MTA'da artık personelini sözleşmeli seçecek

MTA da personel alım şeklini değiştiriyor.Kurum sözleşmeli personel alımına hazırlanıyor...

MTA'da artık personelini sözleşmeli seçecek

MTA da personel alım şeklini değiştiriyor.Kurum sözleşmeli personel alımına hazırlanıyor...

17 Mart 2015 Salı 13:42
MTA'da artık personelini sözleşmeli seçecek
 Jeoloji mühendislerinin torpilsiz girebildiği nadir kurumlardan birisi olan MTA da personel alım şeklini değiştiriyor.
Maden Tetkik Arama Enstitüsü, teşkilat kanununda değişiklik hazırlığı yapıyor.

Hazırlanan taslak çalışmaya göre, MTA personelinin PTT'de olduğu gibi idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılması planlanıyor.

Hali hazırda çalışan personel isterse kadrolu çalışmaya devam edebilecek, isterse de idari hizmet sözleşmesine geçebilecektir.

İşte Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından hazırlanan taslak çalışmanın karşılaştırma tablosu...

14 HAZİRAN 1935 TARİH VE 2804 SAYILI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, EK MADDE VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

MEVCUT DURUM

ÖNERİLEN YENİ DURUM

GEREKÇE

Madde 1 - Hükmi şahsiyeti haiz olmak ve bütün muamelelerinde bu kanun ile hukuku hususiye ahkamına tabi bulunmak üzere Ankara'da bir M.T.A. Enstitüsü, (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü) kurulmuştur.

M.T.A. Enstitüsü ticari usullere göre idare olunur. Bu enstitünün bütün sarfiyat ve muamelatı, Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunlarına ve Divanı Muhasebatın vize ve murakabesine tabi değildir.

MADDE 1- 14.06.1935 Tarih ve 2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu kanunda adı geçen Enstitü, ayrıca belirtilmedikçe, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nü ifade eder. Enstitü, Genel Müdürlük şeklinde örgütlenmiştir. Enstitünün ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Enstitü ticari usullere göre idare olunur. Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümleri uygulanır.

Değiştirilen 1 inci maddenin 2 nci bendinde, MTA'nın hukuki statüsü ve örgütlenme biçimi düzenlenmektedir. MTA, 1935 yılında bir Enstitü olarak kurulmuştur. Bununla birlikte Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün adı, 19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmiş olan 31/12/l983 tarih ve 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesi ile "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. MTA'nın kendisine tanımlanan asli fonksiyonları ve bu fonksiyonu tamamlayıcı nitelikteki yerbilimleri alanının gelişmesine yönelik başta AR-GE ve eğitim faaliyetlerini etkili ve verimli bir biçimde yürütebilmesi açısından yeniden Enstitü haline dönüştürülmesi bir gerekliliktir. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 5. Maddesi iptal edilerek 2804 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin 1 inci bendi açısından ilk biçime dönülmüştür. Maddede, bir kamu tüzel kişisi olarak MTA'nın hukuksal ve yönetsel statüsünün bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir Enstitü olduğu ve Kurumun Genel Müdürlük şeklinde örgütleneceği belirtilmektedir.

Madde 2 - M.T.A. Enstitüsünün başlıca vazifesi:

Memleketimizde işletmeğe elverişli maden ve taşocağı sahaları bulunup bulunmadığını ve işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve buna muktazi veya müteferri bulunan arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil ve fenni tecrübeler yapmak, harita almak, plan, mürtesem , maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite hesapları tanzim etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve memleketin madenlerinde ve maden sanayiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi yetiştirmektir.

MADDE 2- 2804 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 - Enstitünün başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

Memleketimizde ve gerektiğinde yurtdışında kara ve deniz alanlarında işletmeye elverişli maden ve taşocağı sahaları ile jeotermal, petrol ve doğal gaz sahaları ile diğer yeraltı kaynakları bulunup bulunmadığını ve işletilen sahaların daha faydalı surette işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve buna muktazi veya müteferri bulunan arama ameliyatı ile fenni ve jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik, jeoteknik tetkikat ve sondaj yapmak; deniz, doğal afet çevre, iklim ve jeoarkeoloji araştırmaları, mineralojik, petrografik, paleontolojik incelemeler yapmak ve bu amaçla her türlü kayaç, mineral ve fosil örneklemesi yapmak, kimyevi tahlil ve fenni tecrübeler yapmak, jeolojik, jeofizik, topografik, jeomorfolojik, hidrografik vb harita almak, plan, mürtesem, maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite ve fizibilite hesapları tanzim etmek, ulusal ve uluslararası sularda arama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve diğer inceleme ve araştırmaları yapmak, yerbilimleri alanında; kendi bünyesinde araştırma enstitüleri ve araştırma merkezleri kurmak, yurtiçi ve/veya yurtdışı olmak üzere AR-GE, eğitim, yayın ve müzecilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür faaliyetler için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve/veya ortaklık kurmak, standart belirleme ve akreditasyon faaliyetleri yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, görüş bildirmek ve sektöre uzman ve teknik personel yetiştirmektir.

Enstitü, yukarıda yazılı görevlerin herhangi bir kısmını başkalarına da yaptırabilir ve buna yönelik her türlü sözleşmeyi yapmaya ve yürütmeye yetkilidir.

Enstitü, yukarıda yazılı görevlerle ilgili olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak veya imtiyazlı pay sahibi olmak, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmak, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yurtdışındaki uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bunların yurtiçindeki kuruluşları ile işbirliği yapmak ve Türkiye'yi uluslararası kuruluşlar nezdinde ve/veya etkinliklerde temsil etme ve protokol yapma yetkisine sahiptir.

Yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Enstitü, mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği şekilde ve kendi belirlediği usul ve esaslar dahilinde kullanır.

Enstitü iş ve hizmetlerde kullanılacak, kuruluşa ait makine ve ekipman ile işletme malzemeleri Gümrük Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt dışına çıkarılabilir, gerektiğinde yurt dışından satın alınan bu kabil makine ve ekipman ülkeye getirilebilir.

Enstitü tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ya da Enstitü tarafından üretilen eser, buluş, endüstriyel tasarım ve benzeri her türlü fikri ürün üzerindeki haklar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında Enstitüye aittir.

Enstitünün taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir. Enstitüye ait fikri hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine/sahiplerine verilir.

Enstitü, elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak döner sermaye işletmesi aracılığı ile üretim ve satış yapabilir.

Enstitüye ait mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, irtikap suçu işleyenler, zimmetine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler hakkında Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait cezai takibat yapılır.

Maddede, yerbilimleri alanındaki yeni gelişmelere, günün ihtiyaçlarına ve stratejik planlar çerçevesinde belirlenen hedefler doğrultusunda MTA'nın asli işlevleri ve bunların tamamlayıcısı nitelikteki Ar-Ge ve eğitim ve benzeri görevleri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca değiştirilen madde hükmünde, MTA'nın görev alanında şirketler kurma, kurulmuş şirketlere ortak veya imtiyazlı pay sahibi olma, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurma, yurtdışındaki uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bunların yurtiçindeki kuruluşları ile işbirliği yapma ve Türkiye'yi uluslararası kuruluşlar nezdinde ve/veya etkinliklerde temsil yetkisi gibi çeşitli alanlardaki yetkileri düzenlenmektedir.

Ülkemizde petrol ve doğal gaz aramaları PİGEM sorumluluğunda kamu adına TPAO tarafından sürdürülmektedir. Ancak, petrol ve doğal gaz oluşumları jeolojik süreçlere bağlıdır ve MTA'nın enerji kaynaklarının aranması ve bulunmasında geçmişte olduğu gibi günümüzde de sorumluluğu olmalıdır. Ülkemizin fosil yakıtlarda dışa bağımlılıktan kurtulmasında MTA'nın da önemli katkıları olabilecektir.

MTA Turkuaz Araştırma Gemisinin önümüzdeki dönem hizmete girecek olması sebebiyle, özellikle Deniz araştırmalarında önemli gelişmeler yaşanacaktır. Ülkemizde her geçen gün yerleşen çevre bilincinin ve gelişmesinde MTA'nın çevre araştırmalarının da önemli katkısı olmaktadır. Özellikle madencilik sektörünün çevre sorunlarının çözümünde önemli katkılar sağlanmaktadır.

Madde 3 - M.T.A. Enstitüsü İktisat Vekaletinden emir verildiği takdirde ikinci maddede yazılı işlerden başka, diğer fenni veya jeolojik tetkikleri, tahlilleri ve fen tecrübelerini yapabilir ve topoğrafya haritaları alabilir.

İPTAL

Madde 4 - Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, ikinci maddede yazılı işlerden her hangi bir kısmını, İktisat Vekaletinin müsaadesile, başkalarına da yaptırmak selahiyetini haizdir.

İPTAL

Madde 5 - M.T.A. Enstitüsü, ikinci maddede yazılı işleri, İktisat Vekaletinden başka diğer Hükümet daireleriyle Hükümete bağlı müesseseler ve diğer hakiki veya hükmi şahıslar hesabına ücret mukabilinde yapabilir. Bu işlerden, tetkikat ve arama ameliyatı yapmak, harita almak gibi saha üstünde görülecek neviden olanlar hakkında İktisat Vekaletinden müsaade alınmak lazımdır.

(Değişik: 7/2/1990-3612/15 md.) Hükümet ile hükümete bağlı müesseselerden başka hakiki veya hükmi şahısların tamamına veya ekseriyet hissesine sahip oldukları petrol iptida istikşaf veya taharri ruhsatnamesi, maden taharri ruhsatnamesi, maden ocağı ruhsat tezkeresi veya maden imtiyazı sahalarından M.T.A. Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz de arama ameliyatı yapılabilir. Bu takdirde alakadarlar ile Genel Müdürlük arasında arama ameliyatından doğacak menfaatlerden Devletin istifade edeceğine dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bir mukavele yapmak lazımdır.

MADDE 3- 2804 Sayılı kanunun 5 inci Maddesinin 1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 üncü bir bend eklenmiştir.

Madde 5 - Enstitü, 2 nci maddede yazılı işleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ücret mukabilinde yapabilir. Ürettiği bilgi ve dokümanları ücreti karşılığı hizmete sunabilir.

Enstitü Yönetim Kurulu, bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen faaliyet alanlarındaki hizmetleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe bağlı Döner Sermaye İşletmesi kurar. Döner Sermaye İşletmesi, Enstitünün hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden iş almaya, vermeye, her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde ortak iş yapmaya yetkilidir. Döner sermaye gelirleri; Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen gelirler, kurum bütçesine konulacak ödenekler, Hazinece verilecek ayni yardımlar, bağış ve yardımlar, ücreti karşılığı yapılan işlerden, danışmanlık hizmetlerinden, kurum adına ruhsatlı olan jeotermal alanlar, jeotermal kuyular, petrol, doğal gaz ve maden sahalarının ilgili mevzuata göre satış ve/veya devrinden elde edilecek gelirler ve diğer her türlü öz kaynak gelirlerinden oluşur. Yıl sonunda kullanılmayan gelirler döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir. Elde edilen gelirler, yönetmelik esaslarına göre döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalarda, Enstitünün ihtiyacı olan araç, malzeme, makine ve teçhizat alımları ve kiralanmasında; hizmet alımları, bina bakım onarım, sigorta, kiralama harcamalarında; diğer idame ve yatırım harcamalarında; Enstitü bünyesindeki sosyal tesisler ve spor kulüpleri ile diğer sosyal harcamalara; yurtiçi ve yurtdışı basım, yayın, temsil ve tanıtım faaliyetlerine; Enstitü bünyesinde idari sözleşme ile görev yapan personele ödenecek ücret ve/veya ikramiyelerde; statü ayrımı yapılmaksızın tüm personelin yabancı dil eğitimleri dahil yurtiçi ve yurtdışı eğitim, mesleki ve bilimsel etkinliklerine yönelik harcamalarında ve harcırah ödemelerinde; döner sermaye faaliyetlerinde hizmet veren birimlerin ihtiyaçlarında; eğitim faaliyetlerinde ve projelerde görev verilecek kurum dışı yerli ve yabancı uzman, danışman, teknik ve idari eleman ile kamu personeline yapılacak ödemelerde kullanılır. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, işletilmesi ve bütçenin kullanımı ve dağıtımı ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığı'ndan görüş alınarak Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde, Enstitünün hizmetlerine öncelik vermek ve bunları aksatmamak kaydıyla bu kanunda tanımlanan görev alanlarında, fiyatlandırılması mümkün ve uygun nitelikteki mal ve hizmetlerin üretim veya satışını gerçekleştirmek üzere Enstitüye bağlı bir döner sermaye işletmesinin kuruluşunu düzenlemektedir. Maddede ayrıca döner sermayenin, işletilmesi, gelirleri ve harcamaları belirtilmekte, faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları ve işletilmesi ile ilgili hususların da Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 6 - M.T.A. Enstitüsü, hakiki veya hükmi şahıslar tarafından işletilen maden ve taş ocaklarında veya üstlerinde hakiki veya hükmi şahısların tam veya ekseriyet hisse olarak maden ve taş ocakları hakkı bulunan sahalarda, İktisat Vekaletinin müsaadesile lüzumlu görülecek fenni veya jeolojik tetkikatı yapmağa ve harita almağa salahiyetlidir. Sahalarında bu suretle tetkikat yapılacak hakiki veya hükmi şahıslar, M.T.A. Enstitüsünün işlerini kolaylaştırmağa ve buna kendi yapmış oldukları ameliyatı, tesisatı, harita, plan ve maktaları, projeleri, fen raporlarını ve rantabilite hesaplarını göstermeğe mecburdurlar.

