Üniversite Mezunu Kamu İşçilerine Kadro Müjdesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'ne üniversite mezunu kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi ve görevde yükselmesi, diğer memurlar ile ilgili eşit haklara sahip olması hakkında kanun değişikliği teklifinde bulundu.

Üniversite Mezunu Kamu İşçilerine Kadro Müjdesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'ne üniversite mezunu kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi ve görevde yükselmesi, diğer memurlar ile ilgili eşit haklara sahip olması hakkında kanun değişikliği teklifinde bulundu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:49
Üniversite Mezunu Kamu İşçilerine Kadro Müjdesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'ne üniversite mezunu kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi ve görevde yükselmesi, diğer memurlar ile ilgili eşit haklara sahip olması hakkında kanun değişikliği teklifinde bulundu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif ile; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, memur kadrolarına geçirilmeleri hedeflenmektedir.

ÜNİVERSİTE MEZUNU KAMU İŞÇİLERİNE KADRO MÜJDESİ

TBMM'ne verilen kanun teklifi komisyon tarafından incelendikten sonra görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu'na gönderilecek. Eğer teklif kabul edilirse, üniversite mezunu kamu işçileri kadro alabilecek ve böylelikle görevde yükselme hakkında da sahip olacak. Ayrıca tüm memurlar gibi eşit özlük halarından da faydalanabilecek.

TBMM'ne sunulan kanun teklifinin gerekçesi şöyle;

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, memur, sözleşmeli memur statüsünde personel ile işler yürütülmektedir. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan üniversite mezunu işçiler, yıllardır çalıştıkları kurumlarda diplomalarındaki mezuniyet alanları ile ilişkili işleri yaparken, uzmanlık alanları dışında farklı işlerde çalıştırılan işçilerde bulunmaktadır. Kurumlarında yan yana çalışan memur ve sözleşmeli çalışanlar, aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, ayni işi yapmalarına rağmen, statüleri farklıdır ve eşit ise eşit ücret ve aynı özlük haklarından yararlanamamaktadir.

Üniversite mezunu işçiler işçi statüsünde olduklarından, kurumları üniversiteli işçileri istediği yerde ve pozisyonda çalıştırabilmektedir. Ancak üniversiteli işçiler memur ve sözleşmeli çalışan arkadaşları gibi unvan kullanamamakta, şef, müdür yardımcısı ve müdürlük gibi makamlara yükselememekte tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından yararlanamamakta, meslekleri ile ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere katılamamaktadırlar.

Üniversiteli isçilerin özlük haklarının yeterli olmayışı, çalışma barışını bozmakta, bu kişilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Üniversite mezunu olup, isçi olarak çalışanların, memur kadrolarına geçirilmeleri çalışma barışı ve Anayasal eşitlik ilkesinin de gereği olarak ortada durmaktadır.

Bu statüde çalışanların büyük bir bölümü, Anayasanın 128. Maddesi hükümlerinde belirtilen vasıfları taşıyan veya çalışarak okuyup nitelik ve vasıf kazanarak başkaca meslek dalında kendini geliştiren "Üniversite Mezunu işçiler" inde memur yapılması çalışma barışı açısından önemli bir mesafenin alınmasını sağlayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atamalarının gerçekleştirilmesi bu personelin geleceğe yönelik önlerindeki engelleri kaldıracak, bu kişilerin, tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarının çözümünü sağlayacak, her şeyden önemlisi çalışma barışı işyerinde huzur ve motivasyonu kuvvetlendirerek verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, memur kadrolarına geçirilmeleri hedeflenmiştir.

MADDE 2- Kanunun yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Kanunun yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇICI MADDE 42 - 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (Il) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında; iştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklari ile müesseseleri, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlar ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlarda; İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli veya daimi statüde çalışanlardan ön lisans ve lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarlyla sınırlı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına kurumlarınca atanırlar.

657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen sureler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarlyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına kurumlarınca atanırlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre işçi pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sureleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylı derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun  ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında kamu isçilerinin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir isteme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle bu madde kapsamında birinci fıkrada belirtilen altı aylık surenin bitiminden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.12.2018 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İ 4 ay önce

Sen okuyana goremi kadro verip oy aliyon lise ilköğretim adam degilmi

Avatar
Ahmet 4 ay önce

Peki o zaman bu durum yeni işe başlayacaklar için de geçerli olacak mı?

Misafir Avatar
Nahit 4 ay önce @Ahmet

Evet, eğerkanun kabul edilirse, yeni memur olan üniversite mezunları için de aynı durum geçerli olacaktır.

Beğenmedim! (1)
Avatar
Enes 4 ay önce

Acaba bu kanun sürekli mi yoksa geçici mi olarak degistirilecek ?

Avatar
Ahmet 4 ay önce

Peki o zaman bu durum yeni işe başlayacaklar için de geçerli olacak mı?

Avatar
Ahmet 4 ay önce

Peki o zaman bu durum yeni işe başlayacaklar için de geçerli olacak mı?

Avatar
Ahmet 4 ay önce

Peki o zaman bu durum yeni işe başlayacaklar için de geçerli olacak mı?

Avatar
Ahmet 4 ay önce

Peki o zaman bu durum yeni işe başlayacaklar için de geçerli olacak mı?

Avatar
Ergun 1 ay önce

Sonucu ne oldu peki :)