Van Gürpınar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  VAN İLİ GÜRPINAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI Van İli Gürpınar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.

Van Gürpınar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  VAN İLİ GÜRPINAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI Van İli Gürpınar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.

14 Eylül 2012 Cuma 22:02
Van Gürpınar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

VAN İLİ GÜRPINAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Gürpınar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı...


 VAN İLİ GÜRPINAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIPERSONEL ALIMI İLANIVan İli Gürpınar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 4 ( Dört ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 (İki) adet Büro Görevlisi” unvanlarında personel istihdam edilecektir.İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımıİşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER A) GENEL ŞARTLAR1. T.C. Vatandaşı olmak2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak8. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak11. Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak12. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECA BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.13. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.  B) ÖZEL ŞARTLAR 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.2. SYD Vakfına alınacak olan personellerden Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için; 4 adet (SBF , İİBF, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birinden mezun olmak) ve Büro Görevlisi başvuruları için, 2 adet (Büro Yönetimi Öğretmenliği, SBF , İİBF, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Bölümlerinden Mezun Olmak), toplam 6 kişi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir. Mülakata girmeye hak kazananlar vakfımızın www.gurpinar.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.II. İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSUSIRA NO ALINACAKPERSONEL SAYISI MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI ARANAN NİTELİKLERSIRA NO

ALINACAK PERSONEL

SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (SBF, İİBF,Hİ ,İF,EF, Sosyoloji,Psikoloji,PDR,SHB )

4

12

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi , Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birinden mezun olmak

2

Büro Görevlisi (BYÖ, SBF, İİBF,Hİ ,İF,EF)

2

6

Büro Yönetimi Öğretmenliği, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Bölüm lerinden birinden mezun olmak


III. MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER1. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)3. KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)5. 5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)7. Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi9. Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.IV. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1) Başvurular 13 Eylül - 27 Eylül tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir. Adaylar tarafından yapılacak online başvuru ‘ön başvuru’ niteliği taşıyacak olup; Özel şartlarda istenen kanıtlayıcı evraklar aday tarafından vakfımıza teslim edilmesiyle birlikte’ Evrak Teslim Edildi ‘ işaretlenecek ilgili adaya ‘Evrak Alındı Belgesi’ verilmesinden sonra başvurusu sonuçlanmış olacaktır.Başvurusu sonuçlanan adaylar içerisinde Mülakata girmeye hak kazananların listesi www.gurpinar.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Van İli Gürpınar İlçesi Eski Belediye Hizmet Binası No:1-2-3 adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla başvuracaklardır.2) KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 18 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,e) Genel yetenek ve genel kültürü,f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.5) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.V. DİĞER HUSUSLARa) Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.c) Mülakat tarihi; sonradan vakfımızın www.gurpinar.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.d) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.e) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler vakfımız sitesinde yayınlanacaktırVI. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıAdresi : Eski Belediye Hizmet Binası No:1-2-3 Gürpınar/VANTelefonu : 0 432 551 20 31Vakıf Müdürü : Memet ATANVII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.gurpinar.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Van Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.İLAN OLUNUR

Son Güncelleme: 14.09.2012 22:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.