Mersin Gülnar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI T.

SYDV İlanları 14.09.2012, 21:49 14.09.2012, 21:49
Mersin Gülnar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Gülnar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli...


 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANIT.C. MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Gülnar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin05.09.2012 tarih ve 2012/22 sayılı kararı ile Vakfımızda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 (bir) adet "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” olarak personel istihdam edilecektir. 1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİşin Süresi : Daimi (2 ay deneme süreli)İstenilen İşgücü Sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1(Bir ) 2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak.5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.9) Adli sicil kaydı bulunmamak.10) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. B) ÖZEL ŞARTLAR1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya Hukuk Fakültesialanlarından birinden mezun olmak,2) Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan (2011 veya 2012) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,3) Ek (VIII) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,6) Sınavlarda başarılı sayılırsa Gülnar İlçe sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek(yazılı olarak taahhüt edilecek),7) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,8) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanmak,9) ÖSYM tarafından yapılan (KPDS, KPSS veya ÜDS) yabancı dil ölçme sınavlarından birisinden veya uluslararası kuruluşlarca (TOEFL, IELTS, TestDAF vb.) yapılmış yabancı dil ölçme sınavlarından alınmış yabancı dil sertifikası (tercih sebebi olabilir),10) Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak(tercih sebebi olabilir), 3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLERSınava Başvurular;1) Sınava Başvurular http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda 06.09.2012 -16.09.2012 -tarihleri arasında müracaat edeceklerdir. .2) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden ilk üçe giren adaylar (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi) mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.3) Mülakata çağrılan adaylar istenen belgeleri Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne 17-18.09.2012 tarihi saat 17: 00’ e kadar elden teslim edeceklerdir.4)Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Hükümet Binası Gülnar Kaymakamlığı toplantı salonunda 19.09.2012 tarihinde saat 14: 00’ de gerçekleştirilecektir. 5)Mülakat ve sözlü sınavda adaylar; a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat konuları),b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,e) Genel yetenek ve genel kültürü,f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. 6) Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi için Mülakat sınavı sonucu alınan not sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek aday tespit edilecektir.7) İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir. 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI1) Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistemüzerinden Vakfa bildirilir ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından da “onay” verildikten sonra sözleşme yapılarak işe başlatılır.2) Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi Gülnar Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (www.gulnar.gov.tr) ve Kaymakamlık İlan Panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan aday, sonucun ilan edilmesinden itibaren geriye kalan diğer belgeleri tamamlayarak, Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine yedek sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.3) Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.4) Personel alımı sonuçlanması durumunda işe başlama tarihi Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecektir.5) Başvuruların http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresine online personel alım ilanları bölümüne yapılması gerekmekte olup Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.6) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.  5- BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER1) Başvuru dilekçesi-İş Başvuru Formu ( ikamet adresi, iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)2) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,4) Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi5) Geçerli KPSS P3 (2011 veya 2012) sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti6) Sürücü belgesi fotokopisi7) 2 adet vesikalık fotoğraf,8) Varsa İş deneyim belgeleri,9) Bilgisayar programlarını (Windows, Word, Excel, Powerpoint vs.) kullanıldığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaların aslı veya noter tasdikli sureti,10) Yerleşim yeri belgesi,11) Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.   6- SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK DİĞER BELGELER1) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge. (Kazanandan istenecektir.)2) Sağlık kurulu raporu, (Kazanandan istenecektir.)3) Sabıka kaydı, (Kazanandan istenecektir.) 7- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİAdres : Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıHacıpınar mah. Özel İdare Binası Kat : 1 GÜLNAR-MERSİNWeb-adresi: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/Telefon : ( 0324 ) 751 78 92Fax : ( 0324 ) 751 21 72    İLAN OLUNUR


Yorumlar (0)
-1°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 13 24
4. Bursaspor 13 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. Adana Demirspor 13 15
13. İstanbulspor 14 15
14. Boluspor 14 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 15 35
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Tottenham 16 23
7. Wolverhampton 15 23
8. Crystal Palace 16 22
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Brighton 15 18
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 15 15
18. Southampton 15 15
19. Norwich City 15 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 16 26
7. Valencia 16 26
8. Getafe 15 24
9. Granada 16 24
10. Osasuna 15 22
11. Levante 16 20
12. Villarreal 16 19
13. Real Betis 15 19
14. Real Valladolid 15 18
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 16 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü