SGK görevde yükselme sınavı açtı

T.

banner396

SGK görevde yükselme sınavı açtı

T.

13 Şubat 2014 Perşembe 11:36
SGK görevde yükselme sınavı açtı

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeliginin Hizmet Grupları baslıklı 5 inci maddesinde yer alan unvanlardan Kurumumuzda bos bulunan Sube...


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Daire BaşkanlığıGÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANIKurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeliginin Hizmet Grupları baslıklı 5 inci maddesinde yer alan unvanlardan Kurumumuzda bos bulunan Sube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Sef ve Memur kadroları için söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca "Görevde Yükselme Sınavı" yapılacaktır.Sınav 05/04/2014 tarihinde GAZ_SEM (Gazi Üniversitesi Sürekli Egitim Uygulama ve Arastırma Merkezi) tarafından Ankara'da yapılacak olup, sınav basvuruları 13- 21/02/2014 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Sınava girebilecek personel ve birim yöneticilerinin ekteki sınav kılavuzunu dikkatle okumaları ve kılavuzda belirtilen ilkeler çerçevesinde basvurularını yapmaları ve onaylanması gerekmektedir. Elektronik ortamda onaylanmayan basvurular geçersiz sayılacaktır. Sistemde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı basvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir. Merkez ve tasra birimlerinin onaylanan basvuruları, basvurunun sona ermesinden itibaren en geç 3 (üç) isgünü içerisinde nsan Kaynakları Daire Baskanlıgına göndermeleri gerekmekte olup konu tüm birimlere ilanen duyurulur.KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MERKEZ / TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DUYURUSUSosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince, Kurumumuzda açık bulunan ekli listede unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolar için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.Mezkür Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, görevde yükselme sınavına başvurup sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki Tablo 1'de belirtilen unvanlara atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şarttır.SIRA NO

GRUPLAR

UNVAN

SINIFI

KADRO ADEDİ

DERECESİ

1

Grup 1

Şube Müdürü

GİH

54

1

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

GİH

320

1

 

Grup 2

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı/

GİH

168

1

2

Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Y ardımcısı

GİH

82

1

3

Grup 3

Şef

GİH

711

3, 4, 5, 6

4

Grup 4

Memur

GİH

500

5, 6, 7, 8, 9

 

 

TOPLAM

 

1835

 

Tablo

. Sınav Yapılacak Unvanlar


A- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR1. GENEL ŞARTLAR1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak.2. ÖZEL ŞARTLARa. Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,2. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Araştırmacı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Sivil SavunmaUzmanı, Muhasebeci, Şef, İstatistikçi, Çözümleyici, Programcı, Matematikçi, Kimyager, Tekniker, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı veya Çocuk Gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,b. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,2. Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Muhasebeci, Matematikçi, Kimyager, Uzman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya İcra Memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,c. Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı1. Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,2. Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Muhasebeci, Matematikçi, Kimyager, Uzman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya İcra Memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,ç.Şef1. En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,2. Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru, Mütercim, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Şoför, Ebe, Laborant, Teknik Ressam, Sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,d. Memur1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,B- BAŞVURU İŞLEMLERİ1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar Ek 1- Sınav Takviminde belirtilen süreler içerisinde, personel intra uygulamaları (http://personel.sgk.mtra/personel/AnaSavfa.do) internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır. Başvuru süresi 21/02/2014 saat:17.30 itibariyle sona erecektir. Birimlerdeki personel sorumluları yapılan başvuruları kontrol edip onaylayacaklardır. Başvuruların merkez teşkilatı ve il müdürlüğündeki yetkili kişilerce onaylanabilmesi için "eğitim talep taşra yetkisi "ne sahip olunması yeterlidir. Bu yetkiye sahip olmayan birimlerin, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünden yetki istemesi ve ayrıca yetki verilen kişilerin iletişim bilgilerinin de İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak birim amirlerince (Daire Başkanı, İl Müdürü ve Müdür Yardımcısı) imzalandıktan sonra başvuru süresinin sona ermesinin ardından (3 iş günü) üst yazı ekinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecektir.2. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://personel.sgk.mtra internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edebileceklerdir.3. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır, yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.C- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA UYGULANACAK SINAV KONULARI

KONU DAĞILIMI

SORU DAĞILIMI

SIRA NO

KONU ADI

ŞUBE MÜDÜRÜ/SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ

SG MERKEZİ MÜDÜR YARD.

ŞEF

MEMUR

1

Türkçe Dil Bilgisi

3

5

7

10

2

Yönetimde İnsan İlişkileri, İletişim ve Liderlik

3

3

0

0

3

Yönetimde Etik

1

2

2

1

4

Türk İdare Sistemi

1

2

3

3

5

Protokol Kuralları

2

0

0

0

6

Genel Kültür

5

5

5

7

7

T.C. Anayasası

4

4

5

5

8

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

7

7

8

10

9

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

18

18

15

14

10

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

3

3

3

7

11

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3

3

2

2

12

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

3

2

0

13

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

2

2

4

0

14

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2

0

0

0

15

4857 Sayılı İş Kanunu

2

2

2

0

16

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

1

1

2

1

17

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

1

0

0

0

TOPLAM

60

60

60

60


Tablo 2. Sınav Konuları ve Soru Dağılımları TablosuSınavda Tablo 1'de gösterilen her bir unvan grubu için ayrı ayrı olmak üzere toplam 60 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav soruları ile ilgili konu başlıkları (sınav ilan tarihine kadar yürürlükte bulunan) ve soru sayısı aşağıda belirtilmiştir.D- BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI- Sınava Giriş Şartları1. Yazılı sınava başvuruda bulunacaklar, http://personel.sgk.intra/personelintra/ modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerini sistem üzerinden kontrol edecekler, eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgelerle birlikte birimleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı başvuruları üzerine gerekli düzeltmeler yapılacaktır.2. İlan edilen kadroların 1, 2, 3 ve 4. derecelerde olanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak (8-10-12 yıllık hizmet/ çalışma süreleri)II- Başvuru İşlemleri a) Kuruma Başvuru İşlemleri1. Görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartlan taşıyanlar farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.2. Aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava başvuruda bulunamazlar.3. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar ile diğer kurumlarda görevli olanlar sınava başvurabilirler.4. Aday, başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak başvurusunu tamamlayacaktır. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan ve Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak ve geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir. Başvurunun geçerli olabilmesi için (personel iş ve işlemlerinden sorumlu) BİRİM PERSONEL YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLAMASI GEREKMEKTEDİR.5. Birimler, başvuru süresinin sona ermesini takip eden 3 iş günü içerisinde Sınav Başvuru Formlarını toplu olarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecektir. Aşağıda örneği (Tablo 3) belirtilen excel tablosuna sınava başvuranların bilgilerini işleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına Sınav Başvuru Formlarıyla birlikte ayrıca gönderecektir.
Sıra No

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Sicil Numarası

Görev Yeri

Unvanı

Katılacağı Sınav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tablo 3. Sınava Başvuru Yapan Adayları Gösterir Tablo1. Sınava başvurmaya hak kazananlar öncelikle 10-21/03/2014 tarihlerinde sınav ücreti olarak 55 TL'yi Halk Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına "Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı" adı ile herhangi bir havale ücreti ödemeksizin yatıracaklardır. Sınav ücretini yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.2. Adaylar sınav ücretini Halk Bankası şubelerinden birine elden yatıracaklardır. Şube dışında, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.3. Adaylar, sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra 11-22/03/2014 tarihlerinde saat 23:59'a kadar internet ortamında http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden sınav uygulaması için e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.4. Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri, başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.5. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında GAZİSEM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.7. 10/03/2014 - 21/03/2014 tarihlerinde sınav ücretini yatırmayan, 11/03/2014 - 22/03/2014tarihlerinde saat 23:59'a kadar http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden e-başvuru kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar, 13-21/02/2014 tarihlerinde "Görevde Yükselme Sınavı" için Kuruma başvuru yapmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.III- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi1. Yapılacak yazılı sınavda başarı puanları; Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosu için 70, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için 60 puan olacaktır.2. Sınavda sorulacak sorulara ait konu dağılımları Tablo 2'de belirtildiği şekilde olacaktır. Sınavda tüm gruplara 60'ar soru sorulacaktır.3. Sınav konularına ait Kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.4. Adaylar sınav ile ilgili GAZİSEM tarafından yapılacak duyuruları takip edeceklerdir.1. Sınav soruları, sınavı takip eden en geç üç (3) iş günü içerisinde Kurumun intranet sitesinde yayımlanır. Sorulara itirazlar, soruların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında olacak şekilde birimler aracılığıyla yapılır. İnceleme sonuçları ise en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir.2. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak yapacaklardır. Kurum itirazları Üniversiteye iletecek ve itirazlar en geç 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.3. Sözlü sınav ile ilgili duyuru sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Kurum internet/intranet sitesinden yapılacaktır.V- Atama İşlemleri1. Atamalar, Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadroları için sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.2. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.3. Sınavda başarılı olan adayların ilan edilen kadrolar arasında durumuna uygun kadro bulunmaması halinde kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydı ile altı ay içerisinde ataması yapılabilecektir.VI- Diğer Hususlar1. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.2. Kurumumuz internet/intranet sitesinde yer alan tüm duyurular kurum personeline tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.EK 1 SINAV TAKVİMİ


YAPILACAK İŞLEM

TARİHİ

Sınavın İlanı

13 Şubat 2014

Kuruma Başvuruların Elektronik Ortamda Alınması

13-21 Şubat 2014

Birimlerin Başvuruları Onaylayarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına Göndermesi

24-26 Şubat 2014

Unvan Bazında Sınava Girebilecek Adayların Kesinleşmiş Listelerinin Yayımlanması

6 Mart 2014

Adayların Sınav Ücretinin Yatırması

10-21 Mart 2014

Sınava Giriş Belgelerinin http://www.gazisem.gazi.edu.tr İnternet Adresinden Alınması

26 Mart-4 Nisan 2014

SINAV

5 Nisan 2014

Sorulara İtirazların Kuruma Yapılması ve Kurum Tarafından GAZİSEM'e gönderilmesi

7-18 Nisan 2014


İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. Sosyal Güvenlik Kurumu sınav uygulamalarıyla ilgili işlemler için,

2. GAZİSEM sınav uygulamalarıyla ilgili işlemler için,

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tel: (0 312) 207 7811-8443-8539-8411 Fax: (0 312) 207 81 44 e-posta: iksinav@sgk.gov.tr

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tel : (0 312) 216 16 86 Fax : ( +90 ) 0 312 - 216 16 76 e-posta : gazisem@gazi.edu.tr Muammer Yaşar Bostancı Cad. No:4 (İ.İ.B.F. Kampüsü) Yaşam Merkezi 06500 Beşevler /ANKARA

Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA Taşra Talep Yetkisi için, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Kurumsal Yazılımlar ve Elektronik Arşiv Yönetimi Daire Başkanlığı 0(312)414 44 50-51 Milli Müdafaa Cad. No:24 Bakanlıklar /ANKARA>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.02.2014 11:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394