MADDE 4- 2804 Sayılı kanunun 6 ncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 - Enstitü, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen maden ve taş ocaklarında veya üstlerinde hakiki veya hükmi şahısların tam veya ekseriyet hisse olarak maden ve taş ocakları hakkı bulunan sahalar ile jeotermal, petrol ve doğalgaz sahalarında Bu Kanun ve yürürlükteki Maden Kanunu, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Türk Petrol Kanunu kapsamında lüzumlu görülecek fenni veya jeolojik, jeofizik tetkikatı yapmaya ve harita almaya yetkilidir. Sahalarında bu suretle tetkikat yapılacak hakiki veya hükmi şahıslar, Enstitüye inceleme ve araştırma yapmak üzere izin verirler. Sahalarında çalışma yapılan hak sahiplerinin talebi halinde Enstitü tarafından bilgi verilebilir.

Enstitü herhangi bir ruhsat veya izne gerek kalmadan, yürüttüğü bir projeye bağlı olarak her alanda araştırma faaliyetlerinde bulunabilir. Üçüncü kişilere ait ruhsatlı alanlarda yaptıkları araştırma faaliyetleri sonucunda bulduğu aynı grup kaynaklar ile ilgili hiçbir hak talebinde bulunamaz. İşletme izin sınırları içerisindeki araştırma faaliyetleri ruhsat sahibinden izin alınarak yapılır. 
Enstitü, ruhsatlı alanlarda yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri, bir rapor halinde ilgili ve yetkili Genel Müdürlüğe ve talebi halinde ruhsat sahibine verebilir.

Madde 7 - (Mülga: 3/3/1954-6309/7 md.)

Madde 8 - Mekşuf madenler ile her hangi bir sebeple tamamı veya ekseriyet hissesi Hükümete geçmiş madenlerin sahasında M.T.A. Enstitüsü tarafından arama ameliyatı yapıldığı takdirde bu işlerin arkası alınıncaya kadar İktisat Vekaleti bu madenleri hiç bir kimseye devir ve ihale edemez.

İPTAL

Madde 9 - Kendi hesabına maden veya taşocağı için arama ameliyatı yaptığı bir sahada ameliyatın sonunda, M.T.A. Enstitüsü:

a) Arama ameliyatı yapılan yerler ile bunların maden yatağını kestiği noktalar gösterilmiş ve yatağın tahmini vaziyeti çizilmiş olmak şart ile, aranılan sahanın topoğrafya ve jeoloji haritalarını,

b) Yapılan ameliyatın mürtesem ve maktalar ile yatağın vüsat ve imtidadını anlatan resim makta ve taslakları;

c) Yatağın vaziyetini izah ve tarihçesinden bahseden ve işletmeğe elverişli görüldüğü takdirde tasarlanan işletmenin ana hatlarını ihtiva eyliyen bir fen raporunu;

d) Bu arama ameliyatı için yapılan masrafların hülasasını, bir dosya halinde İktisat Vekaletine verecektir.

İPTAL

Madde 10 - M.T.A. Enstitüsünün hesap senesi mali senedir. Enstitü her senenin İkinci kanun ayının bitmesinden evvel, gelecek sene zarfında yapacağı işlerin program ile kadrosunu, tesisat ve demirbaş eşyasının bedellerinin tutarını Enstitünün masrafları karşılığı olmak üzere umumi bütçeden kendisine verilmesi lazım gelen meblağın tahmini hesabını gösteren bir raporunu İktisat Vekaletine verir. İktisat vekaleti tarafından bu raporun tetkiki sonucunda tasdik edilecek yıllık iş programı dairesinde muamele yapılır.

M.T.A. Enstitüsü. sene içerisinde, işlerinin almış olduğu inkişaf dolayısı ile tasdik edilen yıllık iş programından ayrılmak mecburiyetinde kaldığı takdirde, vaziyeti vaktinde Vekalete bildirecek ve alacağı direktiflere göre işini yürütecektir.

İPTAL

Madde 11 - (Değişik: 9/6/1936 - 3016/1 md.)

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün varidatı:

A - İktisad Vekaleti bütçesine konulup enstitüye tediye edilecek olan tahsisattan;

B - Beşinci maddeye tevfikan ücret mukabilinde yapacağı işlerden alacağı ücretlerden ve kendi hesabına arama ameliyatı yaptığı sahaları işletmeğe vazedecek müesseselerden bu arama ameliyatı masraflarına karşılık olarak alacağı meblağlardan;

C - Kendisine nakid veya ayniyat sureti ile yardımda bulunulduğu ve bu yardımın kabulüne İktisad Vekilliğince muvafakat olunduğu takdirde bunun tutarından veya kıymetinden;

D - Mevcudlarının getirebileceği faiz veya iradlardan;

E - Maden ve taş ocakları işletenlerin istihdam eyledikleri ecnebi mühendis ve mütehassıslar mukabilinde Türk genci yetiştirmek üzere Hazineye yatıracakları ve Hazinece aynen enstitüye tesviye edilecek olan ücretlerden;

F - Arama yaptığı sahalardan nakil ve imar eylediği maden cevherlerinin satış bedelinden ibarettir.

Bu varidattan hesap yılı sonuna kadar sarfedilmiyenler enstitünün ertesi sene varidat hesabına nakledilir. E fıkrasında yazılı ücretler munhasıran Türk mühendis ve mütehassıslar yetiştirmek hususlarına tahsis edilir ve bu kısım varidatın ve ona tekabül eden masrafların hesabı ayrıca tutulur.

MADDE 5- 2804 Sayılı kanunun 11 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Enstitünün gelirleri şunlardır:

a- Merkezi Yönetim bütçesinden yapılacak hazine yardımları,

b- Enstitü faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirler,

c- Çeşitli kanunların Enstitüye tanıdığı haklar kapsamında ve Enstitünün yapmış olduğu sözleşmeler neticesinde elde ettiği gelirler,

d- Döner Sermaye İşletmesinden sağlanacak gelirler,

e- Kurumun görev ve sorumluluğunda bulunan devir ve temlik edilmiş taşınır ve taşınmazlar, tesisler ile mülkiyetinde olan taşınır ve taşınmazlar ile tesislerin kiraya verilmesi veya satışı, irtifak hakkı tesisi veya kullanma hakkı verilmesi sonucunda elde edilen gelirler,

f- Enstitüye yapılabilecek nakdi ve ayni yardımlardan veya bunların değerlerinden elde edilen gelirler,

g- Mal ve hizmet satışı karşılığı elde edilecek gelirler,

h- Ücretli işler, danışmanlık ve hakemlik hizmetlerinden, eğitim ve sertifika programlarından elde edilen gelirler,

i- Yayın gelirleri,

j- Ekonomik ömrünü doldurmuş, atıl veya kullanım alanı kalmamış her türlü malzeme ve makinenin satışından elde edilen gelirler,

k- Mevcutların getireceği faiz ve iratlardan elde edilecek gelirler,

l- Patent, Buluculuk Hakkı, ruhsat devri/satışı ve saha kiralanmalarından elde edilen gelirler,

m- Analiz, test, laboratuvar hizmetlerinden elde edilen gelirler,

n- Yurt içinden ve yurt dışından alınan her türlü yardım ve bağışlar,

o- Teknoloji Geliştirme Bölgesinden sağlanacak gelirler,

p- Şirketlerden elde edilecek gelirler,

q- Bilimsel araştırma ve projelere ulusal veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak gelirler,

r- Diğer gelirler,

Enstitünün yıl içerisinde kullanılmayan bütçe ödenekleri bir sonraki yılın bütçesine aktarılır. Enstitünün her türlü iç ve dış borçlanması Hazine Müsteşarlığının iznine bağlıdır.

Maddede özel bütçeli olan Enstitü'nün gelirleri belirtilmektedir.

Madde 12 - M.T.A. Enstitüsünün memur ve müstahdemleri halk ile ve mensup oldukları Enstitü ile, muamele ve münasebetlerinde, hususi müessese müstahdemleri gibi muameleye tabi olup haklarında Memurin Muhakematı hakkındaki Kanun ile Memurin Kanunu hükümleri tatbik olunmaz.

M.T.A.Enstitüsüne ait mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar,ihtilas edenler,zimmetine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler hakkında Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait cezai takibat yapılır.

MADDE 6- 2804 Sayılı kanunun 12 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12- Enstitü hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sürekli idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Enstitü, hizmet gerekleri nedeniyle, ihtiyaç duyulduğunda, proje bazlı işlerde proje süresince, araştırma gemilerinde veya özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde belirli süreli idari hizmet sözleşmesi ile personel istihdam edebilir. Ancak bu yolla istihdam edilen personelin sayısı sürekli idari hizmet sözleşmeli personel sayısının % 5'inden fazla olamaz. Enstitünün yardımcı hizmetleri dışarıdan hizmet almak suretiyle gördürülebilir.

Tüm personel, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna tabidir.

Enstitü personelinin sözleşme esasları ile hizmete alınması, çıkarılması, nitelikleri, atanma, yer değiştirme, ilerleme, yükselme, ikinci görev, vekalet görevi, görevlendirme, görevden alınma şekilleri, izin, görev, yetki ve sorumlulukları, tabi oldukları yasaklar ve hakları, disiplin esasları, yükümlülükleri, pozisyon, unvan, kademe ve sayıları, ücret esasları, aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Enstitü personelinin yurt dışında görevlendirilmesine dair usul ve esaslar, Enstitü faaliyetleri gereği yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilecek Enstitü personeline verilecek harcırahın ve yol masraflarının ödenmesi, miktarı, usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Enstitü Genel Müdürünün aylık ücreti ilgili Bakan tarafından belirlenir. Ancak, avukat vekalet ücreti, ikramiyeler, harcırah, huzur hakkı ve döner sermaye geliri hariç olmak üzere Genel Müdürün aylık ücreti, en yüksek Devlet memuru için tespit edilecek aylık ücretin üst sınırının iki katını aşamaz.

Personel aylık ücreti Genel Müdür aylık ücreti için esas alınan tavanı aşmamak üzere, kademeli olarak belirlenir. Ancak, gemiadamları ile hava araçları personelinin ücretlerinin belirlenmesinde bu sınır uygulanmaz.

Enstitüde idari sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Yönetim Kurulu üyeliği görevi, 5510 sayılı Kanuna göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez.

Enstitüde idari hizmet sözleşmesi ile çalışan personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilen 1 inci bendinde hizmet alanının gerektirdiği biçimde personel rejimi yeniden düzenlenmekte ve temel esaslar belirlenmektedir. Enstitü hizmetlerinin gerektirdiği görevlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sürekli ve geçici idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel eliyle yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. MTA'nın dinamik nitelikteki hizmet alanının gerekleri ve personeline sağlayacağı sürekli idari sözleşme statüsü içinde belirlenecek farklı kariyer imkanları bakımından bu tür bir personel rejiminin çok daha uygun olduğu düşünülmektedir.

Maddeye eklenmesi öngörülen bendlerde personel rejimine dair esasların Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceği; personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ve sözleşme esaslarının ise Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirleneceği, Genel Müdürün ücretinin belirlenme esasları ve personele ilişkin diğer hükümler belirtilmektedir.

Madde 13 - M.T.A. Enstitüsü, Devlet müesseselerine ve Sümerbankla, Ziraat, Emlak ve Eytam Bankaları gibi milli müesseselere mahsus haklar ve imtiyazlar ile Teşviki Sanayi Kanununa göre birinci sınıf maden ocaklarına verilen müsaade ve muafiyetlerden istifade eder.

MADDE 7- 2804 Sayılı kanunun 13 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Enstitü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Bu Kanunlar kapsamına giren işlere ilişkin uygulanacak usül ve esaslar Enstitü yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Enstitü, görevlerini yerine getirilebilmesi için gerekli her türlü makine, araç, alet ve edevatın, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit ithalat sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlardan, belediye payından, sundurma, antrepo ve ardiye ücretleriyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve Limanlar İşletme Kurumunca alınan rıhtım ücretinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, resim, harç ve ücretlerden, Maden Kanunu kapsamındaki teminat ve harçlardan muaftır ve çalışma konuları ile ilgili olarak Devlet tarafından verilen teşvik ve indirimlerden faydalanır.

Enstitü; bu kanun kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü İşletme ücretinden muaftır. Ancak yargı harçlarının Enstitünün haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.

Enstitüye, bu kanunla verilen görevlerin ifası için gerekli olup Enstitüce satın alınan veya ithal edilen binek araçları hariç, motorlu vasıtalarla, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ile bunların yedek parçaları ve lastikleri, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Enstitünün gelirleri vergiden müstesnadır. Bu istisna 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintileri kapsamaz.

Enstitünün mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Enstitünün mal ve varlıkları, her türlü hak ve alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, bunlar aleyhine işlenen suçlar, Devlet malları aleyhine işlenmiş sayılır, alacakları imtiyazlı alacaklardır.

Enstitü, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır.

Enstitü, istihdam edilecek personel bakımından 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinden muaftır.

Enstitü, idari sözleşmeli olarak çalıştıracağı personel bakımından 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.

Enstitü, görev kapsamına giren tüm faaliyetleri ile ilgili iş ve hizmet konularında 11.9.1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurtdışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi değildir.

Enstitü, tabiat varlıkları statüsünde zikredilen her türlü fosil ve diğer jeolojik oluşumlarla ilgili proje faaliyetlerini 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na tabi olmadan yürütür.

Maddede Enstitünün iş ve eylemlerine uygulanmayacak hükümler, bir kamu tüzel kişisi olmasına da bağlı olarak tabi olmadığı kanunlar belirtilmek suretiyle kuruma tanınan bazı muafiyet ve kolaylıklar düzenlenmektedir.

Arazi çalışmalarına dayalı olarak yıllık iş programı kapsamında tanımlanan arama ve araştırma faaliyetlerinin teknik birimler ve teknik personelce yürütülmesi ve arama riski göz önünde tutularak, projelerin güncel olarak yönlendirilebilmesi ve yönetilebilmesi için idari ve mali özerkliğin sağlanması gereklidir.

Madde 14 - M.T.A. Enstitüsünün hesapları, biri İktısat ve diğeri Maliye Vekaletince her hesap yılı başında birer yıl için tayin edilen iki murakıptan mürekkep bir heyet marifetile murakebe olunur. Murakıplar, ticari ev sınai müesseseler muhasebesine vakıf olanlar arasından seçilir. Bunlara verilecek ücret her sene umumi heyetçe tayin olunur. Murakıplar Enstitünün mevcutlarını ve her nevi muamelelerini tetkik ve murakabe ile mükelleftir. Üç ayda bir muamelat hakkında Maliye ve İktisad Vekaletlerine bir rapor verirler. Bu raporların birer sureti umumi heyete tevdi olunacak senelik rapora bağlanır.

Bu murakıplık vazifesi, muhassas ücreti verilmek şartiyle aynı vasıfları haiz Hükümet memurlarına da gördürülebilir.Müddeti biten murakıplar yeniden tayin edilebilir.

İPTAL

Madde 15 - İktısat Vekaleti, lüzum gördükçe, M.T.A. Enstitüsünün bütün işlerini, muamelelerini ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettirir.

MADDE 8- 2804 Sayılı kanunun 15 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15- Enstitü, Sayıştay denetimine tabidir.

Madde ile MTA'nın Sayıştay denetimine tabi olması düzenlenmektedir.

Madde 16 - M.T.A. Enstitüsü, senelik bilançosunu ve bu bilanço ile sene içinde yapılan işler hakkında izahatı muhtevi bir raporu her mali senenin sonundan itibaren nihayet üç ay içinde İktisat Vekaletine vermeğe mecburdur. İktisat Vekaleti,bunları ve murakabe heyetinin yıllık raporunu kendi mütalaasile birlikte umumi heyetin tasdik ve tasvibine konulmak üzere tevdii tarihinden itibaren iki ay içinde Başvekalete verir.

İPTAL

Madde 17-18 - (Mülga: 12/5/1964 - 468/7 md.)

Madde 19 - M.T.A. Enstitüsü, maden araması ve ameliyatı ile uğraşan ve şube adedleri ihtiyaca göre değişen teknik bir kısım ile, Jeoloji - Mineraloji - Paleontoloji tahlil ve tecrübe laboratuarları,topoğrafya şubelerini ve bir fen kalemini ihtiva eyliyen ilmi bir kısımdan, ve muhasebeyi de muhtevi bulunan idari bir kısımdan müteşekkildir.

MADDE 9- 2804 Sayılı kanunun 19 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19- Organlar, Organların Görevleri ve Örgütlenme

(A) Enstitü aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Genel Müdür,

Yönetim Kurulu: Enstitünün en üst düzeyde yönetim ve karar organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür başkanlığında üç Genel Müdür Yardımcısı, Yerbilimleri Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi (YAGEM) Başkanı, Etüt ve Arama Birimlerinin en üst yöneticileri arasından Genel Müdür'ün seçeceği iki üye, Enstitünün ilgili olduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığı'ndan birer temsilci ve yerbilimleri alanında proje ya da çalışmalar yapmış olmak şartıyla TÜBİTAK ile YÖK'ün belirleyeceği birer temsilci olmak üzere on bir üyeden oluşur.

Yönetim Kuruluna Enstitü dışından görevlendirilen üyeler ile Genel Müdür'ün belirleyeceği üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacak olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olarak atanacaklarda aranan nitelikleri haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu'na Enstitü dışından atanacak üyeler yüksek öğrenim sonrası en az on yıl iş deneyimine sahip olmalıdır.

Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri dolmadan görevden alınamazlar. Bu kanun ile kendilerine verilen görevleri ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkümiyet kararı kesinleşen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen üyelerin üyelikleri sona erer. Ayrıca Yönetim Kuruluna dışarıdan atanan üyelerden üç aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan üyelerin üyelikleri de sona erer. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde iki veya art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyelikleri hiçbir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine en geç bir ay içerisinde atama yapılır.

Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir toplanır. Ancak Genel Müdür'ün çağrısı üzerine gerektiğinde toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Genel Müdür'ün yokluğunda kendisine vekalet eden Genel Müdür Yardımcısı toplantıya başkanlık eder. Genel Müdür tarafından seçilen üyeler ile YAGEM Başkanının yokluğunda kendilerine vekalet edenler toplantıya katılır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, toplantı başına 3500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ücret ödenir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Sigorta primine esas kazanca dahil edilemez. Ayda en fazla iki toplantı için ücret ödenir.

-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

1. Enstitü'nün görev alanına giren hususlarda politika ve stratejileri belirlemek, yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek.

2. Enstitü bütçe teklifini görüşüp karara bağlamak.

3. Enstitünün yatırım programını belirlemek ve iş programını onaylamak. Gerektiğinde, yürürlükte olan iş programında değişiklik yapmak.

4. Proje ve yatırım kararları ile ilgili olarak Genel Müdür'e devredilecek yetkilerin sınırlarını belirlemek.

5. Hazırlanan faaliyet raporları ile mali raporları görüşüp karara bağlamak.

6. Enstitünün istihdam politikasını, pozisyonların sayı, unvan, iş ve görev tanımlarını, sözleşme esaslarını, ücret ve ikramiye ile diğer mali ve sosyal hakları, personel performans değerlendirme kriterlerini belirlemek, bu kriterler kapsamında yapılacak ek ödemeleri Genel Müdürün önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak.

7. Eğitim faaliyetlerine yönelik ödenecek ücretlere ilişkin esasları belirlemek.

8. Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem tasarılarını onaylamak.

9. Enstitü ve proje yönetimine ilişkin idari süreçleri ve düzenlemeleri görüşerek karara bağlamak.

10. Genel Müdürlük bünyesinde Daire Başkanlığı altındaki düzeylerde bulunan birimleri yönetmelik esasları çerçevesinde kurmak, birleştirmek ve kaldırmak, isim ve bağlantısını değiştirmek.

11. Enstitü bünyesinde araştırma enstitüleri ve araştırma merkezleri kurulmasına karar vermek.

12. Taşra teşkilatı, yurtdışı teşkilatı, saha çalışmalarına yönelik olarak yurtdışında geçici birimler ya da temsilcilikler kurulmasına karar vermek.

13. Bu Kanunun 2 nci maddesinin 3 üncü bendinde belirtilen yetkilerin kullanılması hususlarında karar almak.

14. Enstitü'nün elde ettiği ruhsatların devri, satışı ve kiralanması hususunda karar almak.

15. Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

16. Danışma Kurulunun önerilerini görüşerek karara bağlamak.

17. Taşınır ve taşınmazların satın alınması, kiralanması, satılması, diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesine, bina inşa ve onarımlarına karar vermek.

18. Bağış, hibe, yardım alınmasına karar vermek.

19. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarla yapılacak sözleşme, protokol ve tip mukavele hususlarında karar almak.

20. Bu kanun ve diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

21. Yönetim Kurulu yetki sınırını açıkça belirtmek suretiyle Genel Müdür'e yetki devredebilir.

Danışma Kurulu: Enstitünün danışma organı olan Danışma Kurulu, Enstitü'nün faaliyetlerine ve yerbilimleri alanında politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik görüş ortaya koyarak önerilerde bulunur.

Danışma Kurulu: Enstitü Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, YAGEM Başkanı, Etüt ve Arama Birimleri Daire Başkanları, Teknik Destek Birimleri Daire Başkanları, Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Harita Genel Komutanlığı, yer bilimleri alanında en az beş yıl süreyle proje yapmış olmak şartıyla TÜBİTAK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden birer temsilci ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dört üniversite öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü dışından gelen üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişiler çağırabilir.

Danışma Kurulu, Genel Müdür başkanlığında yılda en az bir defa olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır. Danışma Kurulu, gerek duyulan hallerde Genel Müdür'ün çağrısı üzere toplanır. Danışma Kurulu'nun kararları öneri niteliğindedir.

-Genel Müdür: Enstitü Genel Müdürü, kurumun yürütme organıdır. Enstitü, Genel Müdür tarafından yönetilir ve temsil edilir. Genel Müdür, Enstitü'nün en üst idari amiridir.

Genel Müdür müşterek kararname ile atanır. Genel Müdür, yokluğunda Genel Müdür Yardımcılarından birine vekalet bırakır.

Genel Müdür'e yardımcı olmak ve Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek üzere üç Genel Müdür Yardımcısı atanır. Genel Müdür Yardımcıları müşterek kararname ile atanır. Genel Müdür'de yerbilimleri alanında mühendislik dallarından birinden mezun, Genel Müdür Yardımcılarında ise en az lisans mezunu olmak şartı aranır.

-Genel Müdürün Görev ve Yetkileri:

1. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, kurulda görüşülmesi gereken konuları hazırlamak ve sunmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

2. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

3. Enstitü bütçe teklifini, faaliyet raporunu, mali raporu ve yıllık çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

4. Enstitü bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve harcamaların yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

5. Enstitü personelini atamak ve personelin sevk ve idaresi ile ilgili diğer işlemleri yürütmek.

6. Enstitü'nün görev alanına giren hususlarda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulamayı koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.

7. Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak,

8. Enstitü faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, örgütlenme yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

9. Enstitü personelinin iş tanımlarına ve göreve karşılık gelen pozisyonlara ilişkin Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

10. Gerektiğinde geçici veya sürekli ihtisas kurulları, komisyonları ve benzeri çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek.

11. Döner sermaye işletmesi müdürünü atamak, döner sermaye gelirinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, döner sermaye ile ilgili yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre ödeme işlemlerini yürütmek.

12. Enstitü'nün elde ettiği ruhsatların devri, satışı ve kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

13. Taşınır ve taşınmazların satın alınması, kiralanması, satılması, diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi hususlarındaki iş ve işlemleri yürütmek.

14. Bağış, hibe, yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, sponsorlukla ilgili faaliyetleri yürütmek.

15. Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.

16. Yönetim Kurulu tarafından, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarla yapılacak sözleşme, protokol ve tip mukavele hususlarında alınan kararları uygulamak.

17. Enstitü cari yıl bütçesinin % 0.5'ini geçmeyen tutardaki işlerin yapılmasına karar vermek ve uygulamak. Genel Müdür bu kapsamda yapılacak işler için ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi sunar.

18. Yurtiçinde saha çalışmaları için geçici işyeri açma kararı vermek, yurtiçi ve yurtdışı saha çalışmalarının sevk ve idaresini sağlamak. Sahada görevlendirilecek personele ilişkin görevlendirme tekliflerini onaylamak.

19. Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler ve eğitim faaliyetlerine yönelik olarak Enstitü dışı gerçek kişi veya tüzel kişilerle yapılacak protokoller kapsamında görevlendirme ve harcama yapmaya yetkilidir.

20. Yerbilimleri Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi Başkanlığı'nın (YAGEM)

20. Genel Müdür, yetki sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla astlarına yetki devredebilir.

(B) ÖRGÜTLENME

Enstitü Genel Müdürlüğü aşağıdaki şekilde örgütlenmiştir.

a- Enstitü Merkez Teşkilatı

1. Yerbilimleri Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi Başkanlığı (YAGEM)

2. Genel Sekreterlik; Etüt ve Arama Birimleri; Teknik Destek Birimleri; Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri

3. Döner Sermaye İşletmesi

b- İhtiyaca Göre Kurulacak Taşra Örgütlenmesi

c- İhtiyaca Göre Kurulacak Yurtdışı Örgütlenmesi

d- Saha çalışmalarına yönelik yurtiçinde ve/veya yurtdışında sahada kurulacak geçici birimler ya da temsilcilikler,

- Yerbilimleri Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi Başkanlığı: YAGEM, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet yürütür ve yerbilimleri alanında Ar-Ge, eğitim, yayın, müzecilik ve kütüphanecilik faaliyetleri yürütmek suretiyle yerbilimleri alanının gelişmesine yönelik gerekli bilimsel, teknik ve mesleki ortamı hazırlar.

YAGEM, yerbilimleri alanında bilimsel ve teknik araştırma ve proje yapar, yaptırır, koordine eder; ileri teknoloji ve inovasyon faaliyetleri yürütür; teknoloji bölgeleri, bilim ve teknoloji parkları ya da merkezleri kurar; kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere yönelik ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma ve benzeri etkinlikler ile eğitim ve sertifika programları düzenler veya bu tür bilimsel etkinliklere bilimsel, idari ve mali katkı sağlar; yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerine yönelik burs, maddi ödül ve teşvik verir, yerbilimleri alanında yaşamboyu öğrenme, meslek içi eğitim, mesleki gelişimi sağlama, uzman personel yetiştirme ve modern araştırma yöntemleri ile teknolojilerini tanıtma amaçlarına yönelik eğitim ve sertifika programları düzenler; kitap, harita, rapor ve benzeri yayınlar ile süreli yayınlar hazırlar, çeviriler yapar ya da yaptırır; Tabiat Tarihi Müzesi vasıtasıyla doğaya ilişkin her çeşit malzemenin nesiller boyu saklanmasına, bu kapsamda bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesine ve uygun görülen malzemeler ile çeşitli görsel, deneysel ve işitsel araçların sergilenmesine yönelik müzecilik faaliyetleri yürütür.

YAGEM'in yürütme organı olan YAGEM Başkanı müşterek kararname ile atanır. Enstitüdeki Genel Müdür Yardımcıları ile idari, mali ve hukuki olarak eşdeğer statüdeki YAGEM Başkanlığına ancak yerbilimleri alanında en az doktora derecesine sahip kişiler atanabilir. YAGEM'in karar organı Bilim Kuruludur. YAGEM Başkanı Bilim Kurulu'nun da başkanıdır. YAGEM Başkanına yardımcı olmak üzere yerbilimleri alanında en az doktora derecesine sahip kişiler arasından Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile bir yardımcı atanır. YAGEM Başkan Yardımcısı idari, mali ve hukuki olarak Enstitü Daire Başkanları ile eşdeğer statüdedir.

- Genel Sekreterlik: Enstitünün rutin idari ve sekretarya işlerini yürütmek üzere en az lisans mezunu ve Enstitüde toplamda en az 10 yıl çalışmış olan personel arasından Genel Müdür önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Genel Sekreter atanır. Genel Sekreter oylamalara katılmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılır ve bu kurulların sekretarya işlerini de yürütür.

- Etüt ve Arama Birimleri, Teknik Destek Birimleri ile Yardımcı Birimler Daire Başkanlığı şeklinde örgütlenir. Bu birimlerin alt kademeleri bu esas çerçevesinde hiyerarşik olarak belirlenir.

- Enstitü'nün iç denetimine ilişkin örgütlenme, usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

- Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen asli görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu Etüt ve Arama Birimlerinin, bu görevlerin yerine getirilmesine teknik açıdan destek sağlayacak Teknik Destek Birimlerinin, Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimlerin, sürekli Taşra Teşkilatı birimlerinin ve Yerbilimleri Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi Başkanlığına (YAGEM) bağlı birimlerin kuruluşu, kaldırılışı, birleştirilmesi, birimlerin görevleri, yetkileri, idaresi ve bu hususlardaki usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir.

MTA'nın, kendisine verilen görevleri bilimsel, mesleki ve teknik ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir biçimde yürütebilmesi ancak güçlü bir kurumsal yapının varlığı ile mümkün olacaktır. Madde'de karar yapıları ve süreçleri, işbölümü ve iş akışları çerçevesinde MTA'nın organları, organların görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisabı ile örgütlenme yapısı düzenlenmektedir. Buna göre MTA'nın karar organı Yönetim Kurulu, danışma organı Danışma Kurulu, yürütme organı ise Genel Müdür olarak belirlenmektedir. Maddede örgütlenme yapısı 4 başlıkta düzenlenmektedir. "Merkez Teşkilatı"nda Yerbilimleri Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi Başkanlığı'na (YAGEM), Genel Sekreterliğe, Etüt ve Arama Birimlerine, Teknik Destek Birimlerine, Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimlere ve Döner Sermaye İşletmesi'ne yer verilmektedir. Maddede ayrıca "İhtiyaca Göre Kurulacak Taşra Örgütlenmesi", "İhtiyaca Göre Kurulacak Yurtdışı Örgütlenmesi" ve Saha Çalışmalarına Yönelik Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında Sahada Kurulacak Geçici Birimler ya da Temsilcilikler" düzenlenmektedir. Ayrıca bu maddede adı geçen ya da düzenleme konusu yapılan birimlerdeki alt birimlerin kuruluşunun, kaldırılışının, birleştirilmesinin, birimlerin görevleri, yetkileri, idaresi ve denetiminin ve bu hususlardaki usul ve esasların Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe koyulacak Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.

Madde 20 - M.T.A. Enstitüsü,İktisat Vekaletinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Cumhurreisinin tasdikile tayin edilen bir genel direktör tarafından idare olunur.

İPTAL

Madde 21 - M.T.A. Enstitüsünde, genel direktörden başka bir genel direktör muavini ile görülecek lüzum ve ihtiyaç nisbetinde şube amirleri, mütehassıs, mühendis ve diğer memur ve müstahdemler bulunur.

Genel direktör muavini ile kısım ve şube amirleri, genel direktörün inhası üzerine İktisat Vekaleti tarafından ve diğer mütehassıs ve mühendislerle memurlar genel direktör tarafından tayin edilirler.

İPTAL

Madde 22 - M.T.A. Enstitüsünün genel direktör muavini ile mütehassıs ve mühendislerinin ve fen memurları ile ustalarının İktisat Vekaletinin muvafakatile ecnebi olması caizdir.

MADDE 10- 2804 Sayılı kanunun 22 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22- Enstitünün hizmet gerekleri uyarınca özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler ile eğitim faaliyetlerinde idari hizmet sözleşmesiyle veya protokol kapsamında bu Kanunda mevcut olan ücret sınırlamalarına tabi olmaksızın yabancı uyruklu uzmanlar çalıştırabilir. Yabancı uyruklu uzman istihdamında 27.2.2003 tarih ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Yabancı uzman personel görevlendirilmesi, istihdamı ve bunlara yönelik harcamalara ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MTA'nın yürüttüğü hizmet alanlarında uzmanlık bilgisi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere yabancı uzmanların istihdamına olanak tanıyacak bir hükme yer verilmektedir.

Madde 23 - M.T.A. Enstitüsünün idare ve murakabe şekillerile Genel Direktör ve murakiplerin vazife ve salahiyetleri, Enstitünün dahili teşkilatile sureti idaresi, bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren en geç bir yıl zarfında İktisat Vekaletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir dahili talimatname ile tesbit olunur.

İPTAL

Madde 24 - (2450) numaralı İktisat Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun birinci maddesindeki (C) bendinin (12) numaralı fıkrası ve aynı kanunun (1) numaralı cetvelindeki Maadin Tetkik Heyeti ile (2189) numaralı Petrol ve Altın Arama ve işletme İdareleri hakkındaki Kanun hükümleri ilga edilmiştir.

Altın ve petrol arama ve işletme idarelerinin bütün hakları,borçları ve mevcutları M.T.A. Enstitüsüne geçer.

İPTAL

Ek Madde 1 - (Ek: 3/12/1997 - 4309/1 md.)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, görev kapsamına giren jeolojik etütler ve maden arama faaliyetleri ile ilgili iş ve hizmet konularında 11.9.1981 tarihli ve 2522 sayılı Kanuna tabi olmadan bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile yurt dışında, işin gereği olarak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak suretiyle veya tek başına ücret karşılığı arama ve araştırma yapabilir. Bu faaliyetleri kontrol ve nezaret etmeye ve bu konulardaki usul ve esasları tespit etmeye bağlı olduğu Bakanlık yetkilidir.

Bu faaliyetler nedeniyle yurt dışında görevlendirilecek kuruluş personeli hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu iş ve hizmetlerde kullanılacak, kuruluşa ait makina ve ekipman ile işletme malzemeleri Gümrük Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt dışına çıkarılabilir, gerektiğinde yurt dışından satın alınan bu kabil makina ve ekipman ülkeye getirilebilir.

Bu iş ve hizmetlerle ilgili gelirlere ilişkin uygulamalar mali yıl bütçe kanunları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.

İPTAL

Geçici Madde 1 - Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren 1935 hesap yılının sonuna kadar geçen müddet M.T.A. Enstitüsünün ilk hesap yılıdır.Bu ilk hesap yılına ait olan iş programını havi raporun, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tanzim ve tasdik edilmesi şarttır.

Geçici Madde 2 - Altın ve petrol arama ve işletme idarelerinin bütün haklarına, borçlarına ve mevcutlarına ait devir ve intikal muameleleri, bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren iki ay içinde bitirilecektir.

Devir ve intikal muamelesi bitirilinceye kadar bu idarelerdeki memur ve müstahdemler işlerine devam ederler.

Geçici Madde 3 -Zonguldakta bulunan tahlilhane ile mülga Maden Mektebinin mevcut gayrimenkulleri ile demirbaş eşya ve malzemesinden İktisat Vekaletinin tensibettikleri, M.T.A. Enstitüsüne meccanen verilir.

Geçici Madde 4 - 1935 yılı İktisat Vekaleti bütçesinin 664 üncü faslının 1 inci maddesinden (42000) lira aynı bütçenin 695 inci faslına mevzu (240000) lira işbu kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi mucibince M.T.A Enstitüsüne geçer.Bundan başka M.T.A. Enstitüsününü 1935 hesap senesi için işbu 11 inci maddesinin (a) fıkrasına tevfikan tediye edilmek üzere İktisat Vekaleti 1935 yılı bütçesinde yeniden açılacak muavenet faslına (400000) lira tahsisat konulmuştur.

Madde 25 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

İPTAL

Madde 26 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

İPTAL

MADDE 11. 2804 sayılı kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 - Bu kanunun, yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan MTA Genel Müdürünün görevi, Enstitü Genel Müdürlüğüne atama yapılıncaya kadar devam eder. Genel Müdür, oluşturulacağı tarihe kadar Yönetim Kurulunun yetkilerini de kullanır. Bu Kanunun 19. maddesinin son bendinde belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya kadar, mevcut birimler ile görev, yetki ve sorumluluklar devam eder. Ancak bu sürede görev yetki ve sorumlulukların değiştirilmesinde Genel Müdürün yetki ve sorumlulukları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Kanun'da öngörülen yönetmelikler, Yönetim Kurulu'nun oluşturulmasını izleyen en geç altı ay içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 7 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte MTA Genel Müdürlüğü'nde farklı statülerde çalışan personelin mevcut statü ve unvanları ile Enstitüde istihdamlarına devam olunur. Bunların avukatlık vekalet ücreti dahil özlük ve mali hakları korunur.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte farklı statülerde Enstitüde istihdamına devam olunan personelden bu Kanunun yürürlüğe girmesini takiben 12 nci maddenin dördüncü bendinde zikredilen yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak talepte bulunanlar bu Kanunda belirtilen sürekli idari sözleşmeli personel statüsüne geçirilirler. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ücretsiz izinde olanlar, askerde bulunanlar, yurtdışında görevli bulunanlar, diğer kurumlarda görevlendirilenler ve benzer durumda olanlar için bu süre dönüşlerinden itibaren başlatılır. İdari sözleşmeye geçmek istemeyenler ise mevcut statü ve kadro unvanlarını koruyarak tabi oldukları mevzuata göre Genel Müdür tarafından Enstitünün asli ve sürekli görevleri de dahil olmak üzere, uygun birimlerde ve işlerde görevlendirilirler.

GEÇİCİ MADDE 8- İdari sözleşme imzalayan personelden, sözleşmelerinde belirtilen yeni pozisyonun aylık ücret ve diğer mali haklar toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

İşçi statüsünde istihdam edilmekte iken bu Kanun kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçenlerin İş Kanununa tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yıllık izin sürelerinin tespitinde dikkate alınır. Bunların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki yıl içinde hak kazandığı halde henüz kullanamadığı yıllık ücretli izin süresi ile bir önceki yılda yazılı olarak talepte bulunduğu halde kullanılmasına izin verilmeyen yıllık ücretli izin süreleri idari sözleşmeli personel statüsüne geçtikten sonraki iki yıl içinde kullanılması kaydıyla saklı tutulur ve kendilerine kullanılmamış yıllık ücretli izin süreleri sebebiyle bir ücret ödenmez. Bu şekilde idari sözleşmeli personel statüsüne geçenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunu 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslarda belirtilen iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır. Bunlara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilave tediye veya ikramiye ödenmiş olması halinde, ödenen tutarların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışılmayan günlere tekabül eden kısmı geri alınır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken idari sözleşmeli statüye geçenlerin kazanılmış izin hakları korunur.

GEÇİCİ MADDE 9- MTA Genel Müdürlüğü'nün bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut personelinden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların Enstitüde idari sözleşmeli personel olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları halinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları Enstitü tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, emeklilik açısından Genel Müdür ilgili Bakanlığın Genel Müdürü; Genel Müdür Yardımcıları, Yerbilimleri Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi Başkanı ilgili Bakanlığın Genel Müdür Yardımcıları; Kurul Başkanları, I. Hukuk Müşaviri ilgili Bakanlığın I. Hukuk Müşaviri; Daire Başkanı, Başkan ve Bölge Müdürü ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüklerindeki Daire Başkanı; bütün bu sayılanların yardımcıları ise kamu iktisadi teşebbüslerindeki yardımcılıklar ile aynı düzeyde kabul edilir. Diğer personel de ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüklerinin aynı unvanlı kadrolarında çalışan personel ile aynı düzeyde kabul edilir. Emeklilik açısından kadro karşılığı bulunmayanların sözleşme imzalamadan önceki statü ve kadro unvanlarındaki düzeyleri korunur.

Bu Kanunun yayımı tarihinde bu görevlere ilişkin kadrolarda asaleten bulunan ve fakat daha alt düzeydeki pozisyonlarda sözleşme imzalayan personel de emeklilik açısından bu haktan yararlandırılırlar.

Sözleşme imzalayan ve 5434 sayılı kanunla ilgileri devam eden personelin emeklilik açısından ek göstergeleri, mevcut ek göstergelerinin iki katı artırılması suretiyle uygulanır.

Ayrıca, bu şekilde ilgi devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri de genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı ödenenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri ise 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet memuru statüsünde çalışmakta iken idari sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların, Devlet memuru statüsünde geçmiş hizmet süreleri, iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenlerden, bu Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak atananlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun 19. Maddesinin son bendinde zikredilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte boş olan ve sözleşmeli personel statüsüne yapılan geçişler ile emeklilik, ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle boşalacak olan memur ve sürekli işçi kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 10. (1) Enstitüde 657 sayılı Kanuna göre istihdam edilen personelden emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Yaş haddinden emekliliğine 1 yıldan az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için yüzde 25,

b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla, beş yıldan az kalanlar için yüzde 30,

c) Yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 40,

fazlasıyla ödenir.

(2) Emekli aylığı bağlanması şartlarını bu Kanunun yayımı tarihini takip eden 2 yıl içerisinde haiz olacaklara bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenir.

(3) Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel emekli oldukları tarihten itibaren enstitüde beş yıl süre ile istihdam edilemez.

MADDE 12- Diğer mevzuatta MTA Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar MTA Enstitüsüne yapılmış sayılır.

MADDE 13- Bu Kanun ile idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek personel için kullanılmak üzere 4000 (dört bin) pozisyon ihdas edilmiştir.

MADDE 14- 2804 sayılı Kanunun 3, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 23 ve 24 üncü maddesi ile Ek Madde 1; 19.02.1985 tarih ve 3154 sayılı kanunla değiştirilerek kabul edilmiş olan 31.12.1983 tarih ve 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Son Güncelleme: 17.03.2015 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
şınar 5 yıl önce

Peki ne zaman yürürlüğe girecek