Şanlıurfa SYDV 30 personel alacak(20 Eylül 2012)

        T.

Şanlıurfa SYDV 30 personel alacak(20 Eylül 2012)

        T.

20 Eylül 2012 Perşembe 21:59
Şanlıurfa SYDV 30 personel alacak(20 Eylül 2012)

 

 

 

 

T.C

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIMI İLANI

 

Şanlıurfa...


  


 


 


T.C


 


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI


 


SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 


ŞANLIURFA İLİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


 


PERSONEL ALIMI İLANI


 


Şanlıurfa İli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 17 ( on yedi) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 11 (on bir) adet Büro Görevlisi” ve 2(iki) adet Muhasebeci’’ unvanlarında personel istihdam edilecektir.


 


İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı


 


İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )


 


I.ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


 


A)GENEL ŞARTLAR


 


1. T.C. Vatandaşı olmak


 


2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak


 


3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak


 


4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak


 


5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)


 


6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak


 


7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak


 


8. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.


 


9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak


 


10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak


 


B)BÜRO PERSONELİ VE SOSYAL İNCELEME VE YARDIM GÖREVLİSİNDE ARANANÖZEL ŞARTLAR


 


1-)Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak başvuruda bulunacaklar;4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler (Halkla İlişkiler Bölümünü İhtiva Eden Diğer Bölümler) Bölümünden mezunu olmak,


 


Büro Görevlisine başvuruda bulunacaklar; 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler (Halkla İlişkiler Bölümünü İhtiva Eden Diğer Bölümler) , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilgiler, Eğitim ve Fen Fakülteleri Bölümünden mezunu olmak,


 


Muhasebe Görevlisi olarak başvuruda bulunacaklar; Maliye, Muhasebe, İktisat, İşletme, Ekonomi Bölümünden mezunu olmak


 


2-)2011 ve 2012 yıllarında yapılan ÖSYM / KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.


 


3-)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,


 


4-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,


 


5-)MEB onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak(Windows, ms-dos işletim sistemleri, word, excel, powerpoint vb. programları kullanabilmek.)


 


6-) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak


 


7-) Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.


 


8-) Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.


 


II.İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU


 


Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: 17 (onyedi) adet


 


Büro Görevlisi : 11 (onbir)adet


 


Muhasebeci :2 (iki)adet


 


III.MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER


 


1. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)


 


2. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)


 


3. KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi(noter onaylı suret)


 


4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)


 


5. 5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)


 


6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)


 


7. Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)


 


8. Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.


 


9.Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


 


IV.BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


 


1) Başvurular 19.09.2012Çarşamba günü başlayıp 26.09.2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir. Mülakata girmeye hak kazananların listesi vakfın duyuru panosu ve Şanlıurfa Valiliği web sayfası olan www.sanliurfa.gov.tr. ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Şanlıurfa İli Merkez Şairnabi Mah.163.Sok. A-B Blok Giriş Kat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 02 Ekim 2012 Salı günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat elden veya posta yoluyla iadeli ve taahhütlü olarak teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 


2) KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 90 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.


 


Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: 17x3=51


 


Büro Görevlisi : 11x3=33


 


Muhasebeci : 2x3= 6


 


Mülakata Çağrılacak kişi sayısı Toplam: 90


 


3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;


 


a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


 


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


 


d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


 


e) Genel yetenek ve genel kültür,


 


f)Atatürk İlke ve İnkılapları.


 


g) Kılık ve Kıyafet yönlerinden değerlendirilecektir.


 


4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


 


5) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.


 


V. DİĞER HUSUSLAR


 


a) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


 


b) Mülakat tarihi; sonradan vakfımızın ilan panosu ve Şanlıurfa Valiliği web sayfası www.sanliurfa.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


 


c) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmemesi durumunda eleman alımı yapmayacaktır.


 


d) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler Şanlıurfa Valiliği web sayfası olan www.sanliurfa.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


 


VI.MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


 


Müracaat Yeri: Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


 


Adresi: Şairnabi Mah.163.Sok.A-B Blok Giriş Kat Ayrıntılı Bilgi :


 


İrtibat Telefonu: 0414 315 0442-315 1173 fax:0414 315 2455


 


Vakıf Müdürü: Ekrem Ayaz


 


VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI


 


Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi kurumun duyuru panosu veŞanlıurfa Valiliği web sayfası olan www.sanliurfa.gov.tr. İlanedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilanı ve duyurulmasından itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Şanlıurfa Merkez Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Son Güncelleme: 20.09.2012 21:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.