Mersin Mut SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

SYDV İlanları 14.09.2012, 21:49 14.09.2012, 21:49
Mersin Mut SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

T.C. MERSİN İLİ

MUT KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Mut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı...


 T.C. MERSİN İLİMUT KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANIMut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere "Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 5 (Beş) personel alınacaktır. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 (üç) Kişi, Büro Görevlisi 2 (İki) Kişi. Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 08.09.2012 - 18.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Doğancı Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 Mut/MERSİN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Mülakata Hak Kazananların Evrak teslim tarihi 19 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2012 tarihinde saat 16:00 ' de sona erecektir.1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİşin süresi : Daimi (6 ay deneme süreli)İstenilen işgücü sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 (üç) KişiBüro Görevlisi 2 (İki) Kişi2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış (08/09/1977 Sonrası Doğumlu) olmak,4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak, 8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak. 9) Adli sicil kaydı bulunmamak. 10) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.B) ÖZEL ŞARTLAR

ALIM YAPILACAK ÜNVAN

ALINACAK PERSONEL SAYISI

ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

3 Kişi


1) Üniversitelerin en az 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin biri ile Mühendislik ve Teknik Fakülte mezunu olmak,2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, sabırlı ve metanet sahibi olmak,6) Mut ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine sahip olmak,8) Sürücü Belgesi Sahibi Olmak9) Detaylı İlan Bilgisine Mut Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.mut.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.BÜRO GÖREVLİSİ

2 Kişi


1) Üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinin birinden mezun olmak,2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,3) Ekip çalışmalarına elverişli olmak.4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, sabırlı ve metanet sahibi olmak,6) Mut ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine sahip olmak,
3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,3) Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi4) Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti5) 2 adet vesikalık fotoğraf,6) Varsa İş deneyim belgeleri,7) Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası8) İkametgah ilmuhaberi9) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge.4-SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER1) Sağlık kurulu raporu, (Kazananlardan istenecektir.)5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1) Sınava Başvurular http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda 08/09/2012 -18/09/2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir.2) http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.3) Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgeleri Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 19/09/2012 tarihinden itibaren 21/09/2012 tarihi saat 16:00 kadar elden teslim edeceklerdir.4) Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Binası Mut Kaymakamlığı toplantı salonunda26/09/2012 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.5) Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.6) İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI : Başvuru sonucunda istihdam edilmeye hak kazananların listesi Mut Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.mut.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.8-DİĞER HUSUSLAR1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.9-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİADRES: Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:2 Mut /MERSİNTELEFON : 0.324.7741360FAX : 0.324.7741360İLAN OLUNUR


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:52
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Crystal Palace 16 22
10. Newcastle 16 22
11. Arsenal 15 19
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü