Hatay Erzin SYDV Personel Alımı(14 Eylül 2012)

  ERZİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE   ? Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya).

Hatay Erzin SYDV Personel Alımı(14 Eylül 2012)

  ERZİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE   ? Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya).

14 Eylül 2012 Cuma 20:46
Hatay Erzin SYDV Personel Alımı(14 Eylül 2012)

 

ERZİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

 

? Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya)...


 ERZİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞISOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANITÜM ADAYLARIN DİKKATİNE ? Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar başka bir pozisyona başvuramazlar.? Adaylar tarafından yapılacak online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup; Vakıflarca özel şartlar bölümünde istenen evraklar süresi içinde teslim edilmeden, adaylar mülakata çağırılmayacaktır.? Başvurular Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden SYDV Personel alım ilanları kısmından online olarak yapılacaktır.BAŞVURU TARİHİ:10.09.2012/19.09.2012 TARİHLERİ ARASINDADIR.Vakıf ilanlarına başvuracak adayların aşağıdaki açıklamaları okumaları önemle duyurulur!SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAVAKIF PERSONELLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tüm il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde personel istihdam ederler.633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, "vakıfların çalışma usûl ve esaslarını belirlemekle"; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu, "vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamakla" görevlidir. Bu kapsamda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararı ile 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' belirlenmiştir. Belirlenen usul esaslar uyarınca;PERSONEL UNVANLARI, İŞ TANIMLARI;Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler. Gerekli nitelikler;* 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları) –Vakfımızca öncelikli olarak Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları alınacaktır.* İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011/2012 dönemleri) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak* Sosyal iletişim becerisine sahip olmakİhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.İŞE ALIM SÜRECİ;KPSS şartı bulunan kadrolar (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlanan ilanlara web sayfasından ön başvuruda bulunur.Adaylar başvurdukları pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar başka bir ilana başvuramazlar.Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini ilgili Vakfa teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.Mülakat neticesinde genel şartları ve varsa Vakıf tarafından belirlenmiş özel şartları taşıyan adaylardan iş için uygun görülen aday/ adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişiler Vakıflar tarafından işe başlatılır.PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011 ve 2012 dönemleri) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımakPERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;- Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.- 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.

Ünvan

6.sınıf ilçe

5.sınıf ilçe

4.sınıf ilçe

3.sınıf ilçe

2.sınıf ilçe

1.sınıf ilçe

4.sınıf il

3.sınıf il

2.sınıf il

1.sınıf il

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

2.867

2.897

2.925

2.954

2.982

3.011

3.068

3.097

3.126

3.154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.- Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.ÖZEL ŞARTLAR: a) Başvuranların Hatay ili Erzin İlçesinde ikamet etmeleri,b) Bilgisayar kullanıyor olmak,c) B Sınıfı Sürücü Belgesi olmasıd) Lisans mezunu olmak. İSTENİLEN EVRAKLAR:Sosyal yard.ve inc.görevlisi ile Büro Görv.İstenen Evraklar :Kişiler http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ internet adresi üzerinden online olarak başvuracaklar,Mülakata çağrılan kişiler 3 gün içerisinde aşağıdaki evrakları Erzin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza teslim edeceklerdir;Nüfus Cüzdan FotokopisiKPSS Sınav Sonuç BelgesiDiploma Suretiİkametgâh BelgesiAdli Sicil KaydıErkek adaylar için askerlik belgesi2 adet fotoğrafSağlık RaporuSürücü Belgesi


Son Güncelleme: 14.09.2012 20:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.