İzmir Kiraz SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

banner396

İzmir Kiraz SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

14 Eylül 2012 Cuma 21:35
İzmir Kiraz SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTAKLAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KİRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı...


 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTAKLAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜKİRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince 2 (iki) Belirsiz Süreli Sözleşmeli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı. 1-GENEL ŞARTLAR 1.1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,1.2 Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,1.3 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,1.4 Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,1.5 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,1.6 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.1.7 Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.1.8 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak, 2-ÖZEL ŞARTLAR 2.1 Vakıfta istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İletişim, Sosyal Hizmetler ve Hemşirelik Bölümlerinin birinden mezun olmak.2.2 ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.2.3 Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.2.4 Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)(Tercih sebebidir.)2.5 İşin süresi: Daimi(2 ay deneme süreli)2.6 İlan tarihi itibariyle yerleşim yeri adresi İzmir İli sınırları içersinde olmak. İlan tarihinden sonraki yerleşim yeri değişiklikleri kabul edilmeyecektir. 3-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1 Başvurular 10.09.2012 tarihinde başlayıp 18.09.2012 Salı günü saat 17:30’a kadar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden internet üzerinden yapılacaktır. 3.2 İnternet üzerinden başvuru yapan tüm adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilan süresinin bitimine kadar Vakfımıza elden teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyenlerin başvuru işlemi sonuçlanmış sayılmayacağından dolayı mülakat listesine giremeyeceklerdir.  a) KPSSP 3 Sonuç Belgesinin aslını veya onaylı suretini,b) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,c) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisini,d) Adli Sicil belgesi(son 1 ay içerisinde alınmış)e) İzmir İli sınırları içinde ikamet ettiğini gösterir onaylı yerleşim yeri belgesi.f) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Mülakat sonucu kazanan adaylardan istenecektir)g) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)h) Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge. NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı, sahte veya yanlış beyan veya belge ile müracaat ettikleri sonradan tespit edilenlerin mülakata çağrılsalar bile başvuruları geçersiz kabul edilecektir. 3.3 Mülakata, belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSS P3’ten en yüksek puan alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday alınacaktır. 3.4 Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online başvuru yaparken vermiş oldukları e-posta adreslerine sonuç, e-posta ile bildirilecek olup; ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 3.5 Mülakat 20.09.2012 tarihi Perşembe günü saat 11:30’da Kiraz Kaymakamlığında yapılacaktır. 3.6 Mülakat komisyonunca 2 asil 2 yedek aday belirlenecektir. 3.7 Mülakat sonucunda uygun görülen aday Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra SYGM tarafından işe alım ile ilgili gerekli kontroller yapılıp onaylandıktan sonra en geç 10 gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar. 3.8 Sözleşme imzalanma süresine kadar herhangi bir sebepten dolayı asil aday ile sözleşme imzalanmaması/imzalamaması durumda yedek aday ile SYGM onayından sonra en geç 10 gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlatılacaktır.4-DİĞER HUSUSLAR4.1 Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar. 4.2 İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek v.b. görevler.4.3 ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)4.4 ÇALIŞMA ŞARTLARI: Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer. Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.6-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıCumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad.No:24/1 Kiraz/İZMİRTelefon : 0(232) 572 30 03- 572 55 17 e-posta: izmir.kiraz@sydv.org.tr. T.C.AİLE VE SOSYAL POLİTAKLAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜKİRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince 1 (bir) Belirsiz Süreli Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı. 1-GENEL ŞARTLAR 1.1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,1.2 Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,1.3 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,1.4 Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,1.5 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,1.6 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.1.7 Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.1.8 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak, 2-ÖZEL ŞARTLAR 2.1 Vakıfta istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim, Halkla İlişkiler ve Eğitim Fakültesinden mezunu olmak.2.2 ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.2.3 Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.2.4 Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)(Tercih sebebidir.)2.5 İşin süresi: Daimi(2 ay deneme süreli)2.6 İlan tarihi itibariyle yerleşim yeri adresi İzmir İli Kiraz İlçesi sınırları içersinde olmak. İlan tarihinden sonraki yerleşim yeri değişiklikleri kabul edilmeyecektir. 3-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1 Başvurular 10.09.2012 tarihinde başlayıp 18.09.2012 Salı günü saat 17:30’a kadar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden internet üzerinden yapılacaktır. 3.2 İnternet üzerinden başvuru yapan tüm adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilan süresinin bitimine kadar Vakfımıza elden teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyenlerin başvuru işlemi sonuçlanmış sayılmayacağından dolayı mülakat listesine giremeyeceklerdir. a) KPSSP 3 Sonuç Belgesinin aslını veya onaylı suretini,b) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,c) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisini,d) Adli Sicil belgesi(son 1 ay içerisinde alınmış)e) İzmir İli Kiraz ilçesi sınırları içinde ikamet ettiğini gösterir onaylı yerleşim yeri belgesi.f) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Mülakat sonucu kazanan adaylardan istenecektir)g) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)h) Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge.  NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı, sahte veya yanlış beyan veya belge ile müracaat ettikleri sonradan tespit edilenlerin mülakata çağrılsalar bile başvuruları geçersiz kabul edilecektir. 3.3 Mülakata, belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSS P3’ten en yüksek puan alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday alınacaktır. 3.4 Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online başvuru yaparken vermiş oldukları e-posta adreslerine sonuç, e-posta ile bildirilecek olup; ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 3.5 Mülakat 20.09.2012 tarihi Perşembe günü saat 11:00’da Kiraz Kaymakamlığında yapılacaktır. 3.6 Mülakat komisyonunca 1 asil 1 yedek aday belirlenecektir. 3.7 Mülakat sonucunda uygun görülen aday Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra SYGM tarafından işe alım ile ilgili gerekli kontroller yapılıp onaylandıktan sonra en geç 10 gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar. 3.8 Sözleşme imzalanma süresine kadar herhangi bir sebepten dolayı asil aday ile sözleşme imzalanmaması/imzalamaması durumda yedek aday ile SYGM onayından sonra en geç 10 gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlatılacaktır. 4-DİĞER HUSUSLAR 4.1 Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.  4.2 İŞİN ÖZETİ: Vakfa gelen kişiler ile ilk görüşmeyi yapmak ve yardımlar ile ilgili bilgi vermek ve gerekiyorsa diğer kurumlara yönlendirmek. Yardımlar ile ilgili kayıtları sisteme kaydetmek. Haneler ile gerekli durumlarda iletişimi sağlamak. Gelen giden evrak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak v.b. görevler. 4.3 ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.6-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıCumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad.No:24/1 Kiraz/İZMİRTelefon : 0(232) 572 30 03- 572 55 17 e-posta: izmir.kiraz@sydv.org.tr.  

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.09.2012 21:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394