Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı(20 Eylül 2012)

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı   Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE   İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR   I-.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 20.09.2012, 09:31 20.09.2012, 09:31
273
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı(20 Eylül 2012)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE

 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

I-...


 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


 


644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE


 


İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR


 


I- 05/08/2012 tarihli Sabah Gazetesinde ve 05/08/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sözlü sınavla sözleşmeli personel alınacağı duyurulmuş; ancak söz konusu sınav için 7441 kişinin başvurması sebebiyle sözlü sınav yapılması imkanı ortadan kalktığından, yapılacağı duyurulan sözlü sınav iptal edilmiş olup, söz konusu personelin alınması için Ankara’da yazılı sınav yapılacak olup, sözlü sınava çağırılan aday sayısı bu ilanın VII. maddesinde belirtildiği şekliyle tespit edilecektir.


 


II- Yazılı sınav aşağıdaki belirtilen konulardan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırılacak olup, daha önceki ilan ile müracaat edenlerden şartları ve nitelikleri uygun olanlar yeni bir başvuruya gerek kalmadan doğrudan MEB’nın belirtilen Banka hesabına sınav ücretini ödeyerek, dekont alacak ve www.meb.gov.tr adresinden sınava giriş başvurusunu onaylayacaklardır. Yeni başvuruda bulunacak adaylar ise bu ilanın VIII. maddesindeki belgeleri tamamlayarak başvuru işlemini yapabileceklerdir.


 


III- ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLAR İTİBARİYLA DAĞILIMI


 


“Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personel aşağıda gösterilmiştir.


 


İSTİHDAM EDİLECEĞİ BİRİM : Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü


 


S.NO

ÜNVANI

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI

1

İnşaat Mühendisi

40

2

Bilgisayar Mühendisi

5

3

Jeofizik Mühendisi

5

4

Çevre Mühendisi

5

5

Harita Mühendisi

5

6

Jeoloji Mühendisi

5

7

Şehir ve Bölge Plancısı

7

8

Mimar

10

9

Uzman

10

10

Avukat

5

11

TOPLAM

97 IV- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLARA) GENEL ŞARTLAR1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.5) Yabancı dil bilgi düzeyi tercih sebebidir.6) Yazılı ve sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.7) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olduğunu (SGK Kaydı bulunması şarttır.) belgelendirmek veya mezun olduğu bölümde ilk beş sıralamasının içinde olmak.8) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.9) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.B) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLARİNŞAAT MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Zemin Mekaniğib) Yapı Malzemesic) Yapı Statiğid) Betonarmee) Su Yapılarıf) Şantiye Bilgisig) Kentsel DönüşümÇEVRE MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) İçme ve kullanma suyu teminib) Atık su ve yağmur suyu bertarafıc) Çevresel etik kavramının kentsel dönüşüme etkisid) Alternatif su kazanım ve arıtımıe) Altyapı proje hazırlanması ve uygulamasıf) Atık Su ve İçme Suyu Arıtım Yöntemlerig) Katı Atık Yönetimih) Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimiı) Çevre Ekolojisii) Çevresel Etki Değerlendirmesij) Çevresel Gürültük) Çevre MevzuatHARİTA MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarıb) Jeodezi (koordinat sistemleri)c) Kadastro bilgisid) İmar uygulamalarıe) Haritacılık yazılımlarıJEOFİZİK MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Sismolojib) Yer fiziğic) Uygulamalı jeofizikd) Yapı jeofiziğie) GraviteJEOLOJİ MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Tektonikb) Hidrojeolojic) Tarihsel jeolojid) Genel jeolojie) Mineralojif) Paleontolojig) Harita Ölçekh) Mühendislik Jeolojisiı) Petrografii) Sedimantolojij) Maden YataklarıBİLGİSAYAR MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Donanımb) Yazılım Mühendisliğic) Veritabanı ve Arayüz Tasarımıd) Sistem Mühendisliğie) Bilgi GüvenliğiŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Kent Ekonomisib) Konut Politikalarıc) Kentsel Dönüşümd) Kent Sosyolojisie) İmar ve HukukMİMAR1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Mimari tasarımb) Yapım bilgisic) Yapı malzemesid) Mimarlık tarihie) Bilgisayar destekli çizimf) Kentsel Tasarımg) İmar ve HukukAVUKAT1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.3) İstihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.5) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)7) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Anayasa Hukukub) Medeni Hukukc) Borçlar Hukukud) Ticaret Hukukue) Medeni Usul Hukukuf) İcra ve İflas Hukukug) İdare Hukukuh) İdari Yargılama Hukukuı) Ceza Hukukui) Ceza usul HukukuUZMAN1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin iktisat, işletme, maliye veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Genel Muhasebeb) Borçlar Hukukuc) Ticaret Hukukud) 6183 sayılı Kanun ve uygulamalarıe) 5018 sayılı Kanun ve uygulamalarıV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.2) Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.3) Elektronik ortamda başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.4) Başvurular 01/10/2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.VI- SINAVA İLİŞKİN ESASLAR1) Sınavlar, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların” 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile öngörülen yazılı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır.a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı sınavının, sınav uygulama takviminde belirtilen 14 Ekim 2012 günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.b) Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Özel kimlik belgelerinden birisi yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.c) Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereği işlem yapılacaktır.d) Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve detektörle aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacaktır.2) Sözlü Sınav Konuları;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.VII- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMAYazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listeleri komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde teslim edeceklerdir.VIII- SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.2) Başvuru Formu http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr (Ek:2).(Ek:2).3) İsteklilerin Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr web sitelerindeki internet adreslerinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3).4) http://www.csb.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek:4).5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi. (SGK’dan)6) Mezun olduğu bölümün ilk beş sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten alınacak belge. IX- İLETİŞİM ADRESİ:Çevre ve Şehircilik BakanlığıPersonel Dairesi BaşkanlığıVekaletler Cad. No:1 Kat:3Bakanlıklar/ANKARA


Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 10 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü