Yeni Bir Parti'den KPSS, Mülakat ve Memur Olma Açıklaması!

Yeni Bir Parti ismi ile açılan web sitesi gündeme bomba gibi düştü. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacak yeni parti iddiaları YeniBirParti.org sitesinin yayına alınması ile birlikte iyice kuvvetlendi. Yeni Bir Parti'nin web sitesinde Politikalar sıralanırken KPSS, Mülakat ve Memur Olma ile ilgili vaat kısmı dikkat çekti.

Yeni Bir Parti'den KPSS, Mülakat ve Memur Olma Açıklaması!

Yeni Bir Parti ismi ile açılan web sitesi gündeme bomba gibi düştü. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacak yeni parti iddiaları YeniBirParti.org sitesinin yayına alınması ile birlikte iyice kuvvetlendi. Yeni Bir Parti'nin web sitesinde Politikalar sıralanırken KPSS, Mülakat ve Memur Olma ile ilgili vaat kısmı dikkat çekti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:21
Yeni Bir Parti'den KPSS, Mülakat ve Memur Olma Açıklaması!

Yeni Bir Parti ismi ile açılan web sitesi gündeme bomba gibi düştü. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacak yeni parti iddiaları YeniBirParti.org sitesinin yayına alınması ile birlikte iyice kuvvetlendi. Yeni Bir Parti'nin web sitesinde Politikalar sıralanırken KPSS, Mülakat ve Memur Olma ile ilgili vaat kısmı dikkat çekti.ü

Sitede yer alan kısım şöyle;

Türkiye, dünya siyasetinde etkili süper güç bir devlet olmak için yeterli sayıda, nitelikte ve donanımda insan kaynağına sahiptir. Ancak ülkemiz, insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanamamaktadır. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye, belirli bir stratejiden yoksun eğitim ve işgücü politikaları yüzünden, insanlarını ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı alanlara yönlendiremeyen ve böylece insan sermayesini ve kaynaklarını israf eden bir ülke konumundadır.

Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere eğitim kurumlarımız, iş dünyasının aradığı nitelikte mezun üretememekte ve ayrıca plansız ve belirli bir stratejiden yoksun kontenjan belirlenmesi nedeniyle, pek çok bölüme ihtiyaç duyulandan çok fazla sayıda öğrenci yerleştirilmektedir. Bunun neticesinde de, eğitimini aldığı alanda iş bulamayıp işsiz kalan veya uzun yıllar emek vererek aldığı eğitimle alakasız işlerde çalışmak zorunda kalan ve israf edilen insan kaynakları sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır.

Ülkemizin orta gelir tuzağı denilen ekonomik eşiği geçebilmesi, ancak yüksek katma değer oluşturan sektörlere yatırım yapılabilmesi ile mümkündür. Yüksek katma değer ise bilgi ve teknoloji yoğun mal üretilen sektörlerle gerçekleşmekte ve bu sektörler; temel bilimler ve matematik donanımlı, sorunları tespit etme ve çözüm üretebilme becerisine sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireylere ihtiyaç duymaktadır.

Ülke olarak hala bu becerilere ve donanıma sahip yeterli sayıda bireyler yetiştiremediğimiz ya da yetişen bireylerimizi sağlıklı stratejiler doğrultusunda yönlendiremediğimiz için, ekonomimiz hala düşük katma değer oluşturan mal ve hizmetlere dayanmaktadır.

Bu olumsuzlukları gidermek için aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 

Ülkemizin mevcut insan kaynakları detaylı bir şekilde analiz edilecek ve kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesi için geniş istişarelere dayalı bir Türkiye İnsan Kaynakları Strateji oluşturulacaktır. Ayrıca bu Strateji ile uyumlu bir perspektifle ve geniş istişareler neticesinde ilk, orta ve yükseköğretimi kapsayacak Türkiye Eğitim Stratejisi oluşturularak bu alanlarda reform niteliğinde icraatlar gerçekleştirilecektir. Liyakat, kamu insan kaynakları yönetiminin en önemli ve vazgeçilmez prensibi haline getirilecektir. Kamuda üst düzey dâhil tüm kadrolar ve idari görevler için liyakat şartları, objektif bir şekilde belirlenerek kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği; daire başkanı, genel müdür yardımcılığı ve genel müdür kadrolarını da içerecek ve keyfiliği önleyecek şekilde güncellenecek ve kurumların boşalan kadrolar için her yıl düzenli olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmaları zorunlu hale getirilecektir. Boşalan idari kadroların vekâletle doldurulması, bir yılı geçmeyecek şekilde sınırlandırılacaktır. Boşalan tüm idari kadrolar ve bu kadrolara atanma şartları, kurumların web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılarak müracaat prosedürü ilan edilecek ve müracaat edip gerekli şartları en üst nitelikte karşılayan üç aday, atama makamlarına sunulacaktır. Atama makamları, kendilerine sunulacak bu üç aday arasından birini seçerek atamayı derhal gerçekleştirmekle yükümlü olacaklardır.

Kamudaki maaş sistemi basitleştirilecek; maaşlar, ek göstergeler ile emeklilik ve diğer özlük hakları, yetki ve sorumluluklarla paralel olarak yeniden düzenlenecek ve eşitsizlik ve dengesizlik nedeniyle yaşanan mağduriyetler giderilecektir. Kamu personelinin statüleri tekrar düzenlenecektir. Sözleşmeli personel uygulamasına son verilecek ve halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan tüm personel ile sözleşmeli statüde çalışan uzman erbaşlar, kadroya geçirilecektir. Eş durumu nedeniyle tayin bekleyen ve aile bütünlüğü bozulan kamu personelinin sorunlarının çözümü ve aile bütünlüğünün sağlanması için ivedilikle tedbirler alınacaktır. Bir eş için norm kadro yetersizliği dolayısıyla tayin imkânı olmadığı takdirde, tayin hakkı olmayan diğer eş için de tayin isteme veya eşinin bulunduğu ilde geçici görevlendirme talep etme hakkı getirilecektir. Belirli bir stratejisinden uzak şekilde çıkarılan teşkilat düzenlemeleriyle, özellikle son sekiz yıl içinde kamuda çok sayıda şahsa bağlı kadro, müşavir vb. “kızak kadro” oluşturulmuştur. Her ay (ortalamanın üstünde yüksek) maaşlar almaya devam eden bu yetişmiş insan kaynağı, hizmetlerinden yararlanılmayarak heba edilmektedir. Bu kadrolardan istifade edilebilecek olanlar aktif görevlere iade edilecek veya sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezlerine yönlendirilerek, birikimlerini topluma ve özellikle de gençlere aktarmaları teşvik edilecektir. Kamuda mesai saatleri dışında fazla çalışmalar, belirli bir saati geçmeyecek şekilde sınırlandırılacak ve adil bir şekilde ücretlendirilecektir. Başta emniyet personelimiz olmak üzere hiçbir kamu personeli, keyfi uygulamalarla standart sürelerin dışında çalıştırılamayacaktır.

Kamu Kurumlarının merkezi sınav (KPSS) dışında kendi sınavlarıyla veya sadece mülakat yaparak personel alımına son verilecektir. Tüm kamu kadrolarına personel alımı, merkezi sınav ve merkezi mülakat değerlendirme puanlarına göre yapılacaktır. Kamu kurumlarına personel alımında ve görevde yükselmede, bütün vatandaşlarımıza eşit yaklaşılacaktır. Din, mezhep, tarikat, cemaat, ırk, siyasal görüş, hemşericilik veya her hangi bir guruba mensubiyet ve aidiyet ayrımı yapılmayacaktır. İşe alımlarda adamını bulma, torpil yapma ve kayırmacılık gibi uygulamalar tamamen sona erdirilecektir. Hak eden, hak ettiği işe veya makama hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ulaşabilecektir. Kamu görevlerine atamalarda torpil ve kayırmanın olmaması için işe alımlarda kurumların kendileri tarafından gerçekleştirilen mülakat uygulamaları kaldırılacaktır. Torpil ve kayırmaya açık olan kurumların kendi mülakatları yerine, adayların psikolojik durumlarının, görgü kurallarına riayetlerinin ve temsil kabiliyetlerinin objektif bir şekilde ölçülerek puanlanacağı Genel Mülakat Değerlendirmesi (GMD) merkezleri oluşturulacaktır.

Bu merkezler, her ilden kolay ulaşım sağlanabilecek şekilde Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurulacaktır. Her merkezde, aynı anda en az 3 mülakatın yapılabileceği 5’er kişilik uzmanlardan oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Adayların hangi komisyonda sınava girecekleri, mülakat günü bilgisayar tarafından otomatik olarak belirlenecektir. Süresi ve puanlanacak konuların önceden belli olacağı mülakatlarda, her komisyon üyesi adaylara ayrı ayrı puan verecektir. Verilen puanların ortalaması, Genel Mülakat Değerlendirmesi puanı olarak KPSS puanı gibi tüm kurumlarda geçerli olacaktır. Kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar, müracaat edecekleri tüm kurumlara ibraz edebilecekleri bu puanlar için senenin herhangi bir dönemi için randevu alarak mülakata katılabilecektir.


KPSS ve GMD puanı ortalamalarına göre yapılacak sıralamalarda, açılan kadro sayısı kadar en yüksek puana sahip aday, müracaat ettikleri kurumlara merkezi atamayla yerleştirilecektir. Böylece siyasi, etnik, ideolojik, cemaatsel, hemşericiliğe dayalı vb. her türlü kayırmanın önüne geçilecektir. Oluşturulacak komisyon üyelerinin objektif davranmamaları durumunda karşılaşacakları ağır müeyyideler getirilecektir. Mülakatlar, görüntülü olarak kaydedilecek ve verilen notlara itiraz durumunda görüntülere dayalı olarak itirazı değerlendirecek bir üst merci oluşturulacaktır.

Sitenin biz kimiz kısmında ise şu ifadelere yer verildi.

Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan Partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır. Kadromuzda kamuoyunun yakından tanıdığı ve tanımadığı kişiler olabilecektir.

Şu an için hakkımızda aşağıdaki genel bilgileri vermeyi uygun görüyoruz. Aşağıda sayılan ilkeleri benimseyen ve kadromuza katılmak, il ve ilçe teşkilatlarımızda görev almak veya maddi destek vermek isteyen vatandaşlarımız, iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirler.


Biz; AK Parti iktidarının 16 küsur yıllık iktidarı boyunca başarıları ve başarısızlıklarıyla tarihe geçtiğini, bu iktidarın artık yorulduğunu ve milli menfaatlerimizin bayrağın daha liyakatli, temiz ve genç kadrolarca devralınmasını gerektirdiğini düşünen sorumluluk bilinci yüksek bir kadroyuz.

Biz; siyasete yeni bir anlayış, taze kan ve heyecan getirecek, ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanacak milli bir kadroyuz.

Biz; Türkiye'nin tüm renklerini temsil eden ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz.

Biz; vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir kadroyuz.

Biz; dünya görüşleri birbirinden farklı ancak bu farklılıkları saygıyla karşılayan ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda bir araya gelerek ülkemizi her alanda gelişmiş dünya ülkeleri seviyesine çıkarmayı hedefleyen icraat odaklı bir kadroyuz.

Biz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı herkesin ortak çıkarı olan daha müreffeh, daha özgürlükçü, daha demokratik ve daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf etmeyi bir görev ve sorumluluk olarak gören ve Süper Güç Türkiye idealimizi gerçekleştirebilecek bilgi, tecrübe ve donanıma sahip liyakatli bir kadroyuz.

Biz; ortak akla ve istişareye önem veren, yeni fikirlere, önerilere ve yapıcı eleştirilere açık bir kadroyuz.

Biz; sırtını milletimiz dışında hiçbir güce dayamadan, sadece milletimizin sağduyusuna ve ferasetine güvenerek yola çıkan milli bir kadroyuz.

Genç, temiz, ülkü sahibi, her görüşe saygılı, ortak akla önem veren ve aynı zamanda devletin yapısını ve işleyişini iyi bilen, hızlı karar alabilecek ve liyakat sahibi kadrolardan oluşan Partimiz, milletimizin dertlerine derman olacak ve ülkemizi her alanda gelişmiş ülkelerden de ileri bir seviyeye ulaştıracaktır.

Yeni Parti, başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı ülkemizin süper bir güç olmasını hedefleyen yeni bir ülkü etrafında birleştirecek ve bir yandan demokratik hak ve özgürlükler açısından, diğer yandan da ekonomik gelişmişlik ve kalkınma açısından kısa zamanda çok önemli icraatlara imza atacak ve milletimizi madden ve manen zenginleştirecektir.

Yeni Parti, kendisini siyasi yelpazenin sağında, Merkez Sağda konumlandırmaktadır. Yeni Parti, her türlü aşırılığa ve vatandaşlarımızın din, mezhep, ideoloji ve etnik kökenler itibariyle ötekileştirilmesine ve kutuplaştırılmasına şiddetle karşıdır.

Yeni Parti, her anlayıştan vatandaşımızın bünyesinde kendisine yer bulabileceği ve düşüncelerini ifade edebileceği birleştirici ve demokratik bir anlayışı benimsemektedir.

Yeni Partinin misyonu, milletimize bir ideolojiyi veya hayat tarzını dayatmak değildir. Yeni Partinin misyonu; tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla ve adeta bir seferberlik halinde ülkemizi ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın başat güçlerinden biri haline getirmek ve vatandaşlarımıza gelişmiş ülkeler düzeyinde müreffeh bir hayat sunarak milletimizi zenginleştirmektir.

Gelişmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, gelişmiş sosyal ve kültürel yapısı ve güçlü ordusuyla; dosta güven veren, düşmana korku salan, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durabilecek Süper Güç Türkiye, Yeni Partinin yegâne amacıdır.

Gayret bizden, destek milletimizden, başarı Allah'tan...

Kaynaklar; yenibirparti.org

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.02.2019 20:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Umut 6 ay önce

Demezlermi bu kadar torpil ve adam kayırma kimin döneminde fetöcülerle birlikteydiniz 15 yıl demekki işinize gelmedi adaletli eşit davranmak bu kadar kul hakkının altından kalkabilecekmisiniz akp+fetö aynı şeyler börtecine siber tim torpil yazın googleye akp nin yaptığı kayırmaları görün.