YSK Sözleşmeli Personel Alacak

Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 6 Nisan tarihinde sona erecek.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 16.03.2015, 10:14 16.03.2015, 10:14
YSK Sözleşmeli Personel Alacak
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacaktır. Alınacak personelin seçiminde 2014 yılında B grubu kadrolar için kullanılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. Her bir unvan için  boş  bulunan  sözleşmeli  personel  pozisyonunun  10  (on)  katı  aday  sözlü  sınava alınacaktır. Atacak personelin iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Çözümleyici ve programcı pozisyonları için ilan edilen özel şartların her biri için birden fazla sözleşmeli personel alınabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ÖSYM’nin düzenlediği YDS İngilizce sınavından 60 veya uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak. Ancak, yurt içi ve yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanların durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ingilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. (2015-YDS İlkbahar Dönemi Yabancı Dil Seviye tespit sınavına girenler, bu durumu başvuru formunda belirtmeleri ve diğer şartları taşımaları koşulu ile müracaat edebilirler. Bu şekilde müracaat edenlerden söz konusu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların,
17  Nisan  2015  Cuma  günü  mesai  saati  bitimine  kadar  sınav  sonucunu  gösterir  belgeyi
basvuru@ysk.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.)
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
e) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış olmak,

Çözümleyici;

a) Çözümleyici olarak çalıştırılacaklarda en az bir yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde  çözümleyici veya programcı olarak çalışmış olmak,
b) Biri  Java  programlama  dili  olmak  üzere  diğer  programlama  dillerinden  en  az  iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi de kabul edilecektir.)
c) 2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
d) Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilişim Sistemleri, Matematik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

Programcı;

a) 2014-KPSS  (B)  Grubu  sınavına  girmiş  olmak,  lisans  mezunları  için  KPSSP3  puan
türünden en az 50 puan almış olmak,
b) Mühendislik  Fakültelerinin  müfredatında  bilgisayar  programlama  dillerine  yer  veren
bölümlerinden mezun olmak,
 
B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici;

1- Ağ ve Güvenlik
a)   Omurga anahtarları, modem, router ve kenar anahtarlar, b)  Yük dengeleme sistemleri,
c)  SSL, IPSEC VPN ve SSL VPN teknolojileri,
d)  Anti-virus sistemleri,
e)  Firewall, IPS ve DDOS önleme teknolojileri ve cihazları,

2- Unix ve Linux sistemleri
a)   Unix ve Linux işletim sistemleri, b)  Sanallaştırma teknolojileri,
c)  Açık kaynaklı e-posta, LDAP, DNS sistemleri,

3- Microsoft Sistemleri
a)  Microsoft 2008 ve 2012 server işletim sistemleri,
b)  Microsoft Active Directory, Group Policy Management c)  DHCP, DNS, Fileserver kurulum ve yönetimi,

4- Sistem Yönetimi
a)Unix ve Linux işletim sistemleri, b)  Java tabanlı uygulama sunucuları,
c)  Kurumsal içerik yönetimi ve Portal uygulamaları,

5- Donanım ve Yedekleme
a)  Sunucu, teyp yedekleme ve disk sistemleri donanımları,
b)  Yüksek  ölçekli  disk  sistemlerinin  yapılandırılması,  yönetimi  ve  depolama  ağları
(Storage area network - SAN),
c)  Teyp ve sanal teyp kütüphanelerinin yapılandırılması ve yönetimi,

6- Vertabanı Yönetimi
a)  En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında Oracle veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi,(Tercihen Oracle Database
10g ve sonrası sürümler için Oracle Database Administrator Certified Professional
sertifikasına sahip olmak)
b)  Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme, c)  Veri tabanı güvenlik duvarı ve denetleme mekanizmaları,
d)  Oracle RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı,
e)  Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), Performance
Tunning,
f)   İleri seviyede PL/SQL,
g)  Linux işletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi,
 
Programcı;

1- Uygulama Geliştirme

a)  En az 1000 kullanıcıya sahip sistemlerde yazılım uzmanı olarak J2EE mimarisinde RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, (Tercihen ORM Kullanarak uygulama  geliştirmiş  olmak,  Java  ile  Hibernate  kullanarak  uygulama  geliştirmiş olmak, SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak,)
b)  Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak ve tasarım şablonları etkin olarak kullanabiliyor olmak,
c)  XML ve UML,
d)  RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL,
e)  Test güdümlü programlama(refactoring)  ve yazılım güvenliği, güvenli yazılım yaşam
döngüsü,
f)   Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu, g)  Versiyonlama araçlarından CVS, SVN veya GİT vb),
h)  ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında JasperReport raporlama araçları
ile proje gerçekleştirme,
i)  En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucularını izleme (monitoring) ve performanslarını analiz etme,
j)  Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
k)  Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
(Tercihen     Oracle     Certified     Professional     (OCP)     Java     SE     5     veya     6
Programmer/Developer  veya  Sun  Certified  Java  Programmer  sertifikasına  sahip olmak)

2- Web ve Mobil Uygulama Geliştirme

a)  Web teknolojileri DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri,
b)  Java web teknolojilerinden (JSP/Servlet, JSF, Struts, Ajax, Spring, Swing) herhangi
birini kullanarak web projesi geliştirme,
c)  RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL,
d) Web Servis (XML, XSD, XSLT, WSDL), SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerde uygulama gerçekleştirme,
e)  Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile),
(Tercihen OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform sertifikası veya PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikası veya OCP Java EE 5 Web Servis Developer ve/veya Sun Certified Web Servis Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak)

konularında bilgi sahibi olmak ve/veya bu alanlarda sertifikası olmak şartları aranmaktadır.
 
C- SINAV

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  2  nci maddesinin  (  c  )  bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına  KPSS  (B)  grubu  puan  sırasına konulmak  kaydıyla  alım  yapılacak  her  bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler." denildiğinden; KPSS (B) grubu sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

Başvuracak adaylardan;

1-  Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların,

2-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin,

3-  298  sayılı  Seçimlerin  Temel  Hükümleri  ve  Seçmen  Kütükleri  Hakkında  Kanunun
31.  maddesi  gereğince  evvelce  herhangi  bir  siyasi  partiye  üye  veya  seçimlerde  siyasi partiden aday olmadığına dair beyanı alınanlardan aksi durumu tespit edilenlerin, müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

D-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

1- İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyimini,
2- Muhakeme  gücünü,  bir  konuyu  kavrayıp  özetleme  ve  ifade  yeteneğini,  davranış  ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ve liyakatini, yetenek ve kültürünü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

ölçmeye yönelik konulardır.

E-ÜCRET

1-  ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı Dil Sınavına (KPDS-YDS) katılarak (A-D) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler   için   ücret   tavanı   yabancı   dil   bilgisi   ve   mesleki   tecrübesine   göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

2- Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesih edilmek ve yeni
 
sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

3-  Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) olarak kabul edilir.

4-  Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler  ile  özel  kesimde  sigortaya  tabi  geçtiği  belgelenen  hizmet  süreleri  esas alınacaktır.

                                                               ÇÖZÜMLEYİCİ

 

MESLEKİ TECBESİ

 

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN

BRÜT ÜCRETİ

 

% 25 ART

 

NET ÖDEME

 

 

5 yıldan fazla

A‐B

3.075,56

3.844,45

3.618,93

C

2.955,72

3.694,65

3.510,57

D

2.889,09

3.611,36

3.450,32

 

 

3‐5 yıl

A‐B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.710,85

3.388,56

3.289,14

 

 

1‐3 yıl

A‐B

2.603,26

3.254,08

3.191,85

C

2.522,60

3.153,25

3.118,92

D

2.479,36

3.099,21

3.079,82

 

 

0‐1 yıl

A‐B

2.232,80

2.791,00

2.856,86

C

2.131,60

2.664,49

2.765,34

D

2.077,09

2.596,36

2.716,05                                                                 PROGRAMCI
  

 

MESLEKİ TECBESİ

 

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN

BRÜT ÜCRETİ

 

% 25 ART

 

NET ÖDEME

 

 

5 yıldan fazla

A‐B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.737,54

3.421,93

3.313,28

 

 

3‐5 yıl

A‐B

2.737,54

3.421,93

3.313,28

C

2.616,68

3.270,86

3.203,99

D

2.576,42

3.220,53

3.167,58

 

 

1‐3 yıl

A‐B

2.495,68

3.119,60

3.094,57

C

2.398,79

2.998,48

3.006,96

D

2.344,73

2.930,92

2.958,08

 

0‐1 yıl

A‐B

2.186,10

2.732,63

2.814,63

C

2.077,09

2.596,36

2.716,05

D

2.022,60

2.528,25

2.666,78


F) BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular  6  Nisan  2015  Pazartesi  günü  saat  17.00'a  kadar  şahsen  veya  posta yoluyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:12 Sıhhiye Kızılay/ANKARA adresine, elektronik ortamda yapılacak başvurular ise “4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun” imzalı ve elektronik ortama aktarılmış halinin "basvuru@ysk.gov.tr" e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

İlk müracaat sadece 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ile yapılacak olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeler mülakatta istenecektir. Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Posta  veya  kargo  ile  yapılacak  başvuruların,  başvurunun  son  günü  mesai  saati bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş ve başvurunun son günü olan 6 Nisan 2015 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

G- MÜLAKATTA İSTENİLEN BELGELER

1-  2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisans mezunları için KPSSP3 puan
türünde puan aldığına dair belge,
2-  Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin
aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
3-  Her bir pozisyon için belirtilen özel şartlara ait belgelerin onaylı örneği, (Belgenin aslının
ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
4-  Askerlik durum belgesinin onaylı örneği, (Erkek adaylar için), (Belgenin aslının ibraz
edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
5-  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.
6-  Programlama dillerini gösterir belgenin onaylı örneği.
7-  Fotoğraflı  özgeçmiş,  fotoğraf  son  altı  ay  içinde  çekilmiş  olmalıdır.  (www.ysk.gov.tr)
adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.
8- Yabancı  dil  bilgisi  seviyesini  gösteren  belgenin  onaylı  örneği,  (YDS,  ÖSYM Başkanlığınca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi yabancı  dil  yeterliliğine  ilişkin  belgelerden,  YDS  belgesinin  geçerlilik  süresi  beş  yıl diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.) (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
9-  Adli sicil ve arşiv kaydı.
10- 4/B  Sözleşmeli  Personel  Başvuru  Formu (www.ysk.gov.tr)  adresimizden  çıktı  alınıp
doldurulacaktır.

H- BAŞVURU SONUÇLARI, SINAV YERİ VE TARİHİNİN DUYURULMASI

1-  2014  KPSS  (B)  grubu  puan  sırasına  göre  başvuru  listesi  www.ysk.gov.tr  sitesinde 9 Nisan 2015 Perşembe günü ilân edilecektir.
2-  4-6 Mayıs 2015 tarihleri arasında soyadı alfabetik sıraya göre yapılacak sözlü mülakat sınavına  katılacakların  listesi,  yeri  ve  saati 21 Nisan 2015 Salı günü  www.ysk.gov.tr adresinde duyurulacak olup, sözlü mülakata katılacakların bu ilanın "G" maddesinde belirtilen belgeleri müracaat günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (İlk müracaatını elektronik ortamda yapanlar “4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun” ıslak imzalı halini getireceklerdir.)

Kamuoyuna duyurulur.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Atletico Madrid 17 29
5. Real Sociedad 17 28
6. Getafe 16 27
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü