Aydın Sultanhisar SYDV Personel Alımı

SULTANHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi) Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı.

Aydın Sultanhisar SYDV Personel Alımı

SULTANHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi) Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı.

13 Eylül 2012 Perşembe 13:23
Aydın Sultanhisar SYDV Personel Alımı

SULTANHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli

İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi)

Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı...


SULTANHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINAPERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLANİşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeliİstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi)Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmetli Görevlisi.1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA) GENEL ŞARTLAR1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.3 – 18 yaşını bitirmiş olmak4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişkisi olmamak5 – Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.B) ÖZEL ŞARTLARI. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:a. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından;- Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme Bölümlerinden mezun olmak.- Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.- Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.- İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.- Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak.b. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmakc. Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmekd. Sosyal iletişim becerisine sahip olmakII. Büro Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:a. En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından;- Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme Bölümlerinden mezun olmak.- Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.- Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.- İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.- Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak.b. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.c. Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmekd. Sosyal iletişim becerisine sahip olmakIII. Yardımcı Hizmetli Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:a. En az İlköğretim ve dengi okul mezunu olmak.b. Erkek adaylar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak.c- Kalorifer Ateşleyici Belgesi olmak.d. Yardımcı Hizmetli Görevlisi sistem üzerinden başvuru yapmayacaktır. İstenilen belgelerle birlikte Sultanhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edecektir.2– SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELERa. Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını; http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden 12.09.2012 - 21.09.2012 tarihleri arasında son gün olan 21.09.2012 tarihi mesai bitimi olan saat 17:30’ a kadar yapacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.b. Adaylar sadece bir tek unvana müracaatta bulunabilirler.c. Başvuru sonucunda tüm adaylar istenen belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini 26.09.2012 tarihi saat 17.30’a kadar Sultanhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, Hükümet Konağı Kat:2 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.d. Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.e. Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından “Evrak Teslim Alındı Belgesi” verilecektir.f. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat tarihi Sultanhisar Kaymakamlık ilan panosunda ve Sultanhisar Kaymakamlığı internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.g. Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir.h. Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.3 – BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELERAdayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgelera. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgesib. Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğic. KPSS P3 sonuç belgesid. Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)e. Erkek adaylar için askerlik durum belgesif. Adli sicil belgesig. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğrafh. Erkek adaylar için B sınıf sürücü belgesii. Bilgisayar sertifikasıj. Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece yerleştirmesi yapılan adaydan istenecektir.)4 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASIa) İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.b) Sultanhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Heyetince “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” “BÜRO GÖREVLİSİ” veya “YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili mülakata hak kazanan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.c) Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir.d) Adaylar mülakat heyeti tarafından, genel kültür, genel yetenek, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri vb. hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacak, adaylar değerlendirilirken Vakıf Görevlileri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme becerisi vb. gibi özellikler dikkate alınacaktır.e) Mülakattan sonra alınacak personel için EK(VI) personel işe giriş formu doldurularak sonuç sistem üzerinden genel müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde genel müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir ve işe başlatılır.f) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.g) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.h)Yeni işe başlayanlar için deneme süresi üç ay olup, taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden online olarak yapılacaktır.Kurum Adı :Sultanhisar SYDV Başkanlığıİrtibat Telefon: 0256 3512384


Son Güncelleme: 13.09.2012 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.