Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı(20 Eylül 2012)

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı   Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE   İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR   I-.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 20.09.2012, 09:31 20.09.2012, 09:31
273
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı(20 Eylül 2012)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE

 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

I-...


 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


 


644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE


 


İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR


 


I- 05/08/2012 tarihli Sabah Gazetesinde ve 05/08/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sözlü sınavla sözleşmeli personel alınacağı duyurulmuş; ancak söz konusu sınav için 7441 kişinin başvurması sebebiyle sözlü sınav yapılması imkanı ortadan kalktığından, yapılacağı duyurulan sözlü sınav iptal edilmiş olup, söz konusu personelin alınması için Ankara’da yazılı sınav yapılacak olup, sözlü sınava çağırılan aday sayısı bu ilanın VII. maddesinde belirtildiği şekliyle tespit edilecektir.


 


II- Yazılı sınav aşağıdaki belirtilen konulardan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırılacak olup, daha önceki ilan ile müracaat edenlerden şartları ve nitelikleri uygun olanlar yeni bir başvuruya gerek kalmadan doğrudan MEB’nın belirtilen Banka hesabına sınav ücretini ödeyerek, dekont alacak ve www.meb.gov.tr adresinden sınava giriş başvurusunu onaylayacaklardır. Yeni başvuruda bulunacak adaylar ise bu ilanın VIII. maddesindeki belgeleri tamamlayarak başvuru işlemini yapabileceklerdir.


 


III- ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLAR İTİBARİYLA DAĞILIMI


 


“Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personel aşağıda gösterilmiştir.


 


İSTİHDAM EDİLECEĞİ BİRİM : Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü


 


S.NO

ÜNVANI

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI

1

İnşaat Mühendisi

40

2

Bilgisayar Mühendisi

5

3

Jeofizik Mühendisi

5

4

Çevre Mühendisi

5

5

Harita Mühendisi

5

6

Jeoloji Mühendisi

5

7

Şehir ve Bölge Plancısı

7

8

Mimar

10

9

Uzman

10

10

Avukat

5

11

TOPLAM

97 IV- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLARA) GENEL ŞARTLAR1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.5) Yabancı dil bilgi düzeyi tercih sebebidir.6) Yazılı ve sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.7) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olduğunu (SGK Kaydı bulunması şarttır.) belgelendirmek veya mezun olduğu bölümde ilk beş sıralamasının içinde olmak.8) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.9) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.B) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLARİNŞAAT MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Zemin Mekaniğib) Yapı Malzemesic) Yapı Statiğid) Betonarmee) Su Yapılarıf) Şantiye Bilgisig) Kentsel DönüşümÇEVRE MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) İçme ve kullanma suyu teminib) Atık su ve yağmur suyu bertarafıc) Çevresel etik kavramının kentsel dönüşüme etkisid) Alternatif su kazanım ve arıtımıe) Altyapı proje hazırlanması ve uygulamasıf) Atık Su ve İçme Suyu Arıtım Yöntemlerig) Katı Atık Yönetimih) Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimiı) Çevre Ekolojisii) Çevresel Etki Değerlendirmesij) Çevresel Gürültük) Çevre MevzuatHARİTA MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarıb) Jeodezi (koordinat sistemleri)c) Kadastro bilgisid) İmar uygulamalarıe) Haritacılık yazılımlarıJEOFİZİK MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Sismolojib) Yer fiziğic) Uygulamalı jeofizikd) Yapı jeofiziğie) GraviteJEOLOJİ MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Tektonikb) Hidrojeolojic) Tarihsel jeolojid) Genel jeolojie) Mineralojif) Paleontolojig) Harita Ölçekh) Mühendislik Jeolojisiı) Petrografii) Sedimantolojij) Maden YataklarıBİLGİSAYAR MÜHENDİSİ1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Donanımb) Yazılım Mühendisliğic) Veritabanı ve Arayüz Tasarımıd) Sistem Mühendisliğie) Bilgi GüvenliğiŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Kent Ekonomisib) Konut Politikalarıc) Kentsel Dönüşümd) Kent Sosyolojisie) İmar ve HukukMİMAR1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Mimari tasarımb) Yapım bilgisic) Yapı malzemesid) Mimarlık tarihie) Bilgisayar destekli çizimf) Kentsel Tasarımg) İmar ve HukukAVUKAT1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.3) İstihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.5) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)7) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Anayasa Hukukub) Medeni Hukukc) Borçlar Hukukud) Ticaret Hukukue) Medeni Usul Hukukuf) İcra ve İflas Hukukug) İdare Hukukuh) İdari Yargılama Hukukuı) Ceza Hukukui) Ceza usul HukukuUZMAN1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin iktisat, işletme, maliye veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:a) Genel Muhasebeb) Borçlar Hukukuc) Ticaret Hukukud) 6183 sayılı Kanun ve uygulamalarıe) 5018 sayılı Kanun ve uygulamalarıV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.2) Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.3) Elektronik ortamda başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.4) Başvurular 01/10/2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.VI- SINAVA İLİŞKİN ESASLAR1) Sınavlar, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların” 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile öngörülen yazılı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır.a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı sınavının, sınav uygulama takviminde belirtilen 14 Ekim 2012 günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.b) Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Özel kimlik belgelerinden birisi yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.c) Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereği işlem yapılacaktır.d) Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve detektörle aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacaktır.2) Sözlü Sınav Konuları;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.VII- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMAYazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listeleri komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde teslim edeceklerdir.VIII- SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.2) Başvuru Formu http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr (Ek:2).(Ek:2).3) İsteklilerin Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr web sitelerindeki internet adreslerinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3).4) http://www.csb.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek:4).5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi. (SGK’dan)6) Mezun olduğu bölümün ilk beş sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten alınacak belge. IX- İLETİŞİM ADRESİ:Çevre ve Şehircilik BakanlığıPersonel Dairesi BaşkanlığıVekaletler Cad. No:1 Kat:3Bakanlıklar/ANKARA


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-5°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:00
Öğle 13:04
İkindi 15:36
Akşam 17:58
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü