Yalova Termal SYDV Personel Alım İlanı(31 Ekim 2012)

  T.

banner396

Yalova Termal SYDV Personel Alım İlanı(31 Ekim 2012)

  T.

31 Ekim 2012 Çarşamba 09:20
Yalova Termal SYDV Personel Alım İlanı(31 Ekim 2012)

 

T.C. TERMAL KAYMAKAMLIĞI

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

TERMAL KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA İŞÇİ ALIM İLANI

 

YALOVA / TERMAL KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA...


 T.C. TERMAL KAYMAKAMLIĞI


 


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


 


TERMAL KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA İŞÇİ ALIM İLANI


 


YALOVA / TERMAL KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA 1 ADET SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.


 


Termal Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Yayınlamış olduğu 03/04/2012 tarih ve 1223 sayılı-2012/12 nolu genelgesi, 25/04/2012 tarih ve 1436 sayılı 2012/14 nolu genelgesi, 13/08/2012 tarih ve 14575 sayı genelgesi ile vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ’’16/02/2012 - 2012/01 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro Standartları, İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin Esaslar Gereği” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan Geçerli olan (2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile 1 Adet (Erkek) “ Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi” sözleşmeli eleman alınacaktır.


 


İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER


 


İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı


 


İşin Süresi : Belirsiz İş Sözleşmeli(Daimi)


 


Deneme Süresi : 6 Ay (Altı Ay)


 


Personel Ünvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi


 


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR


 


1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,


 


2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


 


4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5-Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,


 


6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


7-Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi , 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb.özel şartlarda aranabilir.


 


8- Görevin Özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar da aranabilir.


 


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR


 


BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONELİ : (1 Adet Kadro)


 


1-Termal İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday için geçerli)


 


2-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi)


 


3-ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.


 


4-Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)


 


5-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.


 


6-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrübeli olmak.)


 


7-İşin süresi: Daimi (6 ay deneme süreli)


 


8-Askerlikle ilişkisi olmamak, yapmış olmak.(Erkek adaylar için geçerli)


 


9-Adaylarda Başvuru Yalova İli ve İlçelerinde ikamet edenlerden alınacaktır.


 


10- Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Yalova İli ve İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)


 


BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER ( 1 Kadro içinde geçerli)


 


1- Üzerinde T.C Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi


 


2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf


 


3-KPSS P3 sınav sonuç belgesinin fotokopisi (2011-2012)


 


4- Adli sicil kaydı


 


5-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)


 


6-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)


 


7-Yerleşim Yeri Belgesi (ikamet Belgesi)


 


8- Askerliğini yaptığına ve ilişki olmadığına dair belge.(Erkek adaylar için geçerli)


 


9-Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)


 


10-Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, Doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)


 


NOT : İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri mülakata çağrılacak adaylardan istenecektir.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ


 


1-Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait resmi web sitesinin http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden 22.10.2012 - 06.11.2012 tarihleri arasında 17:00’e kadar online olarak ilgili pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, e-mail v.b şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.


 


2-Başvuru sonucunda başvuru sahipleri arasından alınacak personel sayısının 3 (Üç) katı kadar aday (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 kişi ) geçerli 2011-2012 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.


 


3- Mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.termal.gov.tr internet adresi ve ilan panomuzda ilan edilecek ve telefonla bilgi verilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 13.11.2012 tarih ve saat 17:00 kadar genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek bir fotokopisini vakfımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim eden adaylar mülakata alınmayacaktır.


 


4-Mülakat 14.11.2012 Saat 15.00 da Termal Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapılacaktır, Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


5- Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat neticesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 1 (Bir) asil ve 1 (Bir) Yedek, aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.termal.gov.tr adresinden ilan edilecek ve telefonla aranacaktır. Sonucun ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak ve yedek adayların değerlendirilmesi yapılacaktır.


 


6-Vakfımızca mülakat sınavı sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımında alım yapıp yapmama hususunda serbesttir.


 


7- MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER


 


1) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar:


 


a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi.


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü


 


c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu


 


d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı


 


e) Genel yetenek ve genel kültürü


 


f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı


 


Yönlerinden değerlendirilecektir.


 


ÜCRETLER


 


Ücret : İşe alınacak personele 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karar ile düzenlenen, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ekindeki EK- ( I ) sayılı cetvelde gösterilen ve Fon Kurulunca belirlenen Brüt ücret ödenecektir.


 


DİĞER HUSUSLAR


 


1-Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


 


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMANIN YAPILMASI


 


1-Termal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından, Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.


 


2-Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen aday tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda yedek aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.


 


3-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.


 


4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.


 


MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


 


Müracaat Yeri : İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Resmi sitesindeki http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden direk ulaşıp başvuru yapabilirler.


 


Termal SYD Vakfı : (226) 6757023


 


Vakıf Mütevelli Heyeti’nin Personel Alınmasına Dair


 


Karar Tarihi ve Nosu : 16/10/2012-15


 


İLANEN DUYURULUR 22/10/2012

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.10.2012 09:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394