Sivas Zara SYDV Personel Alımı(21 Eylül 2012)

  Sivas Zara SYDV Personel Alımı     ZARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI   PERSONEL ALIMI 2012   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.

Sivas Zara SYDV Personel Alımı(21 Eylül 2012)

  Sivas Zara SYDV Personel Alımı     ZARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI   PERSONEL ALIMI 2012   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.

21 Eylül 2012 Cuma 09:09
Sivas Zara SYDV Personel Alımı(21 Eylül 2012)

 

Sivas Zara SYDV Personel Alımı

 

 

ZARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIMI 2012

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile belirlenen “ SYDV...


 Sivas Zara SYDV Personel Alımı


 


 


ZARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


 


PERSONEL ALIMI 2012


 


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile belirlenen “ SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri. Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar “ kapsamında Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyetinin 17.09.2012 tarih ve 33 sayılı kararı Vakfımızda istihdam edilmek üzere, 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi alınacaktır.


 


Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. (Mozilla Firefox kullanılarak daha kolay erişim sağlanabilir)


 


Müracaat süresi 19.09.2012 tarihinde başlayacak olup 28.09.2012 tarihi saat 17:00 da sona erecektir. Evrak teslim adresi Kızılırmak Mahallesi Hükümet Konağı Kat 2 ZARA adresinden bulunan vakıf bürosudur.


 


Evrak teslim tarihi 01.10.2012 tarihinde başlayıp 04.10.2012 tarihi saat 17:00 a kadardır.


 


İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER


 


İşin süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)


 


İstenilen işgücü sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 (iki) Kişi


 


Büro Görevlisi 1 (bir) Kişi


 


A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR


 


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


 


4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.


 


8) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.


 


9) Adli sicil kaydı bulunmamak.


 


10) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde ve Büro Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011-2012) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.


 


11) Adaylar başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar sadece bir ilan için başvuruda bulunabilecektir.


 


B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR


 


1-)Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:


 


a) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi mezunlarının başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.


 


b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


 


c) Alanı ile ilgili bilgisayar vb. sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebidir.


 


d) 19/08/2012 tarihinden itibaren (son bir ay) Zara İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve sınavlarda başarılı olunması halinde Zara İlçesinde oturmayı kabul ve taahhüt etmek.


 


e) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak, şartları aranır.


 


2-) Büro Görevlisi:


 


a) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,


 


b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,


 


c) Alanı ile ilgili bilgisayar vb. sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebidir.


 


d) 19/08/2012 tarihinden itibaren (son bir ay) Zara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak ve sınavlarda başarılı olunması halinde Zara İlçesinde oturmayı kabul ve taahhüt etmek.


 


C) BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER


 


1) Sözleşmeli personel İş Talep Formu ve dilekçe (Ektedir)


 


2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,


 


3) KPSS P3 (2011 veya 2012) Sonuç Belgesi,


 


4) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,


 


5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge,


 


6)Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Yerleşim Yerini gösterir belge (İkametgâh Belgesi)


 


7) Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş (Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir)


 


Başvuruda bulunan adaylar yukarıda sıralı belgeleri evrak teslim tarihlerinde vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin Vakfımıza süresi içerisinde teslim edilmesi durumunda başvuru sonuçlanmış olacak olup, bu evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


 


D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER


 


1) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar


 


a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü


 


b) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu


 


c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı


 


d) Genel yetenek ve genel kültürü


 


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.


 


2) Başvuruda bulunan ve belgeleri süresi içerisinde eksiksiz olarak teslim eden adaylar arasından KPSS P3 puan türüne göre sıralama yapılarak her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.zara.gov.tr adresinden 05.10.2012 tarihinde öğrenebilecektir.


 


3) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


 


4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.


 


5) Sınav sonuçları aşağıda belirtilen mülakat tarihinden sonra Zara Kaymakamlığı (www.zara.gov.tr) web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


E-SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER


 


1-Sağlık Kurulu Raporu


 


2-4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)


 


F- DİĞER HUSUSLAR


 


1-İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları eki EK- (I) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.


 


2- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


 


Mülakat Tarihi : 08/10/2012


 


Mülakat Başlangıç Saati : 10:00


 


Mülakat Yeri : Zara Kaymakamlığı Toplantı Salonu (2.kat )


 


BAŞVURU ADRES VE İRTİBATLAR


 


S.Y.D.Vakfı Adresi: Kızılırmak Mahallesi Hükümet Konağı 2. Kat ZARA


 


Vakıf Müdürü: Şaziye PUĞAÇA


 


TLF: 0346 816 10 01 FAKS: 0346 816 11 42


 


ZARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA


 


VAKFI İŞ BAŞVURU FORMU


 


KİŞİSEL BİLGİLER


 


Adı


 


Soyadı


 


TC Kimlik NO


 


Talep Edilen Ünvan


 


Medeni Durumu Evli ( ) Bekar ( )


 


Cinsiyeti Bay ( ) Bayan ( )


 


Doğum Yeri / Tarihi


 


Sürekli Kullanılan İlaç,


 


Protez vb.


 


İLETİŞİM BİLGİLERİ


 


İkametgâh Adresi


 


TelefonEv


 


Cep


 


E-Posta


 


AİLE BİLGİLERİ


 


Bakmakla Yükümlü Olduğu KişilerAdı-Soyadı T.C. KİMLİK NO


 
 


Anne


 


Baba


 


Kardeşler


 


1:


 


2:


 


3:


 


4:


 


5:


 


6:


 


ÖĞRENİM DURUMU


 


Okul Adı


 


Lisans


 


Lisans Üstü


 


Sertifikalar


 


Bilgisayarı Kullanma Düzeyi Orta İyi Çok İyi


 


İş Deneyimi


 


SINAV BİLGİLERİ


 


KPSS DÖNEMİ


 


KPSS PUANI


 


Bu formdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.


 


Adı Soyadı : ………………………………….


 


İmza : …………………


 


T.C


 


ZARA KAYMAKAMLIĞI


 


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA


 


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”/ “ Büro Görevlisi ” kadrosuna müracaat etmek istiyorum.


 


Gereğini arz ederim.


 


ADI-SOYADI


 


ADRES :


 


TARİH :……/…../2012


 


İMZA


 


EV TELEFONU :


 


CEP TELEFONU

Son Güncelleme: 21.09.2012 09:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.