Memur Öğretmenlerin kadro hakkı verilsin

Memur öğretmenler kadrolarının öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmasını istiyor.

banner396

Memur Öğretmenlerin kadro hakkı verilsin

Memur öğretmenler kadrolarının öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmasını istiyor.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:45
Memur Öğretmenlerin kadro hakkı verilsin
Biz MEMURÖĞRETMENLER, öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'in özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan ya da düz memur iken ilgili üniversite bölümlerini yine başarıyla bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş devletten hali hazırda maaş alan kişileriz.

*  2015 yılı içinde memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin devlette MEB öğretmen kadrolarına atamaları; Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde hiçbir şekilde yer almamalarına rağmen KPSSsiz olarak yapılacaktır!..

*  "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!..

*  KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!..

*  KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!..

-   Biz MEMURÖĞRETMENLER, memur olmayan ama KPSSsiz kadroya alınan ve alınacak olan  vekil imamlardan, fahri Kuran kursu öğreticilerinden, devletten maaş almayan ve bizler gibi KPSS ile memurluk kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilecek olan dershaneci meslektaşlarımızdan daha fazla bir şey istemiyoruz!..

-  Kurumlararası geçiş kanuni hak iken 31.08.2012'de elektronik ortamdaki başvurulara 1 gün kala, MEBin belki başka kaygılarla yaptığı gece yarısı yönetmelik değişikliği biz MEMURÖĞRETMENLERİN yaşam planlarını, aile düzenlerini, geleceklerini alt üst etmiştir.

* Otuzlu yaşları aşmış insanlar sanki hiç memur değillermiş gibi KPSSye sıfırdan sokup sıralamak hele ki evli barklı çocuklu insanları 40 yaşlarına yaklaşırken sanki KPSS bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta olmayan ÖABTye sokmak, 20li yaşlardaki yeni mezunlarla yarıştırmaya çalışmak adil değildir!.. 

Kurumlar arası geçiş her meslek grubunda varken, ülkenin de acil öğretmene ihtiyacı varken hazır devletten maaş alan biz MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellemek akıl dışı mantık dışı bir tutumdur. Doğru değildir.Hele hele 31.08.2012 yönetmelik değişikliğinin öncesinde memurlukta da adaylığı kaldırılmış öğretmenler için kazanılmış hak kaybıdır ve bunun hukukta yeri yoktur!..

-Öğretmenlik ataması yapılmamış, yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış MEMUR ÖĞRETMENLERİN 

"Mezuniyet Tarihleri Önceliği"  veya 

"Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi"  veya          

"SSK lı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" 

ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..  

- MEMUR ÖĞRETMENLERin Kadrolarının MEBe Aktarılmasıyla (Verimsiz Ücretli Öğretmenlik, KPSSsiz - Pedagojik Formasyonsuz Dershanecilerden Önce) Öğretmen Açığının Bir Kısmına Kazanılmış Hak Kaybı Mağduriyetini Giderici, Hakkaniyetli, Verimli, Maliyetsiz Çözüm Olacaktır!..

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması  yine  Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!..

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, diğer tüm yetkililerin zaman zaman basına verdikleri demeçlerindeki öğretmen atamalarının yetersizliği konusunda Devlet Bütçesi'ne, Hazine'ye getireceği maddi yük; mali disiplin, yetersizlik, olanaksızlık,...vs sözleri de her türlü medya organında kayıtlıdır!..

 -Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 80.000'i aşan ücretli öğretmenler, vekil öğretmenler ve sadece mülakatla atanacağı söylenen, büyük tepki çekecek ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSSsiz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, zaten Genel Bütçeden maaş alan 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, devlet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde akıllıca kapatmış olur. 

---------------------------------------------------------------------------

Memur öğretmenlerin mağduriyetiyle ilgili durumu biraz daha ayrıntısıyla açıklamak gerekirse:  

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMURÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSSye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYMce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMURÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür. 

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır. 

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır. MEB  6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!.. 

T.B.M.M.'nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur.

# Burada Dershane öğretmenlerinin deneyimlerinden yararlanılması isteği ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki aralarında MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER var!) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!..

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir!..

Oysa KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!..

-Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSden 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken,65 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!..

-Son iki yıldır da ÖABTye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!..

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir!.. 

!          Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı DÜZ MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ŞEFLİK, ... vs kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi, iktisat, işletme... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!.. Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH,GİH,TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!..

 !        MEMURÖĞRETMENLERin içinde öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEBe ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+...vs  sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!..

 ! Beklentimiz, biz MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış ÖĞRETMENLİK haklarımızın yok edilmemesi ; ÖĞRETMENLER’den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin, MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında Aday Öğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an öğretmenlik dışı ASİLMEMUR olarak çalışanlar ile sonradan öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu çalışanlarının Kurumlar arası İLK atama veya aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi geç de olsa giderecek uygun bir usulde MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir!.. 

Öğretmenliğe geçmek isteyen öğretmenlik diplomalarına sahip yönetmelikzede memurlar için uygulanacak çözüm basittir:

J  "MEMUR ÖĞRETMENLERİ KENDİ ARALARINDA ADİL BİR ÖLÇÜTE GÖRE SIRALAYIP VE KADROLARINI MEB'E ÖĞRETMEN OLARAK AKTARMAK."

"Öğretmenlik ataması yapılmamış, yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış MEMURÖĞRETMENLERİN 

"Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya 

"Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya 

"SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" 

ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri 

anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!.. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2015 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
GÜRAY ARSLAN 3 yıl önce

Memuröğretmenlerin kadro değişim haklarıyla ilgili yönetmelik mağduriyetimizin nasıl çözüleceğine dair yazımızI haberleştirdiğiniz için teşekkürler KPSSCAFE... G. ARSLAN

Avatar
memur öğretmen 3 yıl önce

öğretmen olma hayali ile memur iken okulu bitirdim, hakikaten hayal oldu :( Memur öğretmenler in elinden alınan hak geri verilsin

Avatar
vhki ama öğretmen 3 yıl önce

Öğretmenlik ataması yapılmamış, yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış MEMUR ÖĞRETMENLERİN "Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..

Avatar
ahmet 3 yıl önce

yönetmelik engeli değiştirilmeli acilen.

Avatar
sosyolog 3 yıl önce

kurumlar arası geçiş hakkımızı geri istiyoruzz...

Avatar
mehtap 3 yıl önce

memur öğretmenlere kurumlar arası atama hakkı iade edilmeli

Avatar
ea 3 yıl önce

kurumlar arası ilk atama hakkımızı geri istiyoruz..Memur Öğretmenlerin mağduriyeti giderilmelidir...

Avatar
rukiye 3 yıl önce

bir günde elimizden alınan hakkımızın geri verilmesini istiyoruz neden öğretmen olduğumuz halde gardiyanlık yapıyorum :(

banner389

banner394