Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı(18 Eylül 2012)

  Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı     AĞLI İLÇESİ   SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI   BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ   PERSONEL ALIM İLANI   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

SYDV İlanları 18.09.2012, 15:25 18.09.2012, 15:25
Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı(18 Eylül 2012)

 

Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı

 

 

AĞLI İLÇESİ

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı...


 Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alımı


 


 


AĞLI İLÇESİ


 


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


 


BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ


 


PERSONEL ALIM İLANI


 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları ile 4857 sayılı İş yasası uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2012 tarih ve 14575 sayılı Personel Alım İşlemlerinin Yeniden Başlatılması konulu yazıları doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetinin 31/08/2012 tarih ve 2012/18-7 sayılı kararı ile bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve bir (1) adet “Büro Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli toplam iki (2) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.


 


KURUM BİLGİLERİ


 


Kurum Adı: Ağlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


 


Adres : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı AĞLI/KASTAMONU


 


Telefon : (366) 737 13 82


 


Faks : (366) 737 13 84


 


TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ


 


Açık İş Sayısı : 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi


 


1 (Bir) Büro Görevlisi


 


Başvuru Tarihleri : 14/09/2012- 21/09/2012 (Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)


 


Başvuru Adresi : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı AĞLI/KASTAMONU


 


İrtibat : Cemil TOPRAK / Vakıf Müdürü


 


1


 


PERSONEL UNVANLARI,İŞ TANIMLARI ;


 


Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;


 


-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütür,Mütevelli Heyetine sunulmak üzere ‘’Sosyal İnceleme Raporunu’’ hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür.06.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen;sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine,hedef kitleyi izlemeye,hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler.


 


Gerekli nitelikler;


 


- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak(ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Halkla İlişkiler,İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)


 


- işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak


 


-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


 


-İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek,işaret dili bilmek,bilgisayar programlarını kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.


 


-Büro Görevlisi:Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder,genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.


 


Gerekli nitelikler;


 


-En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak


 


-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


 


-Bilgisayar sertifikası(zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)


 


-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.


 


2


 


MESLEKİ ÖZELLİKLER


 


İşin Süresi : Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)


 


PERSONEL ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR;


 


Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.


 


A-GENEL ŞARTLAR


 


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


 


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,


 


7)Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak.


 


8)Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü,Muhasebeci,Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından her bir ünvanın iş tanımında belirlenen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek ,bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da anabilir.


 


9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.


 


B-ÖZEL ŞART


 


En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak,


 


 


 


MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER


 


Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek fotokopisini Vakıflara teslim edecektir.


 


1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (vakıftan temin edilecektir),


 


2- Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi,


 


3- Diploma aslı veya onaylı sureti,


 


4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


 


5- KPSS P3 sınav sonuç belgesi,


 


6- Adli sicil kaydı,


 


7- Yerleşim Yeri Belgesi,


 


8- Nüfus Kayıt örneği,


 


9- Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için),


 


10- Ehliyet fotokopisi(başvuru sırasında aslı görülecektir),


 


11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi(zorunlu değildir),


 


12- Varsa iş deneyim belgeleri.


 


3.DİĞER HUSUSLAR


 


Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


 


SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


 


1-) SINAV İLANI;


 


14 EYLÜL 2012 ile 21 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Ağlı Kaymakamlığı web sitesi (www.agli.gov.tr)’nde ilan ettirilecektir.


 


2-) BAŞVURU ;


 


14 EYLÜL 2012 – 21 EYLÜL 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,30’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online olarak başvuracaklar.


 


Başvurular sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.


 


3-) MÜLAKAT :


 


1) Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 21/09/2012 tarihinde Ağlı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.agli.gov.tr ilan edilecektir.


 


2) Mülakat sınavına hak kazanan adayların başvuru için istenen belgeleri 26/09/2012 günü saat 17:30’a kadar Ağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden ulaştırması zorunludur. Bu tarihten sonra gönderilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


3)Adaylar için Geçerli (2011 KPSS veya 2012 KPSS Sonuçları) KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. (Mülakata hak kazanan son kişinin KPSS P3 puanı ile aynı puanda olan adayların tamamı mülakata çağırılacaktır.)


 


4) Sözlü sınav(mülakat) Ağlı Kaymakamlığı toplantı salonunda 27/09/2012 tarihinde Saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.


 


5) Mülakat sınavı sonuçları www.agli.gov.tr adresinde, Vakıf Bürosu ve Hükümet Konağı ilan panosunda ilan edilecektir.


 


6) Mülakat sınavı sonucunda her bir pozisyon için en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek aday tespit edilecektir. Sınavı kazanan asil aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onaylamasına müteakip, kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.


 


7) Personele ; unvanı ,eğitimi kıdemi ve vakıfların il ilçe sınıflandırılmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir.Belirlenen ücretler ,her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ,Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında arttırılır.


 


16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırılması bazında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarında belirlenen ücret verilecektir.


 


8)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.


 


İLANEN DUYURULUR.

Yorumlar (0)
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Crystal Palace 16 22
10. Newcastle 16 22
11. Arsenal 15 19
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü