Niğde Altunhisar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

Niğde Altunhisar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

14 Eylül 2012 Cuma 21:52
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Niğde İli Altunhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve...


 T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANINiğde İli Altunhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelinniteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklarıve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartlarıtutan adaylar arasından 1(Bir) adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek ise)5. Sürücü belgesine sahip olmak (B Sınıfı)6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.8. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.9. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler, Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan ve geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.9. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur) II- ÖZEL ŞARTLAR1. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veyavücut sağlığı ile özrü bulunmamak.2. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b.)kullanabiliyor olmak.3. Altunhisar İlçesi içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.4. İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)5. Varsa iş deneyim belgesiIII-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.3. Geçerli olan KPSS P3 Sonuç Belgesi aslı4. Diploma Fotokopisi veya Geçerli Çıkış Belgesi.5. Sürücü belgesi (B SINIFI)6. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge7. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Varsa)8. Adli Sicil Belgesi. (Mülakat sonrasında işe alınılması durumunda getirilecektir.)9. Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış Sağlık Raporu.(Mülakat sonrasında işe alınılması durumunda getirilecektir.)10. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)11. İş Talep /İşe giriş formu (Başvuranlar, Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosundan temin edebilirler.)IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adayların, 11.09.20122- 18.09.2012 tarihler arası Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğününhttp://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden başvurularını yapabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.2- Başvuru için istenen belgeleri ilgili süre içerisinde Vakfa ibraz eden adaylar içerisinden, alım yapılacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Sınavı KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde 20.09.2012 Perşembe günü saat 10:00’da Altunhisar Kaymakamlığı Vakıf Bürosunda mülakata alınacaklardır. Mülakata çağrılacak olanların listesi 19.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Altunhisar Kaymakamlığının Web sitesinde (www.altunhisar.gov.tr) yayınlanacaktır.3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonraeksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE İŞE BAŞLATILMASI1- Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Değerlendirmesi sonucu “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.3- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakataçağırılacaktır. Mülakat Heyetince yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personel, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.4-Başvurusu kabul edilen ve mülakattan sonra göreve başlatılmasına karar verilen başvuranlardan aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların veya belirtilen süre içinde görevine başlamayanların alımı iptal edilmesi durumunda puan sırasına göre yedek olarak belirlenen adaylardan alım yapılmak üzere çağırılabilir.5-Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ Müracaat Yeri: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr. adresinden yapılmaktadır.Başvuru Belgelerinin İbraz Yeri ve Mülakat Adresi: Altunhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Altunhisar/NİĞDE TEL : (388) 611 26 98  İlanen Duyurulur  Altunhisar Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfı BaşkanlığıT.CAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANINiğde İli Altunhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelinniteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklarıve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartlarıtutan adaylar arasından 1(Bir) adet “BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek ise)5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “BÜRO GÖREVLİSİ” 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler, Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan ve geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.9. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)II- ÖZEL ŞARTLAR1. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veyavücut sağlığı ile özrü bulunmamak.2. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b.)kullanabiliyor olmak.3. Altunhisar İlçesi içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.4. İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)5. Varsa iş deneyim belgesiIII-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.3. Geçerli olan KPSS P3 Sonuç Belgesi aslı4. Diploma Fotokopisi veya Geçerli Çıkış Belgesi.5. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge(Erkek ise)6. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Varsa)7. Adli Sicil Belgesi. (Mülakat sonrasında işe alınılması durumunda getirilecektir.)8. Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış Sağlık Raporu.(Mülakat sonrasında işe alınılması durumunda getirilecektir.)9. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)10. İş Talep /İşe giriş formu (Başvuranlar, Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosundan temin edebilirler.)IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adayların, 11.09.20122- 18.09.2012 tarihler arası Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğününhttp://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden başvurularını yapabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.2- Başvuru için istenen belgeleri ilgili süre içerisinde Vakfa ibraz eden adaylar içerisinden, alım yapılacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Sınavı KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde 20.09.2012 Perşembe günü saat 10:00’da Altunhisar Kaymakamlığı Vakıf Bürosunda mülakata alınacaklardır. Mülakata çağrılacak olanların listesi 19.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Altunhisar Kaymakamlığının Web sitesinde (www.altunhisar.gov.tr) yayınlanacaktır.3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonraeksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE İŞE BAŞLATILMASI1- Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Değerlendirmesi sonucu “BÜRO GÖREVLİSİ” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.3- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakataçağırılacaktır. Mülakat Heyetince yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personel, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.4-Başvurusu kabul edilen ve mülakattan sonra göreve başlatılmasına karar verilen başvuranlardan aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların veya belirtilen süre içinde görevine başlamayanların alımı iptal edilmesi durumunda puan sırasına göre yedek olarak belirlenen adaylardan alım yapılmak üzere çağırılabilir.5-Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr. adresinden yapılmaktadır.Başvuru Belgelerinin İbraz Yeri ve Mülakat Adresi: Altunhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Altunhisar/NİĞDE TEL : (388) 611 26 98  İlanen Duyurulur  Altunhisar Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfı Başkanlığı


Son Güncelleme: 14.09.2012 21:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.