Kastamonu Şenpazar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  Şenpazar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.

Kastamonu Şenpazar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  Şenpazar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.

14 Eylül 2012 Cuma 21:26
Kastamonu Şenpazar SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

Şenpazar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen...


 Şenpazar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından “1 Adet Büro Görevlisi İle 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak4) Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”nin 4 yıllık yüksek öğretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak ve işe alım sürecinde geçerli olan ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.9) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu(işe alınması kesinleşenden istenecek)10) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,     B) ÖZEL ŞARTLAR1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. Personel sayısının 3 (Üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağırılır.2- 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak.3- Temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek4- İşin Süresi: Belirsiz süreli5- 2 Ay Deneme Süreli6- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde En az B sınıfı ehliyete sahip olmak(Büro Görevlisi için Ehliyet İstenmemektedir)7-İstenilen İşgücü Sayısı: 2 (İki) 1 (Bir) Büro Görevlisi, 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.8- Adayların Şenpazar’da ikamet ediyor olması ve son 6 aydır bir fiil Şenpazar’da İkamet etmesi.2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELERAşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu2-Bitirdiği okulun diploması, çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi yada noter onaylı sureti5- Son 6 ay içerisinde çektirmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.6- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,7- Adli sicil belgesi,8-Çalışmasını devamlılık yapmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sözleşme öncesi istenecektir)9- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopileri ve Özgeçmişleri10- Ehliyet fotokopisi.Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur. 3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanlistesi adresine 13.09. 2012 - 20.09.2012 tarihleri arasında online yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar, istenen belgeler ile birlikte21.09.2012 Cuma günü saat 17.00’a kadar Şenpazar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi 24.09.2012tarihinde açıklanacaktır. Sözlü Sınav 26.09.2012 Çarşamba günü saat 15:00’da Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.2- Başvurular KPSS P3 puanına göre sıralandıktan sonra geçerli en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir unvan için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı aday Sözlü Sınava çağrılır ve belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı fotokopilerini 21.09.2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar Vakıfa teslim edeceklerdir.3- Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.4- Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden;a) Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan)b) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan)c) Genel kültürü ve bilgi birikimi (20 puan)d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan)e) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puanf) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilecektir.5- Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 Büro görevlisi, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Mülakat komisyonu tarafından tutanak altına alınır ve atanmak üzere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.Komisyonca 3 adayın başarı sıralaması yapılarak “Mülakat Komisyonu”nun belirlediği aday Mütevelli Heyeti Kararı alınarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve onay alındıktan sonra “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” düzenlenerek görevine başlatılacaktır.6- Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir. 4-DİĞER HUSUSLAR1- Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.senpazar.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.2- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.3- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.4- Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat yeri: Şenpazar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Kaymakamlık Binası Kat: 2 Şenpazar / KastamonuŞenpazar SYD Vakfı : (366) 7881175(366) 7881177İLAN OLUNUR. 13.09.2012Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir ünvan için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı olarak belirleneceğinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olanwww.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden "SYDV personel alım ilanları" linkini kullanarak başvuru yapmaları zorunludur. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların İstenen Belgeleri Mülakat Tarihinden önce 21.09.2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar Vakfımıza teslim etmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 14.09.2012 21:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.