Gümüşhane Kürtün SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  Kürtün SYDV Personel Alım İlanı (1) (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi - 2 adet) KÜRTÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI     BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI     (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

Gümüşhane Kürtün SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  Kürtün SYDV Personel Alım İlanı (1) (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi - 2 adet) KÜRTÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI     BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI     (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

14 Eylül 2012 Cuma 20:45
Gümüşhane Kürtün SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

Kürtün SYDV Personel Alım İlanı (1)

(Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi - 2 adet)

KÜRTÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

 

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

 

(Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi...


 Kürtün SYDV Personel Alım İlanı (1)(Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi - 2 adet)KÜRTÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI  (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi - 2 adet)  Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 (iki) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.  Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerindenhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 10.09.2012 - 19.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Hükümet Konağı Kat 1Kürtün GÜMÜŞHANE adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Son Evrak teslim tarihi 21 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 ’ de sona erecektir.   1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:A)GENEL ŞARTLAR1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,( Erkek Adaylar İçin)5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,9) İş tanımında belirtilen özellikleri     B) ÖZEL ŞARTLAR     1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir bölümünden mezun olmak.2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.3) Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı olup , en az 6 aydır kürtün ilçesinde ikamet ediyor olmak.  2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER     1) Sözleşmeli Personel İş Talep Formu2) Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti3) (T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi4) 2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi5) 3 adet vesikalık fotoğraf6) Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu. (Sınav sonrası kazanandan istenecektir)7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi BİLGİ: (İnternet üzerinden başvurusunu yapan ve evrak teslim işlemini tamamlayan başvuranlar arasından, işe alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata alınır. Mülakata alım sürecinde, kişiler KPSS puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınır.)   3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER  1) Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir 2) Mülakata girecek olan personellere Mülakat tarihi, saati ve yeri daha sonra bildirilecektir.     4-DİĞER HUSUSLAR     1) Vakıflar Hukuk Tüzel Kişisi olduklarından, Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edilecektir. Kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atama yapılamaz. Bu nedenle yerleştirilen personel eş durumu, sağlık vb. nedenlerle nakil talebinde bulunamaz.  2) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir. Belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.     5-İŞE ALIM SÜRECİ  Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, fotokopilerinin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 21 Eylül 2012 tarihinsaat17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. Mülakat 25 Eylül 2012 tarihinde saat 10:00 da Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.Personel alımına ilişkin tüm duyurular aşağıdaki adreslerden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.  http://www.kurtun.gov.tr/  6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI     1) Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.   2) Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bitikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 2 yedek olmak üzere geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.  3) Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.4) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.5) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.   Abdulselam ÖZTÜRKKaymakamVakıf Başkanı  BAŞVURU ADRESİ : Başvurular; http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresine online yapılacaktır.  DUYURU ADRESİ : http://www.kurtun.gov.tr/  SYDV ADRESİ : Hükümet Konağı Kat 1Kürtün  İRTİBAT KİŞİLERİ : Vakıf Müdürü Kibar DÜZGÜN  Telefon : 0456 711 6949  AÇILAN İLANLARA BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YER     Başvurular; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün     http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx Adresinden online olarak yapılacaktır.KÜRTÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIBELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI(Büro Görevlisi -1 Adet)Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 (1) adet “Vakıf Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerindenhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 10.09.2012 - 19.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Hükümet Konağı Kat 1Kürtün GÜMÜŞHANE adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Son Evrak teslim tarihi 21 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 ’ de sona erecektir.1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: A)GENEL ŞARTLAR1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,( Erkek Adaylar İçin)5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,9) İş tanımında belirtilen özellikleriB) ÖZEL ŞARTLAR1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir bölümünden mezun olmak.2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.3) Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı olup , en az 6 aydır kürtün ilçesinde ikamet ediyor olmak.2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER1) Sözleşmeli Personel İş Talep Formu2) Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti3) (T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi4) 2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi5) 3 adet vesikalık fotoğraf6) Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu. (Sınav sonrası kazanandan istenecektir)7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesiBİlGİ:(İnternet üzerinden başvurusunu yapan ve evrak teslim işlemini tamamlayan başvuranlar arasından, işe alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata alınır. Mülakata alım sürecinde, kişiler KPSS puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınır.)3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1) Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir2) Mülakata girecek olan personellere Mülakat tarihi, saati ve yeri daha sonra bildirilecektir.4-DİĞER HUSUSLAR1) Vakıflar Hukuk Tüzel Kişisi olduklarından, Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edilecektir. Kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atama yapılamaz. Bu nedenle yerleştirilen personel eş durumu, sağlık vb. nedenlerle nakil talebinde bulunamaz.2) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir. Belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.5-İŞE ALIM SÜRECiAdaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, fotokopilerinin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 21 Eylül 2012 tarihinsaat17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.Mülakat 25 Eylül 2012 tarihinde saat 10:00 da Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.Personel alımına ilişkin tüm duyurular aşağıdaki adreslerden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.http://www.kurtun.gov.tr/6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI1) Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2) Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bitikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 2 yedek olmak üzere geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.3) Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.4) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.5) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Abdulselam ÖZTÜRKKaymakamVakıf BaşkanıBAŞVURU ADRESİ : Başvurular; http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresine online yapılacaktır.DUYURU ADRESİ : http://www.kurtun.gov.tr/SYDV ADRESİ : Hükümet Konağı Kat 1KürtünİRTİBAT KİŞİLERİ : Vakıf Müdürü Kibar DÜZGÜNTelefon : 0456 711 6949AÇILAN İLANLARA BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YERBaşvurular; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğününhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspxadresinden online olarak yapılacaktır.

Son Güncelleme: 14.09.2012 20:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.