Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı(14 Eylül 2012)

  T.

A Grubu İlanları 14.09.2012, 21:18 14.09.2012, 21:18
193
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı(14 Eylül 2012)

 

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), TR63 Düzey 2 Bölgesi'nde (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye İlleri) faaliyet gösteren bir bölgesel kalkınma ajansı olup; ajansın merkezi Hatay'dadır. Ajansımıza...


 T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSIPERSONEL ALIM İLANIT.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), TR63 Düzey 2 Bölgesi'nde (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye İlleri) faaliyet gösteren bir bölgesel kalkınma ajansı olup; ajansın merkezi Hatay'dadır. Ajansımıza "5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; TR63 Düzey 2 Bölgesi'nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 13 (on üç) Uzman, 1(bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.Doğaka'nın merkezi Hatay'da olup; ajans faaliyet alanlarını Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.Başvuru Yeri : T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz SultanSelim Cad. 1. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAYBaşvuru Tarihleri : 08 Ekim 2012 - 17 Ekim 2012Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 22 Ekim 2012Sözlü Sınav Tarihi : 1 Kasım 2012 - 3 Kasım 2012Sınav Yeri : T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz SultanSelim Cad. 1. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAYADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR1. GENEL ŞARTLARa) Türk vatandaşı olmak,b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek.d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 2.1. İç Denetçi İçin Zorunlu Şartlara) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b) Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (son 2 yılda alınan TOEFL veya IELTS) sahip olmak,c) Kamuda en az 10 (on) yıl denetim pozisyonlarında çalışmış olmak.


ALAN

Alınması Planlanan Personel Sayısı

Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı(En Çok)

İş Tecrübesi (en az)

İç Denetçi

1

4

10


2.2. İç Denetçi İçin Tercih Sebepleria) Uluslararası geçerliliği bulunan Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA), Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) veya Sertifikalı Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı (CCSA) belgesine veya T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen 'Kamu İç Denetçi Sertifikası'na sahip olmak,b) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 64 üncü maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan görevleri yürütebilmek,c) 5018 Sayılı Yasa ile kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun belirlediği standartlara ve etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak,ç) Kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak,d) Kalkınma Ajansları hakkında bilgi sahibi olmak,e) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil veya benzer disiplin cezaları almamış olmak.3. UZMAN PERSONEL (13 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI3.1. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için;a) Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya son iki yıl içerisinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK'ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk gelen bir puana sahip olmak,c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılanKamu Personel Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN

Alınması Planlanan Personel Sayısı

Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı(En Çok)

KPSS Puanı

KPSS Puan Türü

Çevre Mühendisi

5

20

80

KPSS 3,4,5,6,7

İnşaat Mühendisi

80

KPSS 3,4,5,6,7

Endüstri Mühendisi

80

KPSS 3,4,5,6,7

Gıda Mühendisi

80

KPSS 3,4,5,6,7

Makine Mühendisi

80

KPSS 3,4,5,6,7

Ziraat Mühendisi

80

KPSS 3,4,5,6,7

Mimar

80

KPSS 3,4,5,6,7

Şehir ve Bölge Planlama

1

4

80

KPSS 3,4,5,6,7,25 

Alınması

Mülakata

KPSS Puanı

 

ALAN

Planlanan

Çağrılacak Aday

KPSS Puan Türü

 

Personel Sayısı

Sayısı(En Çok)

 

İşletme

 

 

80

KPSS 3,4,5,19,23,29,99

İktisat

 

 

80

KPSS 3,4,5,9,18,22,28

Maliye

6

24

80

KPSS 3,4,5,24

Kamu Yönetimi

80

KPSS 3,4,5,30,37

Uluslararası İlişkiler

 

 

80

KPSS3, 4,5,33,36,110,112

Sosyoloji

 

 

