Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Eğitimi Hizmet Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar için hizmet kurası ilanı yayımlandı.

banner396

Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Eğitimi Hizmet Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar için hizmet kurası ilanı yayımlandı.

31 Mart 2016 Perşembe 10:47
Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Eğitimi Hizmet Kurası İlanı
Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar için hizmet kurası ilanı yayımlandı. 

Sağlık Bakanlığı 68. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ilan metni yayımlandı. Yayımlanan hizmet kurası metninde iller ve bağlı olan yerleşim yerlerinin tablosu, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyo - ekonomik gelişmişlik sıralamasında 5. ve 6. grup ilçeler tablosu yayımlanmıştır. 

Yayımlanan Sağlık Bakanlığı hizmet kurası ilan metni şöyle;

68. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

a) Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.

b) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler kura günü internet adresinde ilan edilecektir.

c) Tebligat yerine geçecek ilan, internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur.

ç) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63'üncü madde hükümleri dikkate alınır.

A- GENEL ESASLAR:

1- DHY atamaları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY' lilerin atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3- DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.

4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.

5- DHY' yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.

6- DHY süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

7- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

8- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını;

a) Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; çalıştıkları kurum amirine veya notere, diğer adaylar notere onaylatacaklar,

b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Kaydı Durum Belgesini, onaylatılan tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.

9- Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

10- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

11- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. 

B- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) MAZERET DURUMU (EŞ ve SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI:

1- Mazeret nedeniyle atama talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası' na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.

2- Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler ile birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge gönderenler, hatalı başvuru formu olanlar, mazereti uygun görülmeyenler ile Ön Başvuru Formunu ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adrese ulaştırmayanlar "A-GENEL ESASLAR" a göre kuraya dahil edileceklerdir.

3- Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere tercihte bulunabileceklerdir.

EVVELCE DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLERİN DİKKATİNE!

C- 6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi Kapsamından Faydalanmak İsteyenlere Ait Yerleştirme Kurası Başvuru Esasları:

1- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına eklenen 6514 Sayılı Kanunun 43. maddesi "Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar Devlet Hizmeti

Yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar." hükmü gereği kapsam dahilindeki adaylar;

a) 2014/6918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan iller (Ek-1 sayılı liste) ile Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan 5. ve 6. grup ilçelere (Ek-2 sayılı liste) bağlı yerleşim yerlerinde evvelce Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olup bu kuraya tabi olanlar PBS üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde başvurabileceklerdir. Başvuruda bulunmayanlar bu haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

2- Başvurusunu yapan adaylar PBS üzerinden alacakları Ön Başvuru Formunun çıktısını imzalayarak, Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Belge göndermeyenler, eksik veya hatalı başvuru formu olanlar ile komisyon tarafından başvurusu ret edilenler ile Ön Başvuru Formunu ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adrese ulaştırmayanlar "A-GENEL ESASLAR" a göre kuraya dahil edileceklerdir.

3- Komisyon tarafından başvurusu kabul edilenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere tercihte bulunabileceklerdir.

- Eş/Sağlık mazeretine müracaat edenlerden aynı zamanda '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi' kapsamına giren adaylar istekleri dahilinde her iki kuraya da (Eş/Sağlık Mazereti ve '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi Kapsamından Faydalanmak İsteyenlere Ait Yerleştirme Kurası') müracaat edebilecekler ve her iki başvuruya ait belgelerini yukarıdaki esaslar doğrultusunda gönderebileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapanların her iki başvurusunun kabul edilmesi halinde sadece Eş/Sağlık Mazereti Kurası için açılan münhal yerlere tercihte bulunabileceklerdir.

D) 55-56-57-58-59-60-61-62.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülerinin Dikkatine:

1) Daha önce gerçekleştirilen 55-56-57-58-59-60-61.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuralarında atanıp 28 Nisan 2016 Perşembe tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri devam eden ve halen görevde olan kişilerden; '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi İle 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 nci Fıkrasına Eklenen Hüküm Kapsamında Yapılacak Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Yer Değişikliği Kurası', '60. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası' ve '61. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası' kuralarında 43. Madde kapsamında başvuruda bulunup da 2514 Sayılı Kanun Kapsamında evvelce Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlayan ve başvuruları reddedilen kişiler ile 55-56-57-58-59-60-61-62.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuralarında atanıp 28 Nisan 2016 Perşembe tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri devam eden ve halen görevde olan kişilerden '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi İle 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 nci Fıkrasına Eklenen Hüküm Kapsamında

Yapılacak Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Yer Değişikliği Kurası', '60.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası', '61. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası' ve '62. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası' kuralarında değişik nedenlerle 43. Madde kapsamındaki kuraya başvuruda bulunamayan kişiler için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.vhgm.saglik.gov.tr) bu kura için yayımlanan duyuruda belirtilen tarih içerisinde talepte bulunanların isimleri '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi Kapsamından Faydalanmak İsteyenlere Ait Yerleştirme Kurası' için bir defaya mahsus olmak üzere başvuruda bulunmaları için bu kurada ilan edilmiştir.

2) Bu maddenin l.fıkrasına göre ismi ilan edilen kişilerden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dışında diğer kurumlarda görev yapan personelin görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı görev yeri belgesi ve DHY' li olarak göreve başladığı tarih ve kalan DHY süresini (izin ve rapor vs detaylı belirtilecek) gösteren onaylı belgeyi imzalı PBS Ön Başvuru Formu ile birlikte ekte belirtilen takvim çerçevesinde göndermeleri gerekmektedir.

3) Bu maddenin l.fıkrasından faydalanacak kişiler sadece '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi Kapsamından Faydalanmak İsteyenlere Ait Yerleştirme Kurası' için başvuru yapabileceklerdir. Başvuruları Komisyonca kabul edilenler '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi Kapsamından Faydalanmak İsteyenlere Ait Yerleştirme Kurası' na dahil edilecek olup, bu kapsamda açılan yerleri ekte belirtilen takvime göre tercih edebileceklerdir. Başvurusu komisyonca reddedilenler, PBS Ön Başvuru Formu imzasız olanlar, PBS Ön Başvuru Formu ve belgelerini göndermeyenler kuraya giremeyecek ve halen görev yaptıkları yerde çalışmaya devam edeceklerdir.

Komisyonca ön başvuruları kabul edilenlerden; tercihte bulunmayan, PBS Tercih Başvuru Formunu göndermeyenler, PBS Tercih Başvuru Formunu vaktinde belirtilen adrese ulaştırmayan, PBS Tercih Başvuru Formunu çalıştıkları kurum amirine veya notere onaylatmayanlar '6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesi Kapsamından Faydalanmak İsteyenlere Ait Yerleştirme Kurası' için açılan yerlere Genel Kura ile yerleştirileceklerdir.

MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER:

a-Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formuna ek olarak;

1- Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar için; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,

2- Eşi diğer Kurumlarda görev yapanlar için; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli.

3- Eşi Başasistan veya asistan olanlar için; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini göndereceklerdir. (Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilmelidir.)

4- Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden Komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS başvurusu esnasında evli olmadıkları MERNİS kayıtlarından tespit edilenlerin noter onaylı evlenme cüzdanı örneği göndermeleri gerekmektedir.

b-Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formuna ek olarak;

1- Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği gönderilecektir.

2- Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;

a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,

b) bu kişilere ait T.C Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan dilekçesi,

c) vasilik kararının aslı veya onaylı örneği gönderilecektir.

KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINDA YER ALAN 5. VE 6. GRUP İLÇELER
 Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf Mal Bildirim Formu Askerlik Durum Belgesi Adli Sicil Durum Belgesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48'inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

LÜTFEN DİKKAT!

Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kadrosu ile tamamlayıp Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.03.2016 11:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394