde Atatürk’ün

I. Milliyetçilik,

II. Laiklik

III. Halkçılık

İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) I, II ve III

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve IIICevap:24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?

A) Türk Ocaklarının kurulmasıKpsscafe.com

B) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi

C) Azınlık ve yabancı okullarının denetim altına alınması

D) Millet mekteplerinin açılması

E) Ankara Hukuk Mektebinin açılmasıCevap:25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,I. TBMM’nin açılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması

Olaylarından hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) Yalnız II

E) I, II ve IIICevap:26. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?Kpsscafe.com

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması

C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi

D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması

E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katılmasıCevap:27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

A) Bölgesel paktlar oluşturmak

B) Boğazları denetim altına almak

C) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarını gidermek

D) Milletler Cemiyetine üye olmak

E) Hatay sorununu çözmekCevap:28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?

A) Etabli

B) Musul

C) Bozkurt-Lotus

D) Hatay

E) Yabancı okullarCevap:29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rauf Orbay

B) Fethi Okyar

C) Şükrü Saraçoğlu

D) İsmet İnönü

E) Celal BayarCevap:30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,

I. İtalya,

II. Fransa,

III. Avusturya

Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?Kpsscafe.com

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve IIICevap:S1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonar Mustafa Kemal ile Fethi Beyin beraber çıkardığı gazetenin adı nedir?Cevap: Minber (Gazetenin başında Fethi Bey, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit’dir)S2.Atatürk dönemi son başbakanı kimdir?Cevap : Celal BayarS3.1921 anayasının ilk değişikliğiCevap :cumhuriyetS4. Malabadi köprüsü ile ilgili soru Cevap: Anadolu SelçukluS5. Görevin hanedana tanrı tarafından verilmesiCevap: kutS6. Ticaretle ile ilgili olmayan gelişme?Cevap: Darul kurraS7. Sadabat Paktına neden olan ve ıı. dünya savaşına neden olan devlet hangisidir?Cevap: İtalyaS8. 5 Yıllık sanayi planında türkiyeye destek veren devlet hangisidir?Cevap: Sovyet RusyaS9. Temsili Heyetinin İstanbul Hükümetine karşı sağladığı ilk siyasi başarı hangisidir?Cevap: Amasya GörüşmesiS10. Kadın haklarıyla ilgili paragraf sorusu?(Kpsscafe.com)Cevap: Türk medeni kanunu S11. Ekonomik karışıklıkları gidermek için yapılan çalışmalardan değildir?Kpsscafe.comCevap: Kılık kıyafet kanunuS12. Atatürk döneminin son başbakanı kimdir?Cevap: Celal Bayar S13. T.C. yaşayan din ırk ………. bakılmaksızın herkes Türktür.Cevap: Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık S14 M. Kemal hangi savaştan sonra askerlik mesleğine geri dönmüştür.Cevap: Kütahya -Eskişehir savaşıS15.Nutuk kapsamında hangisi yer almaz?Cevap: Serbest Cumhuriyet Fırkası S 16.Osmanlıda batı tarzı örnek alınarak yapılan çalışmalardan değildir?Cevap: Enderun mektebi S17. İslamiyetin kabul edilmesiyle Karahanlılardaki (Satuk Buğra han) gelişmelerden biri değildir?Cevap: Arapçanın resmi dil olması S18.Okuma yazma oranının arttırılması ile ilgili soru?Cevap: Millet mektepleri S19.1923 – 1930 yıllarında Türk dış politikası en çok hangi sorunlarla uğraşmıştır?Cevap: Lozanda halledilemeyen sorunları çözmek S20.Erzurum kongresinin yapılmasında etkili olmayan gelişme?Cevap: İstanbul’un resmen işgal edilmesi S21. Kuvayi milliyenin özelliklerinden değildir?Kpsscafe.comCevap: Doğu cephesinde daha etkili olması S 22.1921′den sonra Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye askeri yardımın arttırmasının nedeni?Cevap: Askeri başarılarının artması S23.Tımar sisteminde dirlik sahibinin görevlerinden değildir? Cevap: ulufe dağıtmaS24. Milletler cemiyetine gitmeyen mesele hangisidir?Kpsscafe.comCevap: Yabancı okul S25 Atatürk döneminde İngiltere ile aramızı düzelten antlaşma hangisidir?


Cevap: Kellog paktı
Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 27 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 23 46
2. Trabzonspor 22 45
3. Galatasaray 23 45
4. Sivasspor 23 45
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 23 38
7. Beşiktaş 23 37
8. Göztepe 22 34
9. Gaziantep FK 23 31
10. Gençlerbirliği 23 27
11. Antalyaspor 23 25
12. Malatyaspor 22 24
13. Denizlispor 23 24
14. Çaykur Rizespor 22 24
15. Konyaspor 23 21
16. Ankaragücü 23 20
17. Kasımpaşa 23 19
18. Kayserispor 23 16
Takımlar O P
1. Hatayspor 24 48
2. Erzurum BB 24 42
3. Adana Demirspor 24 40
4. Bursaspor 23 39
5. Fatih Karagümrük 24 37
6. Akhisar Bld.Spor 24 35
7. Ümraniye 24 35
8. Altay 23 34
9. Keçiörengücü 23 32
10. Menemen Belediyespor 24 32
11. Balıkesirspor 23 31
12. Giresunspor 23 28
13. İstanbulspor 22 27
14. Altınordu 24 27
15. Osmanlıspor 24 21
16. Adanaspor 24 18
17. Boluspor 23 17
18. Eskişehirspor 24 16
Takımlar O P
1. Liverpool 27 79
2. Man City 27 57
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 44
5. M. United 27 41
6. Tottenham 27 40
7. Sheffield United 27 40
8. Wolverhampton 27 39
9. Arsenal 27 37
10. Burnley 27 37
11. Everton 27 36
12. Southampton 27 34
13. Crystal Palace 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brighton 27 28
16. Bournemouth 27 26
17. Aston Villa 27 25
18. West Ham 27 24
19. Watford 27 24
20. Norwich City 27 18
Takımlar O P
1. Barcelona 25 55
2. Real Madrid 25 53
3. Atletico Madrid 25 43
4. Sevilla 25 43
5. Getafe 25 42
6. Real Sociedad 24 40
7. Villarreal 25 38
8. Valencia 25 38
9. Granada 25 36
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 25 31
12. Osasuna 25 31
13. Real Betis 25 30
14. Deportivo Alaves 25 30
15. Real Valladolid 25 29
16. Eibar 24 24
17. Celta de Vigo 25 24
18. Mallorca 25 22
19. Leganés 25 19
20. Espanyol 25 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü