Isparta Şarkikaraağaç SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

banner396

Isparta Şarkikaraağaç SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

13 Eylül 2012 Perşembe 20:35
Isparta Şarkikaraağaç SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi...


 T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİSOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından 3 (Üç) adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir. BAKANLIK SİTESİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 18.09.2012EVRAK TESLİM TARİHİ: 21.09.2012 I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.6. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak7. ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011/2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak. Uygun görülen başvurulardan puan sırasına göre 1 asil ve 2 yedek aday olmak üzere toplam 9 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağırılacak adayların isimleri Şarkikaraağaç Kaymakamlığı internet sitesinden yayınlanacaktır.9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak .10. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.11. Bilgisayar Ofis programlarına ( Word, Excell, Powerpoint, Grafik tasarım ) hakim olmak. Varsa MEB onaylı sertifika sahibi olmak.12. Isparta İli ve İlçelerinde en az 3 aydır ikamet ediyor olmak13. Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler14. 5 yıl Şarkikaraağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmayı ve bu süre içerisinde Şarkikaraağaç’ta ikamet etmeyi taahhüt etmek.15. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)16. İşin Süresi: Daimi süreli (6 ay deneme süreli)17. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER: 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vakıfça Onaylı)2. 2011-2012 KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi3. Adli Sicil Belgesi4. Diploma Fotokopisi (Vakıfça onaylı)5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Zorunlu olmayıp, mülakata çağırılan adayların belgesi olması halinde istenecektir)6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)7. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)8. 2 adet renkli fotoğraf9. İş Talep /İşe giriş formu (Vakıftan temin edilir)10. En az B sınıfı ehliyet.11. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları anlaşılanların evrakları kabul edilmeyecektir.NOT: Genel ve özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter yada Vakfımızca onaylı sureti (diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Vakfımıza şahsen ulaştırılması gerekmektedir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.T.CAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞISOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİSOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından 1(Bir) adet “BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir. BAKANLIK SİTESİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 18.09.2012EVRAK SON TESLİM TARİHİ: 21.09.2012 I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.6. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “BÜRO GÖREVLİSİ” 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye, İktisat, İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak7. ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011/2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak. Uygun görülen başvurulardan sırasıyla 1 asil ve 2 yedek aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağırılacak adayların isimleri Şarkikaraağaç Kaymakamlığı internet sitesinden yayınlanacaktır.8. Muhasebe bilgisi ve deneyimine sahip olmak.9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak .10. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.11. Bilgisayar Ofis programlarına ( Word, Excell, Powerpoint, Grafik tasarım ) hakim olmak. Varsa MEB onaylı sertifika sahibi olmak.12. Isparta İli ve İlçelerinde en az 3 aydır ikamet ediyor olmak13. Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler14. 5 yıl Şarkikaraağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmayı ve bu süre içerisinde Şarkikaraağaç’ta ikamet etmeyi kabul etmek.15. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)16. İşin Süresi: Daimi süreli (6 ay deneme süreli)17. Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları tespit edilenlerin evrakları kabul edilmeyecektir.II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER: 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vakıfça Onaylı)2. 2011-2012 KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi3. Adli Sicil Belgesi4. Diploma Fotokopisi (Vakıfça onaylı)5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Zorunlu olmayıp, mülakata çağırılan adayların belgesi olması halinde istenecektir)6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)7. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)8. 2 adet renkli fotoğraf9. İş Talep /İşe giriş formu (Vakıftan temin edilir)10. Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları anlaşılanların evrakları kabul edilmeyecektir.NOT: Genel ve özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter yada Vakfımızca onaylı sureti (diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Vakfımıza şahsen ulaştırılması gerekmektedir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.09.2012 20:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394