Memurlar İçin Üzücü Karar

İstek dışı naklen atamalar konusunda memurları üzecek bir karar alındı. İşte detaylar...

Memurlar İçin Üzücü Karar

İstek dışı naklen atamalar konusunda memurları üzecek bir karar alındı. İşte detaylar...

11 Aralık 2015 Cuma 09:03
Memurlar İçin Üzücü Karar
banner400
İstek dışı naklen atamalar konusunda memurları üzecek bir karar alındı. İşte detaylar...

Kamu hizmetini etkin ve verimli yürütmek amacıyla yurt genelinde personelin rotasyona tabi tutulmasının, ilgili kurumların takdir yetkilerini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanmaları kaydıyla, hukuka aykırı sayılmayacağına hükmedildi.

Başka bir yere isteği dışında atanan Devlet memurunun, atama işlemine karşı açtığı davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının eski görev yerinde başarısız olduğunu gösteren nedenlerin veya naklen atanmasına gerektirecek gerekçelerin davalı idarelerce somut bilgi ve belgeler ile ortaya konulmadığı, görevini yerine getirdiği süre boyunca davacının herhangi bir başarısızlığının da davalı idarelerce ortaya konulmadığından hareketle, yapılan atamada kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka uyarlık bulunmadığına karar vererek atama işlemini iptal etmişti.

Davalı idarenin temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay İkinci Dairesi, İdare Mahkemesinin onanması yönünde karar vermişti.

Davalı idarenin, dava konusu işlemlerin usul ve hukuka uygun olduğunu ileri sürerek, Danıştay İkinci Dairesinin verdiği onama kararının düzeltilmesi ve İdare Mahkemesi kararının bozulması istemi ile yaptığı Karar Düzeltme başvurusunu değerlendiren Danıştay İkinci Dairesi, daha önce onamış olduğu iptal kararını bozdu.

Danıştay İkinci Dairesi, verdiği bozma kararını; davalı idarenin kamu hizmetini etkin ve verimli yürütmek amacıyla yurt genelinde görev yeri değişikliklerine gitmesine, davacının görev yaptığı yerdeki hizmet süresinin uzun olmasına, atama sırasında davacının unvanının korunmuş olmasına, yapılan atamada takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıldığının anlaşılmasına dayandırmıştır.

Bozma kararı verilirken, davacının çalışmalarındaki başarısı/başarısızlığı, bu atamanın iş verimi ve psikolojik yönleriyle memura olumlu/olumsuz etkileri gibi hususlar ise göz önünde bulundurulmamıştır.

Danıştay 2. Dairesinin 29/09/2015 tarihli ve Esas:2015/1050, Karar:2015/7529 sayılı kararı

İsteğin Özeti: Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2013 günlü, E:2012/981, K:2013/79 sayılı kararın, onanmasına dair Danıştay İkinci Dairesi'nin 27/10/2014 günlü, E:2013/5189, K:2014/8667 sayılı kararının davalı idareler tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Cevabın Özeti: Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Düzeltilmesi istenen karar yöntem ve yasaya uygun bulunduğundan, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak görev yapan davacının Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak atanmasına ve yerine ......'ın vekaleten görevlendirilmesine ilişkin 29/06/2012 günlü, 678 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 31/01/2013 günlü, E:2012/981, K:2013/79 sayılı kararıyla; davacının Erzurum İlinde görev yaptığı dönemde başarısız olduğunu gösteren nedenlerin veya Erzurum ilindeki görevinden alınıp Yozgat iline atanmasına gerektirecek gerekçelerin davalı idarelerce somut bilgi ve belgeler ile ortaya konulmadığı, Erzurum ilinin altı ilin bağlı olduğu koordinatör il olduğu, bu görevi yerine getirdiği süre boyunca davacının herhangi bir başarısızlığının da davalı idarelerce ortaya konulmadığı hususları karşısında koordinatör il statüsünde olan Erzurum İl Müdürlüğü görevinden alınarak Yozgat iline atanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idarelerce yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay İkinci Dairesi'nin 27/10/2014 günlü, E:2013/5189, K:2014/8667 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davalı idareler, dava konusu işlemlerin usul ve hukuka uygun olduğunu ileri sürerek Dairemizce verilen onama kararının düzeltilmesini ve İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Karar düzeltilmesi dilekçelerinde ileri sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarihte yürürlükte olan 54. maddesinin 1/c fıkrasına uygun bulunduğundan, karar düzeltme istemlerinin kabulü ile Danıştay İkinci Dairesi'nin 27/10/2014 günlü, E:2013/5189, K:2014/8667 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde, kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Anılan maddeyle idarelere kamu görevlilerinin naklen atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olup, bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 24/03/1980 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Erzurum Sigorta İl Müdürlüğü emrinde aday memur olarak göreve başladığı, aynı kurumda sırası ile "Memur", "Raportör", "Şef", "Sigorta Müdür Yardımcısı", "Sigorta İl Müdür Yardımcısı" ve "Sigorta İl Müdürü" olarak görev yaptığı, 20/05/2006 tarihinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrinde "Başkanlık Müşaviri" olarak vekaleten görevlendirildiği, 26/12/2008 tarihinde Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" olarak naklen atandığı, 29/06/2012 tarihinde Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" olarak naklen atandığı, diğer taraftan yerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda müfettiş kadrosunda ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ............'ın 29/06/2012 günlü, 678 sayılı onay ile atanması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idarelerce vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde Sosyal Sigortacılık ilkelerine dayalı etkin, adil, kolay erişebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesi ile sosyal güvenlik politikalarının uygulanmasının sağlanması ve bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 29/06/2002 günlü, 678 sayılı onayla yurt çapında 39 il müdürü ve yardımcısının görev yerinin değiştiği, bu kapsamda davacının memuriyete başladığı 1980 yılından beri Erzurum ilinde görev yaptığı hususu da gözetilerek kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda atama işlemlerinin tesis edildiği savunulmaktadır.

Bu durumda, davalı idarelerin kamu hizmetini etkin ve verimli yürütmek amacıyla yurt genelinde il müdürlerinin ve yardımcıların görev yerlerini değiştirdiği görüldüğünden 1980 yılından itibaren davalı idareler bünyesinde çeşitli kademelerde Erzurum ilinde görev yapan davacının Erzurum ilindeki uzun hizmet süresi de dikkate alınarak ve unvanı korunmak suretiyle Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak atanmasında ve Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılan atamada takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı sonucuna varılmış olup, dava konusu atama işlemlerinde hukuka aykırılık aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulüyle, Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2013 günlü, E:2012/981, K:2013/79 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlarda gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 29/09/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

İstek dışı naklen atamalar konusunda memurları üzecek bir karar alındı. İşte detaylar...
Son Güncelleme: 11.12.2015 09:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.