TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak!

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından, 8. dereceli 10 (on) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak. İşte detaylar...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 12.02.2019, 15:03 12.02.2019, 22:00
7527
TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak!

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından, 8. dereceli 10 (on) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak. İşte detaylar...

I - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

(1) ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 75 (yetmiş beş) ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 (iki yüz) kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır).

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı olan genel şartları taşımak.

(3) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir).

(4) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.

(5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

(7) TEDAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.

(8) Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “II-SINAV BAŞVURUSU” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

II - SINAV BAŞVURUSU

(1) Giriş sınavına katılmak için başvurular 15/02/2019 tarihinde başlayacak olup, 15/03/2019 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

(2) Başvurular, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) yayımlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Kat: 13
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir.

(3) Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

III - BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

(1) Başvuru Formu (www.tedas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır).

(2) KPSS Sonuç Belgesi.

(3) Başvuru tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce çekilmiş 2 (iki) adet renkli vesikalık fotoğraf.

(4) Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin, ilgili merci tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı suretleri (Diploma veya bitirme belgesinin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEDAŞ Teftiş Kurulu
Başkanlığınca da onaylanabilecektir).

(5) Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IV - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

(1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 22/03/2019 tarihinde www.tedas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

(2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Adaylık Belgeleri” 09/04/2019-21/04/2019 tarihleri arasında “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Kat: 13 Balgat-Çankaya /ANKARA” adresinde adaylara şahsen elden teslim edilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, Adaylık Belgelerini yazılı sınav tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir.

(3) Adaylar giriş sınavına, TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek fotoğraflı “Adaylık Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaporttan herhangi birini
sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir.

V - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

(1) Hukuk;

a) Anayasa Hukuku,
b) Ceza Hukuku (Ceza Kanununun Genel Hükümler başlıklı 1’inci kitabı ile zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma, belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma cürümleri),
c) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
ç) Borçlar Hukuku (Borçlar Kanununun Genel Hükümler kısmı ile Kira, Hizmet, Eser ve Kefalet Sözleşmeleri),
d) Ticaret Hukuku (Ticaret Kanununun başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1’inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3’üncü kitapları),
e) İş Hukuku.

(2) İktisat;

a) İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

(3) Maliye;

a) Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gelirleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

(4) Muhasebe;

a) Genel muhasebe,
b) Bilanço analizi ve teknikleri,
c) Ticari hesap.
(5) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

VI - YAZILI SINAVIN TARİHİ VE YERİ

(1) Yazılı Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (ANKÜSEM) 21/04/2019 Pazar günü 10:00 - 12.30 saatleri arasında (150 dakika) tek oturum halinde, Ankara’da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir
aday sınava alınmayacaktır.

(2) Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer “Adaylık Belgesinde” belirtilecektir.

VII - SINAVIN ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV SONUCUNA İTİRAZ

(1) Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.
(2) Yazılı sınav çoktan seçmeli (5 seçenekli) test usulünde yapılacaktır.
(3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
(5) Yazılı sınavda, her bir sınav konu grubundan 25’er adet olmak üzere toplam 125 adet soru sorulacaktır.
(6) Yazılı sınav puanının tespitinde; alan bilgisi puanı %90, yabancı dil puanı ise %10 olarak ağırlıklandırılır.
(7) Yazılı sınav sonucunda adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanarak başarı sırasına konulur. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puanın altında olmamak koşuluyla sözlü sınava, en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 20 (yirmi) aday çağrılacaktır.
(8) Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 20’nci aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(9) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, www.tedas.gov.tr internet adresinden ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.
(10) Sözlü sınav, yazılı sınav konu gruplarından yapılır. Sözlü sınavda ayrıca, adayların zekâ, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
(11) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 (yetmiş) puandan az olmaması şarttır.
(12) Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.
(13) Giriş sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa (başarı gösterenlerin sayısı 10 kişiden fazla olursa) giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yazılı sınav notu üstün olana sıralamada öncelik verilir.
(14) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaklardır. Bu süre bittikten sonra gelen itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar 5 (beş) iş günü içinde
değerlendirilip ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilanından, sözlü sınava itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde bir dilekçeyle TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 15 (on beş) gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
(15) Giriş sınavını kazanan adayların listesi www.tedas.gov.tr internet adresinden ilan edilir ve ayrıca kendilerine gerekli tebligat yapılır.
(16) Sınavla ilgili olarak (0312) 215 53 39 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:48
Öğle 12:44
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 14 19
10. Arsenal 14 19
11. Burnley 15 18
12. Bournemouth 15 16
13. West Ham 15 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 15 15
16. Brighton 14 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6