Maliye Bakanlığı Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (150 kişi)

Maliye uzman yardımcılığına Başvurular 24/9/2012 tarihinde başlayıp 5/10/2012 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir.

A Grubu İlanları 30.08.2012, 13:23 30.08.2012, 13:23
214
Maliye Bakanlığı Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (150 kişi)

Maliye uzman yardımcılığına Başvurular 24/9/2012 tarihinde başlayıp 5/10/2012 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir.İşte detaylar...


 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı...


Maliye uzman yardımcılığına Başvurular 24/9/2012 tarihinde başlayıp 5/10/2012 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir.İşte detaylar... T.C.

MALİYE BAKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUI-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 150 adet Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, 9,10 Temmuz 2011 veya 7,8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.II- SINAV TARİHİ VE YERİ:a) Giriş sınavının yazılı bölümü klasik usulde 3,4/11/2012 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.c) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (5/10/2012) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,c) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (3/11/1977 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar),ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.IV-SINAV BAŞVURUSU:a) Başvurular 24/9/2012 tarihinde başlayıp 5/10/2012 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir.b) Giriş sınavına başvuru, elektronik ortamda Maliye Bakanlığı internet sayfasında (www.maliye.gov.tr) yayımlanacak olan Başvuru Formu ile yapılacaktır.c) Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini Personel Genel Müdürlüğüne (Sınav Hizmetleri Şubesi) veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur.ç) Başvuru Formunu elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları da süresi içinde olmak kaydıyla kabul edilecektir.d) Başvuru Formunu elden getirecek olanlar Formu Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 2. Kat No:201 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA adresine süresi içerisinde teslim edeceklerdir.e) Posta yoluyla gönderilecek Başvuru Formlarının 5/10/2012 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat: 17:30) Bakanlık Genel Evrakına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.f) Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla on katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; en fazla iki katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.g) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Bakanlık internet sayfasında duyurulacaktır.V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.Yazılı sınav konuları aşağıdaki gibidir:a) İktisat Grubu;1) Mikro ve makro iktisat,2) İktisat politikası,3) İşletme iktisadı,4) Uluslararası iktisat.b) Maliye Grubu;1) Maliye teorisi,2) Kamu harcamaları ve bütçe,3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,4) Maliye politikası.c) Hukuk Grubu;1) Anayasa hukuku,2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),6) Ceza hukuku (Genel hükümler).ç) Muhasebe Grubu;1) Genel muhasebe,2) Şirketler muhasebesi.Sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.VI- DEĞERLENDİRME:a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak en fazla 300 aday sözlü sınava çağrılacaktır.b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:Adaylar bu duyurunun, "V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI" başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularına ilişkin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 150 aday asil, en fazla 75 aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:Sınav sonuçlan, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.VIII- DİĞER HUSUSLAR:a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi ile pasaport) yanlarında bulunduracaktır.b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı ilgiliye iade edilecektir.c) Giriş sınavım kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.d) 5/10/2012 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.e) Giriş sınavında başarılı olup, Maliye Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan adayların görev yapacağı birim, mesleki temel eğitimin sonunda, hizmetin gereği ve birimlerin talebi dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından belirlenecektir.İlan olunur.
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:29
Güneş 07:56
Öğle 13:06
İkindi 15:42
Akşam 18:05
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü