Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı İlanı(26 Aralık 2012)

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (11) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:   AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI.

A Grubu İlanları 26.12.2012, 14:50 26.12.2012, 14:50
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı İlanı(26 Aralık 2012)

 


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (11) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...


 
 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (11) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:


 


AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde münhal bulunan ve aşağıda alım yapılacak fakültenin bölümleri, adedi, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam (11) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır.


 

SIRANO

FAKÜLTELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

İnşaat Mühendisliği

6

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

2

Mimarlık

2

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

3

Şehir ve Bölge Planlama

1

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

4

İşletme

2

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

TOPLAM

11

 

 

  A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI


 


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,


 


2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


 


3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri mezunları için KPSS P1; İşletme bölümü mezunları için KPSS P29 puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,


 


4) Sınavın yapıldığı gün itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (27/01/1978 tarihinden sonra doğmuş olmak),


 


5) İngilizce dilinde, ilan tarihinden önce 2 yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan ya da ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan uluslararası geçerliliğe sahip TOEFL-IBT sınavından en az 84 puan, TOEFL-PBT sınavından en az 561-562 puan veya IELTS sınavından en az 5 puan almış olmak.


 


B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:


 


1) Başvurular, 04/01/2013 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayınlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.


 


2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Bakanlığımıza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


 


3) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler sınava ilişkin hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi iseler, durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.


 


C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


 


1) Giriş sınavı, Bakanlığımız tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav 27 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.


 


2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati, sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.


 


3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak, alım yapılacak öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.


 


4) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde kendi adlarına düzenlenerek e-posta adreslerine gönderilecek olan “Sınav Kimlik Belgesi” nin bir çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar.


 


5) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) bulundurmaları zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.


 


6) Yazılı sınav konuları;


 


a) Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Grubu:


 


- Asıl alan: temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları


 


- İkincil alan: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri


 


b) İşletme Grubu:


 


- Asıl alan: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi


 


- İkincil alan: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri


 


7) Test olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday, son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar da dahil, sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce, Bakanlığımız internet sitesinden (www.sanayi.gov.tr) ve Bakanlık ilan panosunda duyurulacaktır.


 


8) Sözlü sınav, Sınav Komisyon üyeleri tarafından;


 


a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


 


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


 


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


 


d) Genel yetenek ve genel kültürü,


 


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


 


yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.


 


Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.


 


9) Yazılı sınav puanının yüzde 70'i ve sözlü sınav puanının yüzde 30'u alınmak suretiyle tespit edilecek nihai başarı puanı sıralaması sonucunda her bir öğrenim dalı için ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile İnşaat Mühendisliği bölümü için 2, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve İşletme bölümleri için de birer adet olmak üzere toplam 5 adet yedek aday belirlenecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.


 


10) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecek ayrıca kendilerine yazılı bildirim yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanırlar.


 


Kamuoyuna duyurulur.


 


Sınavla ilgili olarak ;


 


(0312) 201 60 56


 


(0312) 201 60 21


 


(0312) 201 57 08 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:53
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü