Yozgat Saraykent SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

Yozgat Saraykent SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

14 Eylül 2012 Cuma 22:05
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

T.C. SARAYKENT KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları ve çalışma şartlarına ilişkin esasları doğrultusunda, Saraykent Sosyal Yardımlaşma...


 T.C. SARAYKENT KAYMAKAMLIĞISosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıPERSONEL ALIM İLANISosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları ve çalışma şartlarına ilişkin esasları doğrultusunda, Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 13/09/2012 tarih ve 27 sayılı kararı gereği “1 adet Büro Görevlisi’’ alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar başvuru yapılmasına ilişkin süre ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.İşin Adı: Sözleşmeli Personel AlımıÜnvanı: Büro Görevlisiİşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLARPersonel alımında aranacak şartlar1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) ÖSYM tarafından yapılan 2011 ve 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmakB) ÖZEL ŞARTLAR1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen Edebiyat, İletişim Fakültelerinin birinden mezun olmak2) El yazısı ile hazırlanmış Özgeçmiş ( Doğum yeri, eğitim durumu , iş deneyimleri , özel meziyet ve nitelikleri , bu işe neden başvurduğu , geleceğe dönük hedef ve amaçları , aile bilgileri , hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)3) Varsa iş deneyim belgesi, Ehliyet, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi4) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar.5) İŞKUR a Kayıt yaptırmak6) Online müracaat tarihi itibariyle ilçe mülki sınırları içerisinde ikamet ediyor olmakC) BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 14 Eylül 2012 tarihinde başlayıp; 21 Eylül 2012 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir.2-Başvuru şekli; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İnternet adresi üzerindenhttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.3- İnternet adresi üzerinden başvuran adaylar, mevcut “bir belirsiz süreli Büro Görevlisi sözleşmeli pozisyonu” için geçerli KPSS puanlarına göre vakıf otomasyon sistemi üzerinden en yüksek puanlı adaydan başlanarak, KPSS puan sırasına göre, alınacak personel sayısının 3 katı olan ( 3 ) aday sözlü mülakat sınavına çağrılacaktır.4- Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 21.09.2012 Cuma günü Kaymakamlık internet sitesinden ( www.saraykent.gov.tr ) ve Kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.5- Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların,21.09.2012 tarihinden 25.09.2012 Salı günü saat 17.00’a kadar ilanda belirtilen genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat elden Vakıf Başkanlığına teslim etmesi gereklidir. Genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat teslim etmeyen ve belgeleri incelendikten sonra eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.6- Sözlü mülakat sınavı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirlenen Mülakat Komisyonu tarafından 26.09.2012 çarşamba günü saat: 10:00 da Saraykent Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 7- 26.09.2012 saat 17.00 da Mülakat sınavı sonucunda en yüksek puanı alan 1 asil ve 1 yedek aday belirlenip, kaymakamlık internet sitesi ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.8- İlan panosundaki duyuru sonrasında en geç 28.09.2012 cuma saat 17.00 a kadar Vakıf Başkanlığı ile “belirsiz süreli iş sözleşmesi” imzalanacaktır. Herhangi bir sebeple bu süre içerisinde sözleşmeyi imzalamayan adayın yerine, yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme imzalanacaktır.9- Sözleşmeyi imzalayıp Genel Müdürlükçe ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayların, sıraya göre ataması yapılacaktır.D) SÖZLÜ MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER1-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)2-KPSS Sonuç Belgesi3-Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)4-3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması )5-Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)6-Tam teşekküllü sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu,( Sözleşme imzalanması esnasında getirilebilir)7-Yerleşim yeri belgesi8-Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belgeE) DİĞER HUSUSLAR1-Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti değerlendirilmesinde “Büro Görevlisi” olarak belirsiz süreli sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2-Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan, Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü mülakattan sonra başarılı olanlar Mütevelli Heyetinin onayına müteakiben, sözleşme yapılmasına karar verilen personelin, sözleşmesi yapılarak göreve başlatılacaktır.3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda mülakat komisyonu tarafından kabul edilen yedek aday çağırılarak sözleşme yapılıp göreve başlatılabilecektir.4-Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrak teslim edenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.F) MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıAdres: Hükümet Konağı Kat:1Saraykent /YOZGATTelefonu : (354) 368 64 55Vakıf Müdürü: İsmail AÇIKEL-2- T.C.SARAYKENT KAYMAKAMLIĞISosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıPERSONEL ALIM İLANISosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları ve çalışma şartlarına ilişkin esasları doğrultusunda, Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 13/09/2012 tarih ve 27 sayılı kararı gereği “1 adet Soysal Yardım ve İnceleme Görevlisi’’ alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar başvuru yapılmasına ilişkin süre ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.İşin Adı: Sözleşmeli Personel AlımıÜnvanı:: Soysal Yardım ve İnceleme Görevlisiİşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLARPersonel alımında aranacak şartlar1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) ÖSYM tarafından yapılan 2011 ve 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmakB) ÖZEL ŞARTLAR1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen Edebiyat, İletişim Fakültelerinin birinden mezun olmak2) El yazısı ile hazırlanmış Özgeçmiş ( Doğum yeri, eğitim durumu , iş deneyimleri , özel meziyet ve nitelikleri , bu işe neden başvurduğu , geleceğe dönük hedef ve amaçları , aile bilgileri , hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)3) Varsa iş deneyim belgesi, Ehliyet, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi4) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar.5) İŞKUR a Kayıt yaptırmak6) Online müracaat tarihi itibariyle ilçe mülki sınırları içerisinde ikamet ediyor olmakC) BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 14 Eylül 2012 tarihinde başlayıp; 21 Eylül 2012 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir.2-Başvuru şekli; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İnternet adresi üzerinden http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.3- İnternet adresi üzerinden başvuran adaylar, mevcut “bir belirsiz süreli Soysal Yardım ve İnceleme Görevlisi sözleşmeli pozisyonu” için geçerli KPSS puanlarına göre vakıf otomasyon sistemi üzerinden en yüksek puanlı adaydan başlanarak, KPSS puan sırasına göre, alınacak personel sayısının 3 katı olan ( 3 ) aday sözlü mülakat sınavına çağrılacaktır.4- Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 21.09.2012 Cuma günü Kaymakamlık internet sitesinden ( www.saraykent.gov.tr ) ve Kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.5- Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların,21.09.2012 tarihinden 25.09.2012 Salı günü saat 17.00’a kadar ilanda belirtilen genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat elden Vakıf Başkanlığına teslim etmesi gereklidir. Genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat teslim etmeyen ve belgeleri incelendikten sonra eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.6- Sözlü mülakat sınavı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirlenen Mülakat Komisyonu tarafından 26.09.2012 Çarşamba günü saat: 10:00 da Saraykent Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 7- 26.09.2012 saat 17.00 da Mülakat sınavı sonucunda en yüksek puanı alan 1 asil ve 1 yedek aday belirlenip, kaymakamlık internet sitesi ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.8- İlan panosundaki duyuru sonrasında en geç 28.09.2012 Cuma saat 17.00 a kadar Vakıf Başkanlığı ile “belirsiz süreli iş sözleşmesi” imzalanacaktır. Herhangi bir sebeple bu süre içerisinde sözleşmeyi imzalamayan adayın yerine, yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme imzalanacaktır.9- Sözleşmeyi imzalayıp Genel Müdürlükçe ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayların, sıraya göre ataması yapılacaktır.D) SÖZLÜ MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER1-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)2-KPSS Sonuç Belgesi3-Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)4-3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması )5-Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)6-Tam teşekküllü sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu,( Sözleşme imzalanması esnasında getirilebilir)7-Yerleşim yeri belgesi8-Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belgeE) DİĞER HUSUSLAR1-Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti değerlendirilmesinde “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” olarak belirsiz süreli sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2-Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan, Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü mülakattan sonra başarılı olanlar Mütevelli Heyetinin onayına müteakiben, sözleşme yapılmasına karar verilen personelin, sözleşmesi yapılarak göreve başlatılacaktır.3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda mülakat komisyonu tarafından kabul edilen yedek aday çağırılarak sözleşme yapılıp göreve başlatılabilecektir.4-Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrak teslim edenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.F) MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıAdres: Hükümet Konağı Kat:1Saraykent /YOZGATTelefonu : (354) 368 64 55Vakıf Müdürü: İsmail AÇIKEL

Son Güncelleme: 14.09.2012 22:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.