K.K.K Astsubay Meslek Yüksekokulu Subay Araştırma/Öğretim Görevlisi Alım İlanı

4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA K.

Askeri İlanlar 01.03.2014, 19:56 01.03.2014, 19:56
K.K.K Astsubay Meslek Yüksekokulu Subay Araştırma/Öğretim Görevlisi Alım İlanı

4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA K.K.ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF (DAİMİ KADRODA) SUBAY ARAŞTIRMA/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEMİNİ YAPILACAKTIR

K.K Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO)nun dış kaynaktan araştırma ve öğretim görevlisi...


4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA K.K.ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF (DAİMİ KADRODA) SUBAY ARAŞTIRMA/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEMİNİ YAPILACAKTIRK.K Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO)nun dış kaynaktan araştırma ve öğretim görevlisi muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf subay statüsünde erkek/boyan personel alınacaktır. b. Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Edebiyat Öğretmenliği branşlarında K K.Astsubay MYO'ya araştırma görevlisi, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Hukuk ve Tarih Öğretmenliği branşlarında K.K Astsubay MYO'ya öğretim görevlisi alınacaktır1. MUVAZZAF SUBAYLIĞA;a. Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,b. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik-hizmetınden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlarc. Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,ç. Silahiı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,d. TABLO-la'da belirtilen araştırma görevlisi ile TABLO-lb'de belirtilen öğretim görevlisi sınıf/branşları için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:a. Muvazzaf Subay Adayları İçin Genel Başvuru Şartlan: Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte belirtilen koşullara sahip olmak.b. Öğrenim İle ilgili Şartlar:1. Araştırma ve öğretim görevlisi branşlarına göre kaynak olarak (Lisans bölümü) TABLO-la ve TABLO-lb'de belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak (01 Ekim 2014 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvurulan kabul edilecektir.).2. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içindeki denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖKlnca onaylanmış olmak.3. Araştırma ve öğretim görevlileri için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak (2014 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartlan sağlamaları gerekmektedir.).4. Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not esas alınacaktır.5. TABLO-la ve TABLO-lb'de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların YDS (ÜDS, KPDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFLPBT, IELTS, CPE, CAE, FCE) karşılığı asgari yabancı dil puanına (2010,2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllanna ait) sahip olmak.6. 2010,2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE yabancı dil sınavı sonucu/sonuç belgesi olmayan adaylar; 04 Mayıs 2014 tarihinde (saat 10 00'da) yapılacak yabancı dil (ingilizce) sınavına girebilecekler ve TABLO-la ve TABLO-lb'de belirtilen asgari yabancı dil puanını aldıkları takdirde işlemleri devam ettirilecektir.7. Adaylann, araştırma ve öğretim görevlisi için kaynak okullanna (TABLO-la ve TABLO-lb) uygun olarak yaptıklan tercihlerdeki bronş farklılığı en fazla iki olacaktır.8. Araştırma ve öğretim görevlisi branştan için pedagojik formasyon aranmayacaktır.9. Birden fazla lisans njezunu veya çift ana dal mezunu adaylar, sadece bir tanesini esas alarak tercih yapabileceklerdir, c Yaş ile ilgili Şartlar:' 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;1. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (Öl Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler),2. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar, 12 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar ve beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve daha fazla eğitim yılı ile lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak 101 Ocak 1982 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),3. Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adaylann yaşlarının hesaplanmasında, kıt'aya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.ç. Sağlık İle İlgili Şartlar:1. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, şaşı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Türkçeyı kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb olmamak),2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO3'dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm'dır)3. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM)" Sınıfında Muvazzaf Subay Olur" kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.d. Özel Şartlar: 1. TSK'da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler için, görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden "Muvazzaf Subay Olur" kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,2. TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir3. ÖN BAŞVURU VE BAŞVURU İLGİLİ BİLGİLER:a. Temin faaliyeti TABLO-2'deki faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar ön başvurulannı 20 Şubat-14 Mart 2014 (Saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/anal.asp genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi lonlıne) olarak yapacaklardır Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.b. On başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yeri/yerleri 28 Mart 2014 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.c. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.ç. Yapılacak seçmeler sonucunda muvazzaf subay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine tabi tutulacaklardır.d. Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet belgesini 01 Ekim 2014 tarihine kadar getirmeyenler, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllanna ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL- CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE yabancı dil sınavı sonuç belgesini ikinci seçim aşaması sınavlanna çağnldıklan günde getirmeyenler veya 04 Mayıs 2014 tarihinde (saat 10.00'da) yapılacak yabancı dil sınavına girmeyenler/sınavdan geçer not (Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve TABLO la ve b'de her branş için ayrı ayrı belirtilen asgari puanlar geçer not olarak alınacaktır.) alamayanlar ile yukanda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başanlı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.4. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından.geçeceklerdira. Yazılı sınav,b. İkinci Seçim Aşaması Sınavlan: Kayıt kabul, kişılik.değerlendirme testi, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat.5. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:a. Adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 13 Nisan 2014 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde/merkezlerinde en geç saat 08 30'da hazır bulunacaklardır Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezi/merkezleri belirlenecek ve adaylara 28 Mart 2014 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.b. Uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.c. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri (Hangi adayın hangi gün sınavlara geleceği) 29 Nisan 2014 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/anal.osp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır6. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYET TARİHLERİ VE UYGULAMASI:Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci seçim aşama faaliyetlerine çağrılacaktır, ikinci seçim aşaması faaliyetleri (kayıt-kabul, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat) 20-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara'da icra edilecektir ikinci aşama faaliyetleri sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr/PerTem/anal ,asp genel ağ adresinden yayımlanacaktır. Başvuru koşullan ve adaylarda aranan nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, sınav aşamalan ve değerlendirme ile ilgili aynntılı bilgiler Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/anal.asp internet adresinde yayımlanmıştır. Başvuru esnasında karşılaştığınız teknik sorunlarla ilgili irtibat numaralan:Tel. Nu. : (0 312) 562 1111-47 36 - 47 37Faks Nu. : (0 312) 562 15 08E-posta: pertem@kkk.tsk.tr


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü