Samsun Havza SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

Samsun Havza SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

13 Eylül 2012 Perşembe 20:41
Samsun Havza SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

T.C SAMSUN İLİ

HAVZA İLÇESİ

SOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

SÖZLEŞMELİPERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıSosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı SosyalYardımlaşma ve...


 T.C SAMSUN İLİHAVZA İLÇESİSOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİPERSONEL ALIM İLANI Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıSosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları,Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslarını düzenleyengenelgesi doğrultusunda 2 (İki) Ay Deneme Süreli 3 (Üç) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanına sahip BelirsizSüreli Sözleşmeli Personel alınacaktır. A- ADAYLARDAARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2- Medeni haklarını kullanma ehliyetinesahip olmak,3- Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve35 yaşını doldurmamış olmak,4- Erkek adaylar için askerliğini yapmışveya askerlik hizmetinden muaf olmak,5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindebelirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılveya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinekarşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,7- En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibiolmak,8- İyi derecede bilgisayar kullanmabecerisine sahip olmak,9- Başvuru tarihi itibariyle Son 6 (Altı)aydır Samsun İli Havza İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Havza İlçesinde ikametetmeyi kabul ve taahhüt etmek,10- Hertürlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecekhastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrübulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tamteşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)11- Öğrenimsüresi en az 4 (Dört) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümleriile Muhasebe, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Aktüerya, KamuYönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümlerinden birinden mezunolmak,12- ÖSYMtarafından yapılan 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan KamuPersoneli Seçme Sınavında KPSSP3 puantüründe en az 60 (Altmış) puan almış olmak,B- BAŞVURUİLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, İSTENEN BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ, MÜLAKAT YERİVE ZAMANI;1-BAŞVURU İLANI:10 Eylül 2012 - 20 Eylül 2012 tarihleriarasında mesai saati bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SosyalYardımlar Genel Müdürlüğünün (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesi,Havza Kaymakamlığının (www.havza.gov.tr) web sitesi, Havza Hükümet Konağı İlan Panosu, Havza Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfı İlan Panosunda ilan edilecek ve ilan metni Havza BelediyeBaşkanlığı ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ilan edilmek üzeregönderilecektir.  2- BAŞVURU:Başvurular 10 Eylül tarihinden başlayarak, 20 Eylül 2012 günü Saat: 17,00’ye kadar, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ait (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr)web sitesinden online olarak yapılacak,şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.3- BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ:Mülakata çağrılması uygun görülenadaylar 25/09/2012 günü mesai saatibitimine kadar aşağıdaki belgeleri dosya halinde vakıf müdürlüğüne teslimedeceklerdir. İstenen şartlara uygun müracaat sahiplerine teslim ettikleribelgeler karşılığında ‘’Evrak Alındı Belgesi’’ verilecektir. Mülakataçağrılması uygun görülen ancak istenen belgeleri verilen süre içerisinde teslimetmeyen adaylar mülakata alınmayacaklardır.1- NüfusCüzdanı aslı ve fotokopisi,2- Diplomaaslı veya noter tasdikli onaylı örneği,3- Sonaltı ay içerisinde çekilmiş 4 (Dört) adet vesikalık fotoğraf,4- KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,5- AdliSicil Kaydı Belgesinin aslı,6- YerleşimYeri (İkametgah) Belgesinin aslı,7- NüfusKayıt Örneğinin aslı,8- AskerlikTerhis Belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya notertasdikli onaylı örneği,9- A4kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş,10- SürücüBelgesi aslı ve fotokopisi,11- Bilgisayarsertifikası aslı ve fotokopisi, (varsa)4- MÜLAKAT YERİ VE ŞEKLİ;Belgelerini evrak alındı belgesi karşılığında eksiksiz olarakteslim eden adayların listesi 26 Eylül2012 günü Havza Kaymakamlığı web sitesinde (www.havza.gov.tr)mülakata hak kazananlar listesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanan adaylar27 Eylül 2012 günü saat: 14,00’deSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonutarafından mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.5- SINAV SONUÇLARI;Mülakata alınan adaylar mülakattaaldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat puanı yüksekolan ilk 3 (Üç) aday Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı MütevelliHeyeti Kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal YardımlarGenel Müdürlüğüne Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsanKaynakları Modülü üzerinden bildirilecektir. Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmesonucunda göreve başlatılması uygun görülen personeller Havza SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilecek, vakıf görevlileri tarafındansözleşme imzalamak üzere davet edilen adaylar (Beş) gün içerisinde Havza SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaklardır.Sözleşme imzalamaya hak kazanan personellerden süresinde sözleşme imzalamayanlarişe başlatılmayacaktır. Havza Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta veyagerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir. Kamuoyuna ilanen duyurulur . Yunus KALAYCIKaymakamVakıf Başkanı T.CSAMSUN İLİHAVZA İLÇESİSOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİPERSONEL ALIM İLANI Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıSosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları,Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslarını düzenleyengenelgesi doğrultusunda 2 (İki) Ay Deneme Süreli 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanına sahip Belirsiz SüreliSözleşmeli Personel alınacaktır. A- ADAYLARDAARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2- Medeni haklarını kullanma ehliyetinesahip olmak,3- Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve35 yaşını doldurmamış olmak,4- Erkek adaylar için askerliğini yapmışveya askerlik hizmetinden muaf olmak,5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindebelirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılveya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinekarşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,7- En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibiolmak,8- İyi derecede bilgisayar kullanmabecerisine sahip olmak,9- Genel muhasebe işlemleri hakkında (TekDüzen Muhasebe) bilgi sahibi olmak, (Lisans eğitiminde muhasebe dersi gördüğünedair "onaylı not dökümü" veya varsa daha önceki çalışma hayatındamuhasebe bilgisi edindiğini kanıtlamak, bu yönde referans ileri sürebilmektercihte önceliklidir)10- Başvurutarihi itibariyle Son 6 (Altı) aydır Samsun İli Havza İlçesinde ikamet ediyorolmak ve Havza İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,11- Hertürlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecekhastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrübulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tamteşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)12- Öğrenimsüresi en az 4 (Dört) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Muhasebe, Ekonomi, İşletme,İktisat, Maliye Bölümlerinden birinden mezun olmak,13- ÖSYMtarafından yapılan 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan KamuPersoneli Seçme Sınavında KPSSP3 puantüründe en az 60 (Altmış) puan almış olmak,B- BAŞVURUİLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, İSTENEN BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ, MÜLAKAT YERİVE ZAMANI;1-BAŞVURU İLANI:10 Eylül 2012 - 20 Eylül 2012 tarihleriarasında mesai saati bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SosyalYardımlar Genel Müdürlüğünün (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesi, HavzaKaymakamlığının (www.havza.gov.tr) web sitesi, Havza Hükümet Konağıİlan Panosu, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan Panosunda ilanedilecek ve ilan metni Havza Belediye Başkanlığı ve Samsun Çalışma ve İş Kurumuİl Müdürlüğüne ilan edilmek üzere gönderilecektir.   2- BAŞVURU:Başvurular 10 Eylül tarihinden başlayarak, 20 Eylül 2012 günü Saat: 17,00’ye kadar, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ait (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr)web sitesinden online olarak yapılacak,şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.3- BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ:Mülakata çağrılması uygun görülenadaylar 25/09/2012 günü mesai saatibitimine kadar aşağıdaki belgeleri dosya halinde vakıf müdürlüğüne teslimedeceklerdir. İstenen şartlara uygun müracaat sahiplerine teslim ettikleribelgeler karşılığında ‘’Evrak Alındı Belgesi’’ verilecektir. Mülakataçağrılması uygun görülen ancak istenen belgeleri verilen süre içerisinde teslimetmeyen adaylar mülakata alınmayacaklardır.1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,2- Diploma aslı veya noter tasdikli onaylıörneği,3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 (Dört)adet vesikalık fotoğraf,4- KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veyanoter tasdikli onaylı örneği,5- Adli Sicil Kaydı Belgesinin aslı,6- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesininaslı,7- Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,8- Askerlik Terhis Belgesi veya askerliktenmuaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,9- A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecekşekilde hazırlanmış özgeçmiş,10- Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi,11- Bilgisayar sertifikası aslı vefotokopisi, (varsa)12- Lisans eğitiminde muhasebe dersigördüğüne dair "onaylı not dökümü" veya daha önceki çalışma hayatındamuhasebe bilgisi edindiğini kanıtlayan belge, (varsa)4- MÜLAKAT YERİ VE ŞEKLİ;Belgelerini evrak alındı belgesikarşılığında eksiksiz olarak teslim eden adayların listesi 26 Eylül 2012 günü Havza Kaymakamlığı web sitesinde (www.havza.gov.tr)mülakata hak kazananlar listesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanan adaylar27 Eylül 2012 günü saat: 14,00’deSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonutarafından mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.5- SINAV SONUÇLARI;Mülakata alınan adaylar mülakattaaldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat puanı yüksekolan 1 (Bir) aday Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli HeyetiKararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar GenelMüdürlüğüne Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan KaynaklarıModülü üzerinden bildirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SosyalYardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda görevebaşlatılması uygun görülen personel Havza Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfına bildirilecek, vakıf görevlileri tarafından sözleşme imzalamak üzeredavet edilen aday (Beş) gün içerisinde Havza Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaktır. Sözleşme imzalamaya hakkazanan personel süresinde sözleşme imzalamaya gelmezse işe başlatılmayacaktır.Havza Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta veyagerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir.Kamuoyuna ilanen duyurulur .Yunus KALAYCIKaymakamVakıf Başkanı


Son Güncelleme: 13.09.2012 20:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.