KPSS 60 Puanla Zabıta ve İtfaiye Alınıyor!

Isparta'da bulunan Senir Belediyesi tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda KPSS 60 puanla lisans mezunu adaylar arasından B sınıfı ehliyeti sahip zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı.

Belediye Personeli 18.02.2019, 10:50 18.02.2019, 23:15
12026
KPSS 60 Puanla Zabıta ve İtfaiye Alınıyor!

Isparta'da bulunan Senir Belediyesi tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda KPSS 60 puanla lisans mezunu adaylar arasından B sınıfı ehliyeti sahip zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı.

Yayımlanan ilanda "Senir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara sözlü sınav yapılarak açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

1-BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Senir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak.
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g)Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

1.2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a)İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93, KPSS P3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre; tartılma ve ölçülme, aç karnına, soyunup ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d) İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru Sırasında;
a)İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.
b)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
c)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
e)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.
h)İki adet fotoğraf. (1 adeti forma yapıştırılacak.)
ı)Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

3-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için:
Adaylar, belediyemizden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 04/03/2019 dan 08/03/2019 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Başvurular, Senir Kasabası, orta mahalle cumhuriyet caddesi no:2 adresindeki Senir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır. Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında belediyemizce yapılacaktır.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı:
T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile 11/03/2019 tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “ Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONUSU:
5.1- Sınav Yeri ve Zamanı
Memur alımı sınavı için 18/03/2019 günü saat 09.00’da başlamak üzere Senir Belediyesi Meclis Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediyemizce başvurular KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sınava çağırılacaktır.

5.2-Sınav Konuları:
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

6-SINAV DEĞERLENDİRME -SONUÇLARA İTİRAZ:

Değerlendirme,
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puan),
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15 puan),
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 puan),
-Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında (15 puan),
-Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi (40 puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediye internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 gün içinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
 

Yorumlar (4)
Rezalet 1 yıl önce
Ülkenin geldiği duruma bak yazık yaw 16 sene okul oku o kadar bilgi boktan çöpe.
Gülhan 1 yıl önce
4 yil uni oku sonra git hortumla yangın sondur saka gibi ya pess önlisans ta degil lisans bi de yakinda tuvalet temizlemek icin de diploma isterler
Bozkurt 1 yıl önce
Dalga geçiyorlar sanırım Ön lisans bile olsa çok saçma zabıta ve itfaiye işi kolay değil ama her insanın eğitimden sonra yapabileceği bir meslek sırf kimse başvurmasın diye 4 yıl üni koymak girecek olan adamın ilkokul mezunu olacağı kesin zaten yapın böyle devam edin tebrim ederim aynnn devam
Kenan 1 yıl önce
Ben gaziantepte oturuyorum başvuru yapabilirmiyim acaba yardımcı olacaklar varmi
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 30 Mart 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü