Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Açtı

Bakanlık görevde yükselme sınavıyla birlikte unvan değişikliği sınavı da açtı.

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Açtı

Bakanlık görevde yükselme sınavıyla birlikte unvan değişikliği sınavı da açtı.

10 Mart 2015 Salı 08:48
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Açtı
Sınavlarla ilgili başvuru koşulları ve dikkat edilmesi gereken hususlar

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN:

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Sınavın Adı: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme Sınavı
Başvuru tarihleri: 11 Mart 2015 ile 20 Mart 2015 tarihi saat 18:00'a kadar
Başvuru Adresi (Elektronik): http://www.yhgm.saglik.gov.tr
Sınav Tarihi ve Saati: 28 Haziran 2015 Saat: 10:00

GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

Görevde Yükselme Sınavı için başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 11-20 Mart 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru tarihinin son günü itibariyle (20 Mart 2015) gerekli şartları taşıyıp başvuruda bulunan adayların adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirilen adaylar, sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla yatırarak, sınav merkezi tercihi ile istenen diğer bilgilerini elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde yükselme sınavına esas münhal kadroların toplamı aşağıya çıkarılmış olup, kurumlar bazında illere göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK - THSK) 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ESAS MÜNHAL KADROLAR VE DERECELERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK - THSK) 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ESAS MÜNHAL KADROLAR VE DERECELERİ

İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR *

GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADROLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Toplam

Münhal Kadro

Kadro Derecesi

Münhal Kadro

Kadro Derecesi

Münhal Kadro

Kadro Derecesi

1

Şube Müdürü

300

1-3 Arası

150

1-3 Arası

450

2

Şef

65

3-5 Arası

30

3-5 Arası

100

3-5 Arası

195

3

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

400

3-10 Arası

700

3-10 Arası

150

3-10 Arası

1250

4

Memur

275

5-10 Arası

700

5-10 Arası

100

5-10 Arası

1075

5

Şoför

280

5-12 Arası

300

5-12 Arası

150

5-12 Arası

730

TOPLAM

1320

1730

650

3700


* Görevde yükselme sınavına esas kadroların tamamı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının (TKHK - THSK) taşra teşkilatına aittir.

B- KAPSAM

Görevde Yükselme Sınavına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, geçici personel, sürekli işçiler, vekil ebe ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ile öğrenim durumuna ilişkin şartları taşımak,

b) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

2) ÖZEL ŞARTLAR

a) İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan sağlıkla ilgili şube müdürü kadroları için;

- Sağlıkla ilgili en az 4 (dört) yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

b) İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan diğer şube müdürü kadroları için;

- En az 4 (dört) yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

NOT: Başvuru tarihinin son günü (20 Mart 2015) itibariyle 8 yıl hizmeti bulunanlar şube müdürlüğü için başvuruda bulunabileceklerdir.

***Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Öğrenim Durumu başlığı altında düzenlenen GEÇİCİ MADDE 1'e göre; 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla 2 (iki) yıllık veya 3 (üç) yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 4 (dört) yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar. ***

c- Şef kadrosu için;

-En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak

ç- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

- Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 (yüz yirmi) saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan 2 (iki) dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

d- Memur kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

e- Şoför kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

- B, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Bakanlık ve bağlı kuruluşların (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli aynı birimde/bağlı kuruluşta çalışma şartı aranmaksızın Görevde Yükselme Sınavına başvuruda bulunabilecektir.

D.2) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (20 Mart 2015) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca "aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.

D.5) Sınav ücreti ve sınav merkezleri (sınavın yapılacağı iller) Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıldıktan sonra Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresi ile Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda duyurulacak ve adaylar, sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığının banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda MEB başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

D.6) Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.

D.7) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.8) Sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili başvuru formunda uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

Ç. 9) Sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

E- YAZILI SINAV

E. 1) Yazılı sınav, tek oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.

E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir.

E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Sözlü sınava tabi personel hariç, yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan

alan adaylar başarılı sayılacaktır.

E.5) Sözlü sınava tabi personel (şube müdürlüğü sınavına katılacak adaylar) için yazılı sınav başarı puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan olarak uygulanacaktır.

F- SÖZLÜ SINAV

F.1) Görevde yükselme suretiyle şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katına kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://www.vhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

F.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

F.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

F.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

F.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

F.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

F.3.d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

F.3.e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

F.3.f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

E. 4) Şube müdürü kadrosuna atanacaklar için Görevde Yükselme Sınavı başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir.

G- SINAV BAŞARI PUANININ EŞİTLİĞİ

Görevde Yükselme sınavında başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

F. 1) Hizmet süresi fazla olanlara,

G.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

G.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca "aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır."

H- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

I- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1.1) Yazılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sınav Kuruluna bildirildikten itibaren 5 (beş) iş günü içinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

1.2) Sözlü sınava katılanların sınav başarı sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İ- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. 5 (beş) iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi 5 iş günü içerisinde "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA" adresine gönderilecektir, İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak kabul veya red kararı itiraz sahibine yazılı olarak ya da http://www.vhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

J- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih ve yerleştirme işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, yerleştirme neticesinde tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adaylar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

K-ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

K.1) Tercihleri doğrultusunda Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adayların ilgili Kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılacaktır.

K.2) Atanmaya hak kazananların atamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak, ancak sınavda başarılı olup da mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik iptal ihdas işlemleri neticesinde kadro tahsisi yoluna gidilecek ve kadro tahsisi yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

K.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

K.4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

K.5) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

K.6) Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0 312 585 17 42 - 45

İlgililere duyurulur.

Görevde Yükselme Sınavına Esas Münhal Kadrolar

Görevde Yükselme Sınavı Konuları

Son Güncelleme: 10.03.2015 10:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sibel eren 4 yıl önce

ünvan değişikliği ile ilgili ders notu verilecek mi?

Avatar
Ferhan DEMİRAL 4 yıl önce

tüm müracaat eden arkadaşlara başarılar diliyorum hak edenlerin hak ettiği yerlere gelmesi umuduyla hayırlı olsun.

Avatar
nur 4 yıl önce

sınavdan önce mezun olacaksın ama sınava girme hakkın olmayacak mezun olabilek ögrenciler başvurmalı bence veya sınav tarihi dikkate alınmalı nereye başvuralım bimere yazdım arkadaşlar herkes yazsın