80

KPSS 3,4,5,6,7

İstatistik

1

4

80

KPSS3, 4,5,25,75,102,111


3.2. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL ya da IELTS )sahip olmak,b) Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,c) Başvuru tarihi itibariyle 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;a) Planlama, Programlama,b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,ç) İzleme ve Değerlendirme,d) Tanıtım, Danışmanlık,e) Şehircilik ve Çevre,f) Araştırma-Geliştirme,g) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,ğ) Finansman,j) İnsan Kaynakları Yönetimi, k) Uluslararası Ticaret.3.3. Uzman Personel İçin Tercih NedenleriAşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,ç) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,f) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,ğ) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,j) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim veya Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak.Bunların yanında;a) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,b) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,c) MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,ç) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.3.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:a) İş Talep Formu (Ek-1),b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),ç) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,d) KPDS, TOEFL ya da IELTS sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,e) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,f) Özgeçmiş,g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti,ğ) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli suretleri ya da aslı işe başlama sırasında ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,j) İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı (İlgili kurumdan alınacak belge ve/veya kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur).4. DESTEK PERSONEL (3 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI4.1. Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin unvanları, sayıları ve arananözellikleri aşağıdaki gibidir:4.2. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için;a) Ön lisans veya lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 28 Kasım 2010, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS'den aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.


ALAN

Alınması Planlanan Personel Sayısı

Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı(En Çok)

KPSS Puanı

KPSS Puan Türü

Tanıtım, Halkla İlişkiler Görevlisi

1

4

70

KPSS 3,5

İdari Mali İşler ve İnsan Kaynakları Görevlisi

1

4

70

KPSS 3

Finans, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi

1

4

 

 


Tanıtım ve Halkla İlişkiler Görevlisi: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik programlarında lisans düzeyinde 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmalıdır. İngilizce bilmek tercih sebebidir.İdari Mali İşler ve İnsan Kaynakları Görevlisi : 4 Yıllık fakülte veya Yüksekokullardan ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, MS Office programlarını kullanması, İnsan kaynakları yönetimi, demirbaş yönetim sistemi, arşivleme, Resmi yazışma, evrak ve Büro İşlerinde tecrübeli olması tercih sebebi olacaktır.Finansman Bütçe ve Muhasebe Görevlisi: 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde olmalıdır. Konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmalıdır. MS Office programlarını kullanması, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olması, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü veya diğer Kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, işletmelerin kurumsal kapasitelerini ölçebilecek, projelerin risk analizlerini yapabilecek, mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olması; Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımları planlama, teklif alınması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olması tercih sebebi olacaktır.4.3. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;Başvuru tarihi itibariyle 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta yukarıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;4.4. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgelera) İş Talep Formu,(EK-1)b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,c) 4.5x6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf,ç) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 28 Kasım 2010, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012tarihinde yapılan KPSS' den yukarıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan aldığını gösterir belgenin aslı, internet çıktısı veya kopyası.d) Özgeçmiş,e) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl erteletmiş veya muaf olduğunun beyanı ( Belgenin aslı veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti sözlü sınavın kazanılması halinde talep edilecektir.)f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, tasdikli sureti veya veya kurumca onaylı sureti,g) İş tecrübesi ile başvuranların Kamu Kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belge.ğ) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,İş talep formu ve diğer belgelerin Başvuru adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.5. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli:Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.6. Başvuru:Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17 Ekim 2012 saat 18:00'a kadar "T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. l.Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY" adresine elden teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca faksla veya elektronik posta yoluyla yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular resmi çalışma günlerinde mesai saatleri içinde kabul edilecektir.7. Sınava Giriş:Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 22 Ekim 2012 tarihinde ajansın web sitesi olan www.dogaka.org.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 4 (Dört) İç Denetçi Personel, 52 (Elli iki) Uzman Personel ve 12 (On iki) Destek Personel adayı sözlü sınava çağırılacaktır. Yarışma sınavı daveti, ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, bölümler itibariyle istihdam edilmesi planlanan uzman sayılarını gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar.8. Sınav Yeri ve Tarihi:Personel adayları için yarışma sınavı 01-03 Kasım 2012 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY.Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar 01-03 Kasım 2012 tarihleri arasında yukarıda belirtilen adreste, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ile hazır bulunacaklardır.9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ajansın web sitesi olan www.dogaka.org.tr internet adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlar ile sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, ajans tarafından adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.Kamuoyuna ilanen duyurulur.İŞ TALEP FORMU; ajansın web sitesi olan www.dogaka.org.tr ile www.kalkinma.gov.tr , www.hatay.gov.tr,www.kahramanmaraş.gov.tr , ve www.osmaniye.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSIHaraparası MahallesiYavuz Sultan Selim Caddesi1. Tabakhane Sokak No: 20, Antakya/HatayTel: 0 326 225 14 15


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-3°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 21 Ocak 2020
İmsak 06:31
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:39
Akşam 18:01
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü