Osmaniye Düziçi SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

OSMANİYE VALİLİĞİ DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ÖNEMLİ: Başvuru Başlangıç Tarihi : 11/09/2012 Başvuru Bitiş Tarihi : 18/09/2012 En Son Evrak Teslim Tarihi : 21/09/2012 Mülakat Tarihi.

Osmaniye Düziçi SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

OSMANİYE VALİLİĞİ DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ÖNEMLİ: Başvuru Başlangıç Tarihi : 11/09/2012 Başvuru Bitiş Tarihi : 18/09/2012 En Son Evrak Teslim Tarihi : 21/09/2012 Mülakat Tarihi.

11 Eylül 2012 Salı 18:10
Osmaniye Düziçi SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

OSMANİYE VALİLİĞİ DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÖNEMLİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 11/09/2012

Başvuru Bitiş Tarihi : 18/09/2012

En Son Evrak Teslim Tarihi : 21/09/2012

Mülakat Tarihi...


OSMANİYE VALİLİĞİ DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIÖNEMLİ:Başvuru Başlangıç Tarihi : 11/09/2012Başvuru Bitiş Tarihi : 18/09/2012En Son Evrak Teslim Tarihi : 21/09/2012Mülakat Tarihi : 26/09/2012Sözleşme İmzalama Tarihi : 01/10/2012Düziçi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 04/09/2012 tarih ve 36 sayılı Mütevelli Heyeti toplantısı sonucunda aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak.9) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 2011 veya 2012 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.10) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)İstenilen İşgücü Sayısı: 4 (Dört)B) ÖZEL ŞARTLARMütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda;1-a-Sosyoloji,b-Psikoloji,c-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,d-Halkla İlişkiler,e-İletişim ve Sosyal Hizmetler,Bölümlerinden mezunlarına yukarıdaki öncelik sırasına göre değerlendirme yapılacaktır.2- Başvuru tarihi itibariyle Düziçi İlçesi sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak. (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)3- En az B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, aktif araç kullanıyor olmak(Kadın adaylar için bu şart geçerli değildir)4-Ofis programlarını (Word, excel, Power Point vs.) ve internet uygulamalarını etkin olarak kullanabilmek.5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığını belirtir hastane raporu.(İşe alınan kişilerden istenecektir)2- BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER1- Özgeçmiş2- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu(Düziçi S.Y.D.V. Müdürlüğünden temin edilecektir.)3- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,4- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,5- 2011 veya 2012 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi veya ÖSYM Çıktısı6- 2 adet vesikalık fotoğraf7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi8- Sabıka Kaydı9- Ehliyet Fotokopisi3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adayların, http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adresindeki ön başvuru formunu 18/09/2012 saat 17:00’a kadar doldurmaları gerekmektedir. Başka usullerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.2- Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini 21/09/2012 saat 17:00’a kadar Vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Teslimat sonucunda evrak teslim alındı belgesini vakıf görevlisi tarafından adaya verilecektir. Evraklarını vakfa teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre SİSTEM TARAFINDAN en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. 3- Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz. 4- Sistemin vakfa bildirmiş olduğu kişiler web adresinden(www.duzici.gov.tr) ilan edilerek, ve sistem üzerinden bildirmiş oldukları telefonlara iletişime geçilerek 26/09/2012 Çarşamba günü saat 10:00’da Düziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Toplantı Salonunda mülakat yapılmak üzere çağrılır.5- Mülakat sınavında;a) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,b) Genel Kültür ve güncel konular,c) Bilgisayar kullanım bilgisi; gibi sorular yöneltilecek ve bir başarı puanı belirtilecektir. ÖNEMLİ:Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olup özel şartlarda belirtilen, mezun olduğu bölüme ait diploma (veya mezuniyet belgesi) ile ehliyetle evrak teslim süresi içerisinde asıllarıyla Vakfa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin fotokopileri Vakıfça teslim alınacaktır. Bu belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir. 4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI1- Başvurusu sistem üzerinden vakfa bildirilen adaylar(alınacak personelin 3 katı), başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Oluşturulacak 5 kişilik Sınav Komisyonu tarafından mülakat yapılacaktır.2- Sınav komisyonunca yapılan mülakat sonucunda; Mülakat değerlendirme puanının %30’u, KPSS puanının %70’i toplanarak en yüksek puan alan 4(Dört) kişi belirlenecek ve Mütevelli Heyetinin kararına müteakiben sözleşme hazırlanmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne onay alınmak üzere iletilecek, onay alınan aday ile sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.6- Sonuçlar ve gelişmeler www.duzici.gov.tr adresinden duyurulacak adaylara hiçbir tebligat yapılmayacaktır.7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.5-İLETİŞİM BİLGİLERİDüziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Düziçi / OsmaniyeDüziçi SYD Vakfı Tlf: (328) 876 24 87/Fax:(328) 876 14 16e-posta : duzici@icisleri.gov.trİrtibat Kurulacak Kişiler:Vakıf Müdürü Ali Galip MART 0(328) 876 17 00 – 31 02Sosy.Yard.Grv. Yüksel EMİRLER 0(328) 876 17 00 – 31 01 İLANEN DUYURULUR 05/09/2012 Nevzat ŞENGÖKKaymakamVakıf BaşkanıOSMANİYE VALİLİĞİ DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIÖNEMLİ:Başvuru Başlangıç Tarihi : 11/09/2012Başvuru Bitiş Tarihi : 18/09/2012En Son Evrak Teslim Tarihi : 21/09/2012Mülakat Tarihi : 26/09/2012Sözleşme İmzalama Tarihi : 01/10/2012Düziçi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 04/09/2012 tarih ve 36 Sayılı Mütevelli Heyeti toplantısı sonucunda aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 3 adet “Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak.9) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 2011 veya 2012 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.10) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)İstenilen İşgücü Sayısı: 3 (Üç)B) ÖZEL ŞARTLAR1- Başvuru tarihi itibariyle Düziçi İlçesi sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak. (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)2- En az B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, aktif araç kullanıyor olmak(Kadın adaylar için bu şart geçerli değildir)3-Ofis programlarını (Word, excel, Power Point vs.) ve internet uygulamalarını etkin olarak kullanabilmek.4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığını belirtir hastane raporu.(İşe alınan kişilerden istenecektir)2- BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER10- Özgeçmiş11- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu(Düziçi S.Y.D.V. Müdürlüğünden temin edilecektir.)12- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,13- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,14- 2011 veya 2012 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi veya ÖSYM Çıktısı15- 2 adet vesikalık fotoğraf16- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi17- Sabıka Kaydı18- Ehliyet Fotokopisi3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adayların, http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adresindeki ön başvuru formunu 18/09/2012 saat 17:00’a kadar doldurmaları gerekmektedir. Başka usullerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.2- Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini 21/09/2012 saat 17:00’a kadar Vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Teslimat sonucunda evrak teslim alındı belgesini vakıf görevlisi tarafından adaya verilecektir. Evraklarını vakfa teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre SİSTEM TARAFINDAN en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. 3- Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz. 4- Sistemin vakfa bildirmiş olduğu kişiler web adresinden(www.duzici.gov.tr) ilan edilerek, ve sistem üzerinden bildirmiş oldukları telefonlara iletişime geçilerek 26/09/2012 Çarşamba günü saat 10:00’da Düziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Toplantı Salonunda mülakat yapılmak üzere çağrılır.5- Mülakat sınavında;d) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,e) Genel Kültür ve güncel konular,f) Bilgisayar kullanım bilgisi; gibi sorular yöneltilecek ve bir başarı puanı belirtilecektir.ÖNEMLİ:Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olup özel şartlarda belirtilen, mezun olduğu bölüme ait diploma (veya mezuniyet belgesi) ile ehliyetle evrak teslim süresi içerisinde asıllarıyla Vakfa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin fotokopileri Vakıfça teslim alınacaktır. Bu belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI1- Başvurusu sistem üzerinden vakfa bildirilen adaylar(alınacak personelin 3 katı), başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Oluşturulacak 5 kişilik Sınav Komisyonu tarafından mülakat yapılacaktır.2- Sınav komisyonunca yapılan mülakat sonucunda; Mülakat değerlendirme puanının %30’u, KPSS puanının %70’i toplanarak en yüksek puan alan 3(üç) kişi belirlenecek ve Mütevelli Heyetinin kararına müteakiben sözleşme hazırlanmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne onay alınmak üzere iletilecek, onay alınan aday ile sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.6- Sonuçlar ve gelişmeler www.duzici.gov.tr adresinden duyurulacak adaylara hiçbir tebligat yapılmayacaktır.7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.5-İLETİŞİM BİLGİLERİDüziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Düziçi / OsmaniyeDüziçi SYD Vakfı Tlf: (328) 876 24 87/Fax:(328) 876 14 16e-posta : duzici@icisleri.gov.trİrtibat Kurulacak Kişiler:Vakıf Müdürü Ali Galip MART 0(328) 876 17 00 – 31 02Sosy.Yard.Grv. Yüksel EMİRLER 0(328) 876 17 00 – 31 01 İLANEN DUYURULUR 05/09/2012   Nevzat ŞENGÖKKaymakamVakıf Başkanı


Son Güncelleme: 11.09.2012 18:